1. Blz. 1 Jaarstukken 2021 Provincie Zeeland
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Inleiding jaarstukken 2021
    1. Blz. 4 Samen verschil maken
   2. Blz. 5 Jaarstukken in één oogopslag
    1. Blz. 6 Infographic
   3. Blz. 7 1.1 Grote projecten
    1. Blz. 8 Inleiding Grote Projecten
    2. Blz. 9 Grote projecten
    3. Blz. 10 Mijlpalen 2021
    4. Blz. 11 Uitgangspunten grote projecten
    5. Blz. 12 Kader grote projecten
    6. Blz. 13 Waterdunen
     1. Blz. 14 Omschrijving
     2. Blz. 15 Risico's
     3. Blz. 16 Genomen besluiten
     4. Blz. 17 Doelstelling
      1. Blz. 18 Een oplossing voor kustveiligheid
      2. Blz. 19 Een voor recreanten uiterst aantrekkelijk gebied
       1. Blz. 20 Aanleg van recreatieve paden
       2. Blz. 21 Communicatie over de uitvoering en beleving van Waterdunen
       3. Blz. 22 Overdracht van de gronden en het beheer aan de partners
      3. Blz. 23 Natuurherstel van de Westerschelde
       1. Blz. 24 Getijdenduiker volledig operationeel
    7. Blz. 25 Natuurpakket Westerschelde
     1. Blz. 26 Omschrijving
     2. Blz. 27 Risico's
     3. Blz. 28 Genomen besluiten
     4. Blz. 29 Doelstelling
      1. Blz. 30 Realiseren van ten minste 600 ha estuariene natuur conform de Herijking Natuurpakket Westerschelde
       1. Blz. 31 Aanpassing Rijksinpassingsplan Hedwigepolder in verband met recreatieve voorzieningen
       2. Blz. 32 Afronding van het natuurgedeelte van het deelproject Waterdunen (zie betreffende beschrijving groot project)
       3. Blz. 33 Invulling geven aan de overige afspraken (landbouwflankerend beleid, Grenspark, regionale impuls Hulst en Sluis)
       4. Blz. 34 Opvolgen van realisatie van de projecten Hedwigepolder, Bath en Ossenisse conform planning bij gunning.
       5. Blz. 35 Voortgaan met de voorbereiding van het project Zimmerman en uitwerken optionele projecten.
    8. Blz. 36 Thermphos
     1. Blz. 37 Omschrijving
     2. Blz. 38 Risico's
     3. Blz. 39 Genomen besluiten
     4. Blz. 40 Doelstelling
      1. Blz. 41 Het voormalige Thermphos terrein is gesaneerd door Van Citters Beheer
       1. Blz. 42 De speciaal voor deze sanering ingestelde stuurgroep en bestuurlijk overleg zullen aan de hand van maand- en kwartaalrapportages toezicht houden op de vastgestelde scope, planning, financiën en voortgang.
       2. Blz. 43 In 2021 start de ‘nazorgfase’, nadat naar verwachting de sanering eind 2020 is afgerond
       3. Blz. 44 Tijdige financiering aan VCB door de drie financierende partijen.
       4. Blz. 45 Van Citters Beheer in staat stellen de sanering onder de meest optimale omstandigheden de sanering uit te voeren.
    9. Blz. 46 Zanddijk
     1. Blz. 47 Omschrijving
     2. Blz. 48 Risico's
     3. Blz. 49 Genomen besluiten
     4. Blz. 50 Doelstelling
      1. Blz. 51 De verkeersveiligheid is verbeterd, de bereikbaarheid van Yerseke is vergroot en er is minder onderhoud nodig voor de N673.
      2. Blz. 52 Meekoppel kansen zijn benut ter verbetering van de spoorveiligheid en de behartiging van de belangen van de omgeving
     5. Blz. 53 Acties
    10. Blz. 54 Traverse Kapellebrug
     1. Blz. 55 Omschrijving
     2. Blz. 56 Risico's
     3. Blz. 57 Genomen besluiten
     4. Blz. 58 Doelstelling
      1. Blz. 59 Herinrichting van de Traverse Kapellebrug en daarbij zorgen voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Daarnaast het verkeer aanmoedigen om zich aan de maximumsnelheid te houden, waardoor de leefbaarheid en verkeersveiligheid groter wordt.
     5. Blz. 60 Acties
    11. Blz. 61 Zeeuws Deltaplan Zoet Water
     1. Blz. 62 Omschrijving
     2. Blz. 63 Doelen
     3. Blz. 64 Acties
     4. Blz. 65 Risico's
     5. Blz. 66 Genomen besluiten
     6. Blz. 67 Doelstelling
      1. Blz. 68 Zeeland is in 2050 weerbaar tegen zoetwatertekorten
    12. Blz. 69 Wat mag het kosten ?
   4. Blz. 70 1.2 Strategische opgaven
    1. Blz. 71 Inleiding Strategische opgaven
    2. Blz. 72 Klimaatadaptatie
     1. Blz. 73 Omschrijving
     2. Blz. 74 Ambitie
     3. Blz. 75 Inzet
     4. Blz. 76 Proces
     5. Blz. 77 Concrete resultaten 2021
    3. Blz. 78 Ruimtelijke kwaliteit
     1. Blz. 79 Omschrijving (legostenen)
     2. Blz. 80 Ambitie
     3. Blz. 81 Inzet
     4. Blz. 82 Proces
     5. Blz. 83 Concrete resultaten 2021
    4. Blz. 84 Stikstof
     1. Blz. 85 Omschrijving
     2. Blz. 86 Ambitie
     3. Blz. 87 Inzet
     4. Blz. 88 Proces
     5. Blz. 89 Concrete resultaten 2021
    5. Blz. 90 Slimme mobiliteit
     1. Blz. 91 Omschrijving
     2. Blz. 92 Ambitie
     3. Blz. 93 Inzet
     4. Blz. 94 Proces
     5. Blz. 95 Concrete resultaten 2021
    6. Blz. 96 Zichtbaar Zeeland
     1. Blz. 97 Omschrijving
     2. Blz. 98 Ambitie
     3. Blz. 99 Inzet
     4. Blz. 100 Proces
     5. Blz. 101 Concrete resultaten 2021
    7. Blz. 102 Wat mag het kosten?
   5. Blz. 103 2. Programma Woonplaats Zeeland
    1. Blz. 104 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 105 Speerpunten
    3. Blz. 106 Beleidskader
    4. Blz. 107 Reguliere taken
    5. Blz. 108 Deltawateren
    6. Blz. 109 Kwaliteitskust: recreatie, toerisme en vrijetijd
    7. Blz. 110 Omgevingswet en Omgevingsagenda
    8. Blz. 111 Ruimtelijke kwaliteit versterken: Wonen
    9. Blz. 112 Beter benutten van regionale bedrijventerreinen
    10. Blz. 113 Doelstelling
     1. Blz. 114 Law Delta
      1. Blz. 115 Besluitvorming definitieve locatiekeuze.
      2. Blz. 116 Start proces van de benodigde ruimtelijke procedures samen met de gemeente Vlissingen en het Rijk.
      3. Blz. 117 Uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de grondoverdracht.
     2. Blz. 118 Voorbereiding omgevingswet
      1. Blz. 119 Invulling geven aan opgave gericht werken en vroegtijdig samenwerken.
      2. Blz. 120 Nieuwe interne- en externe samenwerkingsstructuren/werkprocessen.
      3. Blz. 121 Voorbereidingsacties vormgeven en implementatie digitaal stelsel Omgevingswet
     3. Blz. 122 Kwaliteitskust: recreatie, toerisme en vrijetijd
      1. Blz. 123 Investeren in aandachtsgebieden en strandovergangen aan de kust en stimuleren van innovatie en kwaliteitsontwikkeling bij ondernemers
      2. Blz. 124 Kwaliteit van ontwikkelingen rond de Deltawateren stimuleren
      3. Blz. 125 Stimuleren van het beter vindbaar en zichtbaar maken van informatie over toeristische activiteiten, ondernemers, verblijfsaccommodaties en evenementen voor recreant, toerist en inwoner.
      4. Blz. 126 Stimulering duurzaam toeristisch mobiliteitsnetwerk en verbeteren toeristische bereikbaarheid (spreiding in tijd en locaties, gekoppeld aan de opgave slimme mobiliteit
     4. Blz. 127 Milieu: Woon- en werkklimaat zijn versterkt
      1. Blz. 128 Actualiseren milieuprogramma 2018-2022
      2. Blz. 129 Actualiseren VTH programma
      3. Blz. 130 Begeleiden van de uitvoering van bodemsaneringen
      4. Blz. 131 Invulling geven aan en professionaliseren van het opdrachtgeverschap van de RUD Zeeland en van de Brzo-RUD (DCMR)
      5. Blz. 132 Met Omgevingsdiensten en gemeenten uitvoering BRIKS taken inrichten
      6. Blz. 133 Uitvoeren van de voor dit jaar relevante acties uit het milieuprogramma
      7. Blz. 134 Verder uitwerken en bestendigen wettelijke coördinatietaak van de provincie op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (met partners op bestuursrechtelijk- en strafrechtelijk vlak)
      8. Blz. 135 Verkenning toekomst RUD Zeeland opstarten en begeleiden
     5. Blz. 136 Water en Bodem met kwaliteit
      1. Blz. 137 Aanwijzen en bewaken beschermingsgebieden drinkwaterwinningen
      2. Blz. 138 Aanwijzen zwemlocaties en toezien op veilige en hygiënische omstandigheden in samenwerking met waterbeheerder en RUD
      3. Blz. 139 Bescherming en informatievoorziening archeologische en aardkundige waarden
      4. Blz. 140 Bevorderen van een goed en efficiënt functionerende waterketen
      5. Blz. 141 Monitoren van de uitvoering van het Waterschapsbeheerprogramma en het en het analyseren van de voortgang via de jaarlijkse voortgangsrapportages overeenkomstig de voor waterkwaliteit geformuleerde doelstellingen in de Omgevingsverordening Zeeland.
      6. Blz. 142 Monitoren van de uitvoering van het Waterschapsbeheerprogramma en het en het analyseren van de voortgang via de jaarlijkse voortgangsrapportages overeenkomstig de voor waterkwantiteit geformuleerde doelstellingen in de Omgevingsverordening Zeeland.
      7. Blz. 143 Opstellen provinciaal waterprogramma
      8. Blz. 144 Opzetten van een 3-tal pilotprojecten regionaal waterbeheer overeenkomstig ambitie, visie en doelen strategische visie waterbeheer 2050. Meedenken met praktische vertaling van de visie Waterbeheer door Waterschap
      9. Blz. 145 Tegengaan verdroging natuurgebieden, met name Natura 2000, door opstellen monitoringsprogramma
      10. Blz. 146 Zoeken naar synergie mogelijkheden met provinciale opgaven zoals natuurontwikkeling
     6. Blz. 147 Deltawateren
      1. Blz. 148 Bevorderen kennisuitwisseling, communicatie en samenwerking door actieve bijdrage aan en in het gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta
      2. Blz. 149 Blijvende inzet maatregelen verbeteren ecologische kwaliteit Volkerak-Zoommeer via Bestuur- en samenwerkingsovereenkomst
      3. Blz. 150 Indien het Rijk een betekenisvol besluit over een zout VZM neemt: bijdragen aan alternatieve zoet-water maatregelen Volkerak-Zoommeer
      4. Blz. 151 Onderzoeken meekoppelkansen Grevelingenmeer
      5. Blz. 152 Uitgevoerde studie Lange Termijn Perspectief Natuur Westerschelde doorvertalen
      6. Blz. 153 Uitvoeren suppletie Roggenplaat.
      7. Blz. 154 Uitvoeren uitvoeringsprogramma Oosterscheldevisie
      8. Blz. 155 Vaststellen bestuursovereenkomst Grevelingen II (planuitwerking) en starten bestuursovereenkomst Grevelingen III (realisatiefase); actieve bijdrage aan de planvorming/planuitwerking en de daar lopende discussies rond natura 2000 & klimaat robuustheid
     7. Blz. 156 Ruimtelijke kwaliteit: wonen
      1. Blz. 157 Aanpak van flexwonen en huisvesting buitenlandse werknemers
      2. Blz. 158 Aanpak verduurzaming woningvoorraad, o.a. uitvoeren energiescans en de inzet van duurzaamheidsleningen (met middelen vanuit regio-envelop)
      3. Blz. 159 De gemeenten faciliteren bij de versterking van de binnensteden
      4. Blz. 160 Monitoring van de ontwikkelingen in de woningvoorraad en woningbouwplannen
      5. Blz. 161 Negende ronde Provinciale Impuls Wonen (met extra inzet vanuit middelen regio-envelop)
      6. Blz. 162 Nieuwe demografische prognose voor Zeeland
      7. Blz. 163 Samen met gemeenten opstellen en uitvoeren van de Zeeuwse woonagenda
      8. Blz. 164 Zorgdragen voor de actualisatie van de regionale woningmarktafspraken
     8. Blz. 165 Ruimtelijke kwaliteit versterken: Impuls bedrijventerreinen
      1. Blz. 166 Bieden van advies en analyse van de economische behoefteprognoses
      2. Blz. 167 Start van een demoproject verduurzaming bedrijventerreinen
      3. Blz. 168 Uitvoer Subsidieregeling Impuls Bedrijventerreinen
      4. Blz. 169 Uitvoering van de subsidieregeling duurzaamheidsscans bedrijventerreinen.
      5. Blz. 170 Zorgen voor voldoende planologische ruimte voor bedrijven door met de gemeenten de regionale bedrijventerreinenprogramma’s te actualiseren op basis van de prognose uit 2019
    11. Blz. 171 Trendindicatoren
    12. Blz. 172 Doelindicatoren
    13. Blz. 173 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 174 3. Programma Balans in landelijk gebied
    1. Blz. 175 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 176 Speerpunten
    3. Blz. 177 Provinciale beleidskaders
    4. Blz. 178 Reguliere taken
    5. Blz. 179 Maatschappelijk effect
    6. Blz. 180 Doelstelling
     1. Blz. 181 Realisatie Natuurnetwerk
      1. Blz. 182 Blijven toepassen algemene uitgangspunten onder andere verwerving op basis van vrijwilligheid, geen planologische schaduwwerking en afstemming tussen natuur en landbouw.
      2. Blz. 183 Continuering inzet Kavelruilbureau in combinatie met de Grondbank Zeeland
      3. Blz. 184 Inzet Zeeuws Particulier Grondbezit en betrekken bij het realiseren van het Natuurnetwerk Zeeland
      4. Blz. 185 Versnelling van realisatie van de resterende natuurontwikkelingsopgave door middel van aanbod en kansen die zich voordoen
      5. Blz. 186 Zoeken naar mee koppelkansen met andere opgaven uit oogpunt realisatie Natuurnetwerk Zeeland
     2. Blz. 187 Natuurbeheer en natuurbescherming
      1. Blz. 188 Bescherming van natuurgebieden en soorten via de bestaande wetgeving, zoals vastgelegd in de Wet natuurbescherming en de Wet ruimtelijke ordening (Natuurnetwerk Zeeland) en de keuzes in de beleidsnota Natuurwetgeving
      2. Blz. 189 Bestrijding van schadeveroorzakende soorten en zorgdragen voor de uitkering van schadevergoedingen voor fauna
      3. Blz. 190 Evalueren ganzenopvangbeleid
      4. Blz. 191 Het verlenen van subsidie voor een extra vergoeding aan natuurbeheerders voor het houden van toezicht op natuurterreinen middels het subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer
      5. Blz. 192 Het verlenen van subsidie voor functieverandering en inrichting van nieuwe natuur en herstel van bestaande natuur op grond van het subsidiestelsel Natuur en Landschap met SKNL of nog nieuw te ontwikkelen instrumentarium.
      6. Blz. 193 Monitoring van natuurgebieden conform landelijke afspraken en het provinciaal monitoringsplan
      7. Blz. 194 Op praktijkschaal toepassen van een pilot voor tenminste drie innovatieve projecten om wildschade aan gewassen te voorkomen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving
      8. Blz. 195 Provinciale aanpak invasieve exoten door middel van preventie, eliminatie en beheer opstellen, en het uitvoeren van tenminste twee bestrijdingsacties.
      9. Blz. 196 Uitvoeren onderzoek naar verwilderde katten
      10. Blz. 197 Uitwerken van de uitkomsten van de Passende Beoordelingen voor het snijden en rapen van zeegroenten en schelpdieren, evenementen vliegbewegingen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving.
      11. Blz. 198 Vergoeden en aansturen van agrarisch natuurbeheer via het Collectief Poldernatuur en daardoor een substantiële bijdrage te leveren aan de biodiversiteit en het landschap buiten de natuurgebieden.
      12. Blz. 199 Vergoeden en aansturen van natuurbeheer op grond van het subsidiestelsel Natuur en Landschap middels de kaders uit het Natuurbeheerplan
      13. Blz. 200 Zorgdragen voor het opstellen van Natura 2000 beheerplannen; vaststellen van de laatste beheerplannen Manteling van Walcheren en Kop van Schouwen; starten met het actualiseren van de overige beheerplannen in relatie tot de stikstofproblematiek
     3. Blz. 201 Natuurherstel
      1. Blz. 202 Uitvoeren van tenminste één nazorgproject in of nabij Natura2000-gebieden
      2. Blz. 203 Uitvoeren van tenminste vijf projecten gericht op herstel- en instandhoudingsmaatregelen in Natura2000-gebieden met als doel het effect van de uitstoot van stikstof te verminderen en de natuur te behouden en te versterken
     4. Blz. 204 Natuurbeleving, verbreding en verbinding
      1. Blz. 205 Continueren van de 90% toegankelijkheid/beleefbaarheid van de natuurgebieden
      2. Blz. 206 De bestaande 2100 kilometer wandelnetwerk en boerenlandpaden worden beheerd
      3. Blz. 207 Gezamenlijk met partners en de Zeeuwse Natuur tot uitvoering brengen van een gezamenlijk plan gericht op activiteiten die zorgen dat natuurgebieden kunnen worden beleefd, natuureducatie, natuurvoorlichting en –promotie
      4. Blz. 208 Het stimuleren van maatschappelijke initiatieven op het vlak van natuur en landschap en het betrekken van vrijwilligers bij de natuur
      5. Blz. 209 Het totaal aan voorzieningen, activiteiten, bezienswaardigheden en programma’s op het gebied van natuurbeleving is op één plaats vindbaar en duidelijke en overzichtelijk ontsloten
      6. Blz. 210 In de praktijk brengen in samenwerking met natuurorganisaties en toeristisch-recreatieve organisaties van de in 2019 ontwikkelde branding strategie
      7. Blz. 211 In of bij ten minste twee natuurgebieden extra (recreatieve) voorzieningen aanbrengen om de beleving van de natuur te vergroten
      8. Blz. 212 Ondersteunen van het Nationaal Park Oosterschelde bij de uitvoering van het projectplan voor de doorontwikkeling van het Park
      9. Blz. 213 Opstellen van een bidbook ter verkrijging van de UNESCO Geopark status en de meerwaarde te onderzoeken
      10. Blz. 214 Opstellen Zeeuws actieplan voor de groene vrijwilligers
      11. Blz. 215 Uitvoeren pilot proactieve soortenbescherming in Nieuwdorp, waarbij aandacht is voor natuurinclusief bouwen
      12. Blz. 216 Verlenen van subsidie aan tenminste twee soortgerichte projecten ter ondersteuning van kwetsbare en bedreigde dier- en plantensoorten
     5. Blz. 217 Een volhoudbare landbouw
      1. Blz. 218 Kaderstelling niet grondgebonden landbouw (intensieve veehouderij, glastuinbouw) in het Omgevingsplan.
      2. Blz. 219 Ondersteunen van minimaal één initiatief dat zich richt op de doelstelling voor de biologische sector
      3. Blz. 220 Ondersteunen van minimaal één initiatief dat zich richt op het werken met belonen voor maatschappelijke prestaties middels KPI’s in de landbouw
      4. Blz. 221 Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen zoetwaterbeheer en beschikbaarheid
      5. Blz. 222 Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die bijdragen aan het herstel en beter benutten van de functionele agrobiodiversiteit
      6. Blz. 223 Ondersteunen van tenminste 5 initiatieven ter bevordering van kennis en innovatie in de agrarische sector
      7. Blz. 224 Ondersteunen van tenminste twee initiatieven die zich richten op de doelstelling voor het versterken van de positie van de boer in de keten
      8. Blz. 225 Ondersteunen van tenminste twee initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen voor een betere bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid
      9. Blz. 226 Ondersteunen van tenminste twee initiatieven die zich richten op eiwittransitie
      10. Blz. 227 Verbeteren agrarische structuur, tenminste 500 ha kavelruilen, conform POP aanvraag
    7. Blz. 228 Trendindicatoren
    8. Blz. 229 Doelindicatoren
    9. Blz. 230 Wat mag het kosten
   7. Blz. 231 4. Programma Ondernemend Zeeland
    1. Blz. 232 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 233 Speerpunten
    3. Blz. 234 Reguliere taken
    4. Blz. 235 Beleidskader
    5. Blz. 236 Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0
    6. Blz. 237 Regio Deal Zeeland: Zeeland in stroomversnelling 2.0
    7. Blz. 238 Maatschappelijk effect
    8. Blz. 239 Doelstelling
     1. Blz. 240 Concurrentiepositie logistiek
      1. Blz. 241 Ondersteunen van kansrijke innovaties die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde, bijv. de toepassingsmogelijkheden van circulaire economie in de procesindustrie
      2. Blz. 242 Realiseren van het Fiedlab Wind op Zee (Zephyros) in Zeeland
      3. Blz. 243 Stimuleren samenwerking en innovatie in de logistiek, o.a. via Zeeland Connect
      4. Blz. 244 Tot stand brengen van cross-overs tussen de sectoren chemische- en procesindustrie, Wind op Zee en Land, en infrastructuur
      5. Blz. 245 Uitvoeren visie Logistiek i.s.m. Zeeland Connect en uitvoeren van de roadmap met 3 innovatielijnen, waaronder autonoom transport (varen en rijden) en verduurzamen Sector Transport en Logistiek (terminalfaciliteiten en laadinfra)
      6. Blz. 246 Vertalen van het Meerjarenprogramma 2016 – 2019 van de Topsector logistiek naar regionale actieprogramma, benutten Europese Middelen.
     2. Blz. 247 Arbeidsmarkt
      1. Blz. 248 Aantrekken, scholen en trainen van kandidaten voor Zeeuwse sectoren (Techniekpact, Hospitalitypact, Zorgpact, Onderwijspact)
      2. Blz. 249 Inrichten en implementeren arbeidsmarketingorganisatie
      3. Blz. 250 Komen tot een soepele grensoverschrijdende arbeidsmarkt Zeeland – Vlaanderen
      4. Blz. 251 Ontwikkelen en verbeteren van de methodiek en instrumentarium dienstverlening aan onderbenut arbeidspotentieel
      5. Blz. 252 Ontwikkelen ICT en data ten behoeve van concrete activiteiten in kader Aanvalsplan Arbeidsmarkt
      6. Blz. 253 Ontwikkelen persona’s gericht op de invulling van de vraag van de Zeeuwse arbeidsmarkt
      7. Blz. 254 Ontwikkelen tool: werving, selectie en plaatsing op basis van competenties
      8. Blz. 255 Ontwikkelen van een gestructureerde aanpak gericht op het binden van jongeren aan de Zeeuwse arbeidsmarkt
      9. Blz. 256 Opzetten van een warme ontvangst van arbeidsmigranten (uit binnen- en buitenland) (Expat Center, Zeeland Commissionair)
      10. Blz. 257 Opzetten van toolbox voor werkgevers
     3. Blz. 258 Concurrentiepositie Food
      1. Blz. 259 Als voorzitter van het landelijke Bestuurlijk Platform Visserijoverheden spelen we een actieve rol in de ondersteuning van de visserijsector in de voor haar belangrijke dossiers “aanlandplicht” en “Brexit”;
      2. Blz. 260 Duurzame landbouwontwikkeling is ook een speerpunt binnen de maatschappelijke opgave Toekomst landelijk gebied, landbouw en natuur. Beleid voor de landbouwsector wordt in deze gezamenlijk opgepakt;
      3. Blz. 261 Ondersteunen initiatieven op het snijvlak van visserij/aquacultuur en vrijetijdseconomie;
      4. Blz. 262 Ondersteunen van kansrijke innovaties die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde: hiertoe ondersteunen van tenminste 8 initiatieven;
      5. Blz. 263 Stimuleren verdere ontwikkeling van de binnendijkse aquacultuur met name op het aquacultuurterrein Colijnsplaat.
      6. Blz. 264 Verbeteren samenwerking onderwijs, ondernemers en overheden (in triple helix verband) zoals bijvoorbeeld door het gezamenlijk uitvoering geven aan de regiodeal Groen Onderwijs;
      7. Blz. 265 Versterken van de Zeeuwse economische clusters agrofood en aquacultuur door middel van haalbaarheidsonderzoeken en demonstraties vanuit de provinciale innovatieregeling Zeeland in Stroomversnelling;
      8. Blz. 266 We steunen het visserijbedrijfsleven in haar streven de bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken. Dit doen we o.a. door het steunen van initiatieven voor de ontwikkeling van nieuwe visserijtechnieken.
      9. Blz. 267 Wij ondersteunen de netwerkorganisaties Zeker Zeeuws en Food Delta Zeeland in hun werkzaamheden de Zeeuwse Foodcluster verder te versterken;
     4. Blz. 268 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers
      1. Blz. 269 Deelnemen aan platform ENZuid (Economisch Netwerk Zuid Nederland)
      2. Blz. 270 Dockwize: uitvoering van de prestatieafspraken
      3. Blz. 271 Het opstellen van een agenda voor de effecten van een digitale transformatie
      4. Blz. 272 Met de SER Zeeland maken we prestatieafspraken op het sociaaleconomisch terrein
      5. Blz. 273 Ondersteunen algemene netwerk-, acquisitie en representatieactiviteiten
      6. Blz. 274 Ondersteunen van de Zeeuwse ondernemers (starters en MKB)
      7. Blz. 275 Uitvoering prestatieafspraken door Impuls Zeeland
      8. Blz. 276 Uitvoering prestatieafspraken door Roosevelt Institute for American Studies
      9. Blz. 277 Uitvoering prestatieafspraken door Zeeuwse Milieufederatie (ZMf)
     5. Blz. 278 Campus Zeeland
      1. Blz. 279 Effectueren bouw JRC (opening september 2020)
      2. Blz. 280 Ontwikkelen en opzetten grensoverschrijdend, samenwerkingsplatform Vlaanderen-Nederland Deltavraagstukken (start/opening Q4 2019 / Q1 2021)
      3. Blz. 281 Ontwikkelen opleiding Engineering en Innovation UCR (start pilot studiejaar: september 2019/2020; start UCR E&I studiejaar 2020/2021)
      4. Blz. 282 Opzetten van specifieke netwerken in Zeeuwse economische sectoren, die aansluiten bij de thema’s Campus Zeeland
      5. Blz. 283 Versterken businessmodel, organiserend vermogen en intersectorale samenwerking tussen de reeds bestaande netwerken (kwaliteitsslag).
      6. Blz. 284 Versterken gehele onderwijs- en onderzoekskolom van PO - WO
     6. Blz. 285 Innovatie infrastructuur en - fondsen
      1. Blz. 286 Het benutten van nationale en Europese programma’s als cofinanciering bij de realisatie van innovatie en economische structuurversterking
      2. Blz. 287 Uitvoering geven aan de Europese programma’s waarin Zeeland partner is
      3. Blz. 288 Uitvoering geven aan het Investeringsfonds Zeeland BV.
      4. Blz. 289 Uitvoering geven aan het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0 en 2.0
      5. Blz. 290 Verlenen van subsidie aan voorstellen ter stimulering van innovatie en verbetering van het gebruik van financieringsregelingen
     7. Blz. 291 Zichtbaar Zeeland uitvoering
      1. Blz. 292 Continueren toeristische marktbewerking
      2. Blz. 293 Digitaal platform
     8. Blz. 294 Circulaire economie
      1. Blz. 295 We helpen mee aan de doorontwikkeling van de Biobased Innovation Garden
      2. Blz. 296 We nemen deel aan stichting Circular Biobased Delta, die o.a. grootschalige businesscases ontwikkelt (zoals Redefinery, Sugar Delta, bio-aromaten) met grote bedrijven en MKB.
      3. Blz. 297 We rollen biobased en circulair inkopen uit binnen Zeeland via ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’ en de koppeling aan de SDG’s (Sustainable Development Goals).
      4. Blz. 298 We stimuleren biobased onderwijs en onderzoek, zoals goede verankering in JRC/Bèta Campus en Center of Expertise(CoE) Biobased Economy (Avans/HZ)
      5. Blz. 299 We stimuleren circulair bouwen in de verblijfsrecreatie via de projecten ‘Circulair beleven’ en ‘FACET’
      6. Blz. 300 We stimuleren meer biobased innovaties bij/door MKB’ers o.a. via circulair/biobased innovatievouchers
      7. Blz. 301 We werken aan een toekomstbeeld ‘circulaire havens 2030’ (Sloe- en Kanaalzone).
    9. Blz. 302 Trendindicatoren
    10. Blz. 303 Doelindicatoren
    11. Blz. 304 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 305 5. Programma Mobiliteit op maat
    1. Blz. 306 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 307 Speerpunten
    3. Blz. 308 Beleidskader
    4. Blz. 309 Reguliere taken
    5. Blz. 310 Maatschappelijk effect
    6. Blz. 311 Doelstelling
     1. Blz. 312 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen
      1. Blz. 313 De versterking van de samenwerking met andere (vaar)wegbeheerders middels periodieke afstemmingsmomenten, we richten ons onder andere op een goede afstemming van wegwerkzaamheden en het voorkomen van overlast voor de weggebruikers.
      2. Blz. 314 Het plannen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan infrastructurele kapitaalgoederen op dusdanige wijze dat ze op het vastgestelde niveau in stand worden gehouden.
      3. Blz. 315 Nadere uitwerking van assetmanagement door uitwerking van het Beheerkader in Uitvoeringsstrategieën per infrastructureel kapitaalgoed.
     2. Blz. 316 Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers
      1. Blz. 317 Reguliere activiteiten zijn coördinatie van het beleid, ongevallenregistratie, (subsidies) verkeerseducatie, communicatie, monitoring, en kennisoverdracht
      2. Blz. 318 De doelgroep scholieren betrekken bij verschillende verkeersveiligheidscampagnes.
      3. Blz. 319 In deze collegeperiode geven we extra prioriteit aan verkeerseducatie, we streven naar een zo groot mogelijke participatie van basisscholen met als doel dat alle basisscholen een ZVL label hebben.
      4. Blz. 320 Maken van afspraken ZLTO en RWS over de verkeersveilige passage landbouwverkeer over de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug.
      5. Blz. 321 In het kader van goed werkgeverschap willen we het komende jaar starten met het betrekken van Zeeuwse werkgevers bij het vergroten van de verkeersveiligheid.
     3. Blz. 322 Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda
      1. Blz. 323 Afronden Europese CEF-studie naar de verbetering van de spoorontsluiting Gent-Terneuzen, versterken lobby in gezamenlijkheid met North Sea Port en de gemeente Terneuzen
      2. Blz. 324 De logistieke processen verbeteren door het toepassen van de nieuwe technologieën, de digitalisering van het bedrijfsleven te stimuleren en samenwerking en data-uitwisseling te promoten en initiëren
      3. Blz. 325 Het verbeteren van de logistieke processen door het toepassen van corridormanagement
      4. Blz. 326 Versterken van het incidentmanagement en verkeersmanagement om te zorgen dat hinder voor het verkeer als gevolg van incidenten en topdrukte evenementen zo gering mogelijk is, uitvoeren van het bestuurlijk vastgestelde actieplan met de partners
     4. Blz. 327 Wegeninvesteringen
      1. Blz. 328 Investeringsprogramma wegen 2021 en 2022 met doorkijk naar volgende jaren
     5. Blz. 329 Bereikbaarheid voor de mensen
      1. Blz. 330 Basisbereikbaarheid per openbaar vervoer op orde
      2. Blz. 331 Door-ontwikkelen (openbaar) vervoer
     6. Blz. 332 Uitvoering slimme mobiliteit
      1. Blz. 333 Faciliteren en cofinancieren van diverse punten deelauto's en deelfietsen (onder andere bij de HZ)
      2. Blz. 334 Faciliteren en cofinancieren van kleinschalige pilots met slimme mobiliteitsoplossingen
      3. Blz. 335 Onderzoeken mogelijkheden tot testen met autonoom vervoer en inzet autonome pontje(s).
      4. Blz. 336 Onderzoeken, voorbereiden en mee investeren in knooppunt ontwikkeling
      5. Blz. 337 Smart mobility oplossingen voor scholieren en studenten onderzoeken en opzetten van pilots.
      6. Blz. 338 Voorbereiden op uitrol MaaS applicatie ten behoeve van makkelijker plannen, reserveren en betalen voor mobiliteit.
    7. Blz. 339 Trendindicatoren
    8. Blz. 340 Doelindicatoren
    9. Blz. 341 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 342 6. Programma Iedereen telt!
    1. Blz. 343 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 344 Cultuur
    3. Blz. 345 Speerpunten Cultuur
    4. Blz. 346 Beleidskader
    5. Blz. 347 Reguliere taken
    6. Blz. 348 Maatschappelijk effect
    7. Blz. 349 Leefbaarheid - Brede Welvaart
    8. Blz. 350 Doelstelling
     1. Blz. 351 Gezond leven
      1. Blz. 352 Tenminste 1 pilot starten met het concept ‘Beweegschool Plus’ (stimuleren actieve leefstijl onder leerlingen).
      2. Blz. 353 We ondersteunen tenminste 25 sportevenementen die passen bij het DNA van Zeeland en welke zorgen voor promotie van Zeeland en mensen in beweging brengen
      3. Blz. 354 Zeeuws brede motorische screening uitzetten (MQ-scan).
     2. Blz. 355 Toekomstbestendige culturele infrastructuur
      1. Blz. 356 Afspraken maken met Zeeuwse gemeenten over gezamenlijke aanpak en ondersteuning van activiteiten op (onderdelen van) het terrein van in ieder geval de kunsten, bibliotheekwerk, cultuureducatie en restauratie Rijksmonumenten via de regioarrangementen
      2. Blz. 357 Jaarlijks in afstemming met andere provinciale opgaven prestatieafspraken maken.
      3. Blz. 358 Ondersteunen van het Publicatie- en Documentairefonds Zeeland ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds voor jaarlijks ten minste twee documentaires en drie publicaties die Zeeland op bijzondere wijze voor het voetlicht brengen
     3. Blz. 359 Cultureel erfgoed
      1. Blz. 360 Invulling geven aan de ondersteuning aan de eigenaren van de 190 cultuurhistorisch waardevolle boerderijcomplexen die zijn geselecteerd bij de in 2018 afgeronde boerderijenselectie (opgenomen in het Omgevingsplan Zeeland 2018).
      2. Blz. 361 Op basis van de bestuurlijke afspraak met het Rijk invulling geven aan de instandhouding van rijksmonumenten door in overleg met gemeenten subsidie te verlenen voor de restauratie van ten minste drie rijksmonumenten.
      3. Blz. 362 Uitwerken van het verhaal van Zeeland via maximaal negen aansprekende inconische kernverhalen (de Zeeuwse erfgoedlijnen) waardoor meer focus en samenhang gebracht wordt en het erfgoed ‘vermarkt’ kan worden.
     4. Blz. 363 Kunsten
      1. Blz. 364 Ondersteunen van culturele producties, festivals en organisaties die zich onderscheiden op het gebied van Zeeland als decor en inspiratiebron
     5. Blz. 365 (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren
      1. Blz. 366 Mede mogelijk maken vervoer naar musea van leerlingen uit het Primair Onderwijs
      2. Blz. 367 Via prestatieafspraken met o.a. Kunstbende en Jeugdtheaterschool ontwikkelingstrajecten ondersteunen die jongeren de mogelijkheid bieden om zich (verder) te ontplooien.
      3. Blz. 368 Via prestatieafspraken met Stichting Cultuurkwadraat, Stichting Kinderkunstweek en HZ Cult verder uitbouwen van een eenduidige Zeeuwse aanpak cultuureducatie
     6. Blz. 369 Evenementen
      1. Blz. 370 Zeeuwse evenementen op het gebied van cultuur, muziek, sport
     7. Blz. 371 Leefbaarheid-Brede Welvaart; Versterking zorginfrastructuur en zorgketen
      1. Blz. 372 Belangenbehartiging/lobby van de Zeeuwse zorg op landelijk niveau c.q. bij de Rijksoverheid, met name voor zaken die voorwaardenscheppend zijn voor de zorgsector
      2. Blz. 373 Er worden actief natuurlijke verbindingen gelegd met netwerken en andere overlegstructuren zoals het Navigatieteam Leefbaarheid, Economic Board Zeeland, het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO), de Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWOZ).
      3. Blz. 374 We dragen bij aan vraagstukken die gerelateerd zijn aan de zorg, zoals arbeidsmarkt, wonen en mobiliteit.
      4. Blz. 375 We werken aan vergroting van het draagvlak binnen de Zeeuwse bestuurlijke verhoudingen voor Zeeuwse oplossingen binnen de zorg
      5. Blz. 376 Zorgketen: Zowel bestuurlijk (als lid) als ambtelijk bijdragen binnen de structuur van de Zeeuwse Zorg Coalitie, teneinde via deze krachtenbundeling een toekomstige zorgagenda te realiseren
     8. Blz. 377 Leefbaarheid
      1. Blz. 378 Four Freedoms Award Door Het Jaar Heen
      2. Blz. 379 Gezond leven
      3. Blz. 380 Instrumentontwikkeling: Monitoring
      4. Blz. 381 Jongerenparlement
      5. Blz. 382 Participatiematrix
      6. Blz. 383 Rijksprogramma Duurzaam Door
    9. Blz. 384 Trendindicatoren
    10. Blz. 385 Doelindicatoren
    11. Blz. 386 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 387 7. Programma Bestuur
    1. Blz. 388 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 389 Speerpunten
    3. Blz. 390 Beleidskader
    4. Blz. 391 Reguliere taken
    5. Blz. 392 Maatschappelijk effect
    6. Blz. 393 Doelstelling
     1. Blz. 394 Interbestuurlijk toezicht
      1. Blz. 395 Door inzet proportioneel toezicht en in dialoog bevorderen van een gezonde financiële huishouding van gemeenten met extra aandacht voor de financiële gevolgen van de coronacrisis, het sociaal domein en de herverdeling van het gemeentefonds
      2. Blz. 396 In nauw overleg met BZK en IPO en de agenda Toekomst van het Toezicht wordt het interbestuurlijk toezicht transparanter, uniformer en meer risicogericht vormgegeven
      3. Blz. 397 Kennisdeling en onderlinge intervisie stimuleren naar aanleiding van een herziening van het generieke toezicht binnen de provincie voor elk van de risicodomeinen
     2. Blz. 398 Samenwerkend bestuur
      1. Blz. 399 Bevorderen dat iedere regio een regiovisie vaststelt en in samenwerking tot uitvoering brengt
      2. Blz. 400 Continueren bestuurlijke samenwerking met provincie Fryslân
      3. Blz. 401 Doorontwikkeling van het OZO opdat zij een bijdrage levert aan het verhogen van de bestuurskracht en de samenwerking tussen Zeeuwse overheden wordt versterkt
     3. Blz. 402 Signalerend bestuur
      1. Blz. 403 Adviseren over en ondersteuning geven aan de uitvoering van relatie-evenementen in het kader van het versterken van het relatienetwerk van de Provincie Zeeland
      2. Blz. 404 Doorontwikkeling en uitvoering van een effectieve grens governance grensgebied Vlaanderen - Nederland
      3. Blz. 405 Optimale voorbereiding/ benutting van de budgetten van Europese programma’s in de programmaperiode 2021-2027
      4. Blz. 406 Uitvoering geven aan de strategische evenementen van de Provincie Zeeland gezamenlijk met externe partner (zoals de Haagse Dag, Oesterontmoeting en Nieuwjaarsbijeenkomst)
      5. Blz. 407 Versterken van de Zeeuwse positie in Den Haag en Brussel door het beïnvloeden van beleidsontwikkeling en besluitvorming lobby Brussel en Den Haag
      6. Blz. 408 Versterking van de samenwerking met Vlaanderen onder meer door actieve deelname in grensgovernance, de Vlaams Nederlandse Delta en de Scheldemondraad
     4. Blz. 409 Sterk provinciaal bestuur
      1. Blz. 410 Continuering rechtstreekse uitzendingen van vergaderingen van Provinciale Staten en Statencommissies en inzetten van social media. De vorm en wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven, wordt dit jaar bekeken
      2. Blz. 411 Het uitdaagrecht opnemen in een nieuw vast te stellen provinciale participatieverordening
      3. Blz. 412 Op een vernieuwende wijze, met aandacht voor netwerksturing, invulling geven aan de rollen van Provinciale Staten als volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur
      4. Blz. 413 Op interactieve wijze inwoners, organisaties en bedrijven betrekken bij de beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende bijeenkomsten.
      5. Blz. 414 Verbetering van het bestuurlijk-politiek-ambtelijk samenspel, inclusief een verbeterde beleidsplanning
     5. Blz. 415 Weerbaar bestuur
      1. Blz. 416 De ingezette lijn van het toepassen van de Wet Bibob wordt door ons voortgezet en uitgebreid middels een nieuwe beleidslijn en de nieuwe Wet.
      2. Blz. 417 De Taskforce-RIEC voert als samenwerkingspartner belangrijke taken voor Zeeland uit als het gaat om de bestrijding van Ondermijning en ondersteuning bij BIBOB-onderzoeken. Deze samenwerking wordt voortgezet
      3. Blz. 418 Wij geven uitvoering aan de (vastgestelde) visie op ondermijning en zetten wij in op de vier programmalijnen uit de visie; 1. weerbare organisatie, 2. weerbare overheid, 3. weerbare samenleving en 4. data, inzicht en onderzoek
    7. Blz. 419 Trendindicatoren
    8. Blz. 420 Doelindicatoren
    9. Blz. 421 Wat mag het kosten?
   11. Blz. 422 8. Programma Energie op klimaat!
    1. Blz. 423 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 424 Speerpunten
    3. Blz. 425 Beleidskader
    4. Blz. 426 Maatschappelijk effect
    5. Blz. 427 Energietransitie
    6. Blz. 428 Doelstelling
     1. Blz. 429 Klimaatadaptatie en voldoende zoet water
      1. Blz. 430 Behoud en vergroting zoete grondwatervoorraden, herziening grondwaterontrekkingsbeleid 2019 obv gegevens Freshem
      2. Blz. 431 Bepalen norm en definitief stelsel regionale keringen en deze aanwijzen en verankeren in waterschaps- en provinciale verordeningen
      3. Blz. 432 Berekenen en actueel houden overstromingsgevolgen in kader van EU-ROR
      4. Blz. 433 Robuustwatersysteem Zeeuws Vlaanderen; bij toekenning deelname in Horizon 2020 project
      5. Blz. 434 Roode Vaart wordt uitgevoerd. Voorbereiden op leggen verbinding Roode Vaart en Zeeland
      6. Blz. 435 Stimuleren adaptatie maatregelen, onder andere via subsidieregeling realisatie groene daken
      7. Blz. 436 Stimuleren medegebruik waterkeringen via Meer Met Dijken Doen en Parels
      8. Blz. 437 Uitbouwen proeftuin zoet water (DeltaDrip), bijdragen aan ca 100 stuwtjes per jaar en bijdragen aan 100 ha/jaar peilgestuurde drainage
     2. Blz. 438 Energietransitie
      1. Blz. 439 Het fonds energietransitie van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen van € 10 miljoen wordt besteed aan projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan de doelen uit de Regionale Energiestrategie (RES)
      2. Blz. 440 In het waterstofdossier geven we absolute prioriteit aan het industriële verbruik: de komende jaren maken we werk van het vergroenen van de bestaande Zeeuwse waterstofvraag (elektrolyse).
      3. Blz. 441 Medio 2021 wordt in de nieuwe Omgevingsvisie Zeeland ruimte geboden voor een succesvolle energietransitie en circulaire gebiedsontwikkeling
      4. Blz. 442 Met pilotprojecten doen we ervaring op met innovatieve vormen van duurzaam vervoer
      5. Blz. 443 Samen met gemeenten werken we in het "Zeeuws energieakkoord" aan het verduurzamen van particuliere woningen
      6. Blz. 444 Voor de OV-concessie verkennen we de mogelijkheden voor zero emissie bij de vervanging van CNG bussen
      7. Blz. 445 We doen samen met partners pilotprojecten aardgasloze wijken en leren hiervan voor de toekomst. Dit doen we o.a. door de inzet van een energiemakelaar voor restwarmte (waarvoor we EU-subsidie krijgen)
      8. Blz. 446 We faciliteren elektrisch vervoer door het ondersteunen van de uitrol van (snel) laadinfrastructuur en het vormgeven van Zeelandbreed beleid
      9. Blz. 447 We geven zelf het goede voorbeeld: de Provincie Zeeland koopt maatschappelijk verantwoord in volgens de doelen die GS hebben gesteld in het actieplan MVI 2017-2020
      10. Blz. 448 We realiseren wind-, zon- en getijprojecten, met als doel in 2030 binnen de provinciegrenzen 10,5 PJ duurzaam op te wekken (dat staat gelijk aan het volledige huidig elektrisch verbruik in Zeeland)
      11. Blz. 449 We werken samen met bedrijven een strategie uit om tot een klimaatneutrale industrie te komen (via SDR, het platform Smart Delta Resources).
    7. Blz. 450 Trendindicatoren
    8. Blz. 451 Doelindicatoren
    9. Blz. 452 Wat mag het kosten?
   12. Blz. 453 9.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 454 Inleiding
    2. Blz. 455 Speerpunten
    3. Blz. 456 Kengetallen
    4. Blz. 457 Beleidskader
    5. Blz. 458 Doelstelling
     1. Blz. 459 Opcenten motorrijtuigenbelasting
     2. Blz. 460 Provinciefonds
     3. Blz. 461 Dividend
     4. Blz. 462 Saldo van de financieringsfunctie
     5. Blz. 463 Overige algemene dekkingsmiddelen
     6. Blz. 464 Wind in de zeilen; onderzoek ontvlechting Evides uit PZEM
    6. Blz. 465 Wat mag het kosten ?
   13. Blz. 466 9.2 Kosten van overhead
    1. Blz. 467 Inleiding
    2. Blz. 468 Beleidskader
    3. Blz. 469 Uitgangspunten
    4. Blz. 470 Vennootschapsbelasting
    5. Blz. 471 Invulling overhead jaarrekening
    6. Blz. 472 Wat mag het kosten?
   14. Blz. 473 Bijlagen
    1. Blz. 474 Bijlage 1: Staat van materiële en financiële vaste activa
     1. Blz. 475 Inleiding
    2. Blz. 476 Bijlage 2: Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen
     1. Blz. 477 Inleiding
    3. Blz. 478 Bijlage 3: Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
     1. Blz. 479 Inleiding
    4. Blz. 480 Bijlage 4: Staat van restant investeringskredieten
     1. Blz. 481 Inleiding
    5. Blz. 482 Controle verklaring van de onafhankelijk accountant
     1. Blz. 483 pagina 1
     2. Blz. 484 pagina 2
     3. Blz. 485 pagina 3
     4. Blz. 486 pagina 4
     5. Blz. 487 pagina 5
     6. Blz. 488 pagina 6
     7. Blz. 489 pagina 7
  2. Blz. 490 Paragrafen
   1. Blz. 491 Paragraaf Provinciale heffingen
    1. Blz. 492 Inleiding
    2. Blz. 493 Beleid
    3. Blz. 494 Wijzigingen ten opzichte van beleid vorig jaar
    4. Blz. 495 Lokale lastendruk
    5. Blz. 496 Gerealiseerde opbrengsten
    6. Blz. 497 Beleidskader
    7. Blz. 498 Heffingen provincie
    8. Blz. 499 Belastingen
    9. Blz. 500 Heffingen
    10. Blz. 501 Leges
    11. Blz. 502 Bijlage 1 Berekening kostendekkendheid
   2. Blz. 503 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
    1. Blz. 504 Inleiding en uitgangspunten
    2. Blz. 505 Kernpunten
    3. Blz. 506 Beleidskader
    4. Blz. 507 Beleid
    5. Blz. 508 Risico's
    6. Blz. 509 Verloop risico's t.o.v. voorgaand jaar
    7. Blz. 510 Benodigde risicobuffer
    8. Blz. 511 Beschikbare risicobuffer
    9. Blz. 512 Ratio weerstandsvermogen
    10. Blz. 513 Ratio algemene reserve in benodigde risicobuffer
    11. Blz. 514 Kengetallen
   3. Blz. 515 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen
    1. Blz. 516 Inleiding
    2. Blz. 517 Speerpunten
    3. Blz. 518 Acties
    4. Blz. 519 Beleidskader
    5. Blz. 520 Infrastructuur
    6. Blz. 521 Provinciale gebouwen
   4. Blz. 522 Paragraaf Financiering
    1. Blz. 523 Inleiding
    2. Blz. 524 Beleid
    3. Blz. 525 Speerpunten
    4. Blz. 526 Kengetallen
    5. Blz. 527 Beleidskader
    6. Blz. 528 Schatkistbankieren
    7. Blz. 529 Risicobeheer vlottende schuld
    8. Blz. 530 Risicobeheer vaste schuld, renterisiconorm
    9. Blz. 531 Financieringsbehoefte en rentelasten
    10. Blz. 532 Huidige situatie SWAP
    11. Blz. 533 Rentetoerekening
    12. Blz. 534 Overzicht verstrekte geldleningen
   5. Blz. 535 Paragraaf Bedrijfsvoering
    1. Blz. 536 Samen werken aan maatschappelijke opgaven
    2. Blz. 537 Leren van de Coronacrisis
    3. Blz. 538 Speerpunten
    4. Blz. 539 Kengetallen
    5. Blz. 540 Beleidskader
    6. Blz. 541 Goed werkgeverschap: Strategisch personeelsbeleid en personeelsplanning
    7. Blz. 542 Informatievoorziening en automatisering
    8. Blz. 543 Cybercrime en informatieveiligheid
    9. Blz. 544 Duurzaam inkopen en aanbesteden
    10. Blz. 545 Communicatie
    11. Blz. 546 Controlfunctie
    12. Blz. 547 Rechtmatigheidsverantwoording (pilot)
    13. Blz. 548 Structurele ambities
    14. Blz. 549 Opbouw personeelsbestand
    15. Blz. 550 Inclusiviteit
    16. Blz. 551 Stages
    17. Blz. 552 Ziekteverzuim
    18. Blz. 553 Externe inhuur
    19. Blz. 554 2021: Zo klantgericht
   6. Blz. 555 Paragraaf Verbonden partijen
    1. Blz. 556 Inleiding
    2. Blz. 557 Visie en beleid
    3. Blz. 558 Speerpunten
    4. Blz. 559 Kengetallen
    5. Blz. 560 Beleidskader
    6. Blz. 561 Overzicht verbonden partijen
    7. Blz. 562 Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)
     1. Blz. 563 Vestigingsplaats
     2. Blz. 564 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 565 Publiek belang
     4. Blz. 566 Programma begroting
     5. Blz. 567 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 568 Doelstelling
     7. Blz. 569 Bezoldiging
     8. Blz. 570 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 571 Financieel resultaat
     10. Blz. 572 Dividenduitkering
     11. Blz. 573 Financieel belang
     12. Blz. 574 Eigen vermogen
     13. Blz. 575 Vreemd vermogen
     14. Blz. 576 Risico’s
    8. Blz. 577 PZEM N.V.
     1. Blz. 578 Vestigingsplaats
     2. Blz. 579 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 580 Publiek belang
     4. Blz. 581 Programma begroting
     5. Blz. 582 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 583 Doelstelling
     7. Blz. 584 Bezoldiging
     8. Blz. 585 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 586 Financieel resultaat
     10. Blz. 587 Dividenduitkering
     11. Blz. 588 Financieel belang
     12. Blz. 589 Eigen vermogen
     13. Blz. 590 Vreemd vermogen
     14. Blz. 591 Risico’s
    9. Blz. 592 North Sea Port SE
     1. Blz. 593 Vestigingsplaats
     2. Blz. 594 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 595 Publiek belang
     4. Blz. 596 Programma begroting
     5. Blz. 597 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 598 Doelstelling
     7. Blz. 599 Bezoldiging
     8. Blz. 600 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 601 Financieel resultaat
     10. Blz. 602 Dividenduitkering
     11. Blz. 603 Financieel belang
     12. Blz. 604 Eigen vermogen
     13. Blz. 605 Vreemd vermogen
     14. Blz. 606 Risico’s
    10. Blz. 607 N.V. Westerscheldetunnel (WST)
     1. Blz. 608 Vestigingsplaats
     2. Blz. 609 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 610 Publiek belang
     4. Blz. 611 Programma begroting
     5. Blz. 612 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 613 Doelstelling
     7. Blz. 614 Bezoldiging
     8. Blz. 615 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 616 Financieel resultaat
     10. Blz. 617 Dividenduitkering
     11. Blz. 618 Financieel belang
     12. Blz. 619 Eigen vermogen
     13. Blz. 620 Vreemd vermogen
     14. Blz. 621 Risico’s
    11. Blz. 622 N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls)
     1. Blz. 623 Vestigingsplaats
     2. Blz. 624 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 625 Publiek belang
     4. Blz. 626 Programma begroting
     5. Blz. 627 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 628 Doelstelling
     7. Blz. 629 Bezoldiging
     8. Blz. 630 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 631 Financieel resultaat
     10. Blz. 632 Dividenduitkering
     11. Blz. 633 Financieel belang
     12. Blz. 634 Eigen vermogen
     13. Blz. 635 Vreemd vermogen
     14. Blz. 636 Risico’s
    12. Blz. 637 Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)
     1. Blz. 638 Vestigingsplaats
     2. Blz. 639 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 640 Publiek belang
     4. Blz. 641 Programma begroting
     5. Blz. 642 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 643 Doelstelling
     7. Blz. 644 Bezoldiging
     8. Blz. 645 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 646 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 647 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 648 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 649 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 650 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 651 Risico’s
    13. Blz. 652 Westerschelde Ferry B.V. (WSF)
     1. Blz. 653 Vestigingsplaats
     2. Blz. 654 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 655 Publiek belang
     4. Blz. 656 Programma begroting
     5. Blz. 657 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 658 Doelstelling
     7. Blz. 659 Bezoldiging
     8. Blz. 660 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 661 Financieel resultaat
     10. Blz. 662 Dividenduitkering
     11. Blz. 663 Financieel belang
     12. Blz. 664 Eigen vermogen
     13. Blz. 665 Vreemd vermogen
     14. Blz. 666 Risico’s
    14. Blz. 667 Investeringsfonds Zeeland B.V. (IFZ)
     1. Blz. 668 Vestigingsplaats
     2. Blz. 669 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 670 Publiek belang
     4. Blz. 671 Programma begroting
     5. Blz. 672 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 673 Doelstelling
     7. Blz. 674 Bezoldiging
     8. Blz. 675 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 676 Financieel resultaat
     10. Blz. 677 Dividenduitkering
     11. Blz. 678 Financieel belang
     12. Blz. 679 Eigen vermogen
     13. Blz. 680 Vreemd vermogen
     14. Blz. 681 Risico’s
    15. Blz. 682 Gemeentelijke vervoercentrale Zeeland B.V.
     1. Blz. 683 Vestigingsplaats
     2. Blz. 684 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 685 Publiek belang
     4. Blz. 686 Programma begroting
     5. Blz. 687 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 688 Doelstelling
     7. Blz. 689 Bezoldiging
     8. Blz. 690 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 691 Financieel resultaat
     10. Blz. 692 Dividenduitkering
     11. Blz. 693 Financieel belang
     12. Blz. 694 Eigen vermogen
     13. Blz. 695 Vreemd vermogen
     14. Blz. 696 Risico’s
    16. Blz. 697 Gemeenschappelijk bezit Evides Aqua B.V.
     1. Blz. 698 Vestigingsplaats
     2. Blz. 699 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 700 Publiek belang
     4. Blz. 701 Programma begroting
     5. Blz. 702 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 703 Doelstelling
     7. Blz. 704 Bezoldiging
     8. Blz. 705 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 706 Financieel resultaat
     10. Blz. 707 Dividenduitkering
     11. Blz. 708 Financieel belang
     12. Blz. 709 Eigen vermogen
     13. Blz. 710 Vreemd vermogen
     14. Blz. 711 Risico’s
    17. Blz. 712 Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)
     1. Blz. 713 Vestigingsplaats
     2. Blz. 714 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 715 Publiek belang
     4. Blz. 716 Programma begroting
     5. Blz. 717 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 718 Doelstelling
     7. Blz. 719 Bezoldiging
     8. Blz. 720 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 721 Financieel resultaat
     10. Blz. 722 Dividenduitkering
     11. Blz. 723 Financieel belang
     12. Blz. 724 Eigen vermogen
     13. Blz. 725 Vreemd vermogen
     14. Blz. 726 Risico’s
    18. Blz. 727 Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst
     1. Blz. 728 Vestigingsplaats
     2. Blz. 729 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 730 Publiek belang
     4. Blz. 731 Programma begroting
     5. Blz. 732 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 733 Doelstelling
     7. Blz. 734 Bezoldiging
     8. Blz. 735 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 736 Financieel resultaat
     10. Blz. 737 Dividenduitkering
     11. Blz. 738 Financieel belang
     12. Blz. 739 Eigen vermogen
     13. Blz. 740 Vreemd vermogen
     14. Blz. 741 Risico’s
    19. Blz. 742 Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking North Sea Port District (BGTS NSPD)
     1. Blz. 743 Vestigingsplaats
     2. Blz. 744 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 745 Publiek belang
     4. Blz. 746 Programma begroting
     5. Blz. 747 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 748 Doelstelling
     7. Blz. 749 Bezoldiging
     8. Blz. 750 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 751 Financieel resultaat
     10. Blz. 752 Dividenduitkering
     11. Blz. 753 Financieel belang
     12. Blz. 754 Eigen vermogen
     13. Blz. 755 Vreemd vermogen
     14. Blz. 756 Risico’s
    20. Blz. 757 Provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zeeland
     1. Blz. 758 Vestigingsplaats
     2. Blz. 759 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 760 Publiek belang
     4. Blz. 761 Programma begroting
     5. Blz. 762 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 763 Doelstelling
     7. Blz. 764 Bezoldiging
     8. Blz. 765 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 766 Financieel resultaat
     10. Blz. 767 Dividenduitkering
     11. Blz. 768 Financieel belang
     12. Blz. 769 Eigen vermogen
     13. Blz. 770 Vreemd vermogen
     14. Blz. 771 Risico’s
   7. Blz. 772 Paragraaf Grondbeleid
    1. Blz. 773 Inleiding
    2. Blz. 774 Beleid
    3. Blz. 775 Speerpunten
    4. Blz. 776 Opgaven
    5. Blz. 777 Beleidskader
    6. Blz. 778 Resultaten, winst en risico's
   8. Blz. 779 Paragraaf Wind in de Zeilen
    1. Blz. 780 Inleiding
    2. Blz. 781 Compensatiepakket
  3. Blz. 782 Jaarrekening 2021
   1. Blz. 783 Balans per 31 december 2021
    1. Blz. 784 Activa
    2. Blz. 785 Passiva
   2. Blz. 786 Algemene toelichting
    1. Blz. 787 Rechtmatigheid
    2. Blz. 788 Autorisatie achteraf
    3. Blz. 789 Onvoorzien
    4. Blz. 790 Verschillenanalyse
   3. Blz. 791 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
    1. Blz. 792 Tabel baten en lasten inclusief begrotingsafwijkingen
   4. Blz. 793 Niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten
    1. Blz. 794 Toelichting
    2. Blz. 795 Overzicht van garantstellingen en borgstellingen
    3. Blz. 796 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
    4. Blz. 797 Garantstelling North Sea Port SE (NSP)
    5. Blz. 798 Garantstelling GBE Aqua
    6. Blz. 799 Garantstelling gemeente Hulst in verband met Perkpolder
    7. Blz. 800 Garantstelling leningen nieuwe stichting ZB
    8. Blz. 801 Convenantmiddelen Groenfonds
    9. Blz. 802 Lease- en huurcontracten
    10. Blz. 803 Rijksdienst voor ondernemend Nederland
    11. Blz. 804 Pensioenverplichtingen
    12. Blz. 805 Renterisico
    13. Blz. 806 Instandhouding Westerscheldetunnel
    14. Blz. 807 Persoonlijk ontwikkel budget
    15. Blz. 808 OV-concessies
    16. Blz. 809 Delta Kenniscentrum
    17. Blz. 810 Toegezegde bijdragen vanuit bestuursovereenkomsten
    18. Blz. 811 Niet uit balans blijkende rechten
    19. Blz. 812 Uitvoeringsovereenkomst HZ inzake JRC
   5. Blz. 813 Toelichting op de balans
    1. Blz. 814 Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    2. Blz. 815 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
    3. Blz. 816 Verantwoording subsidies tot en met boekjaar 2020
    4. Blz. 817 Stelselwijziging verstrekte meerjarige projectsubsidies vanaf boekjaar 2021
    5. Blz. 818 Activering van directe apparaatskosten aan materiële vaste activa
    6. Blz. 819 Vaste activa
    7. Blz. 820 Algemeen
    8. Blz. 821 Materiële vaste activa
    9. Blz. 822 Duurzame waardevermindering van vaste activa
    10. Blz. 823 Buitengebruik gestelde vaste activa
    11. Blz. 824 Afschrijvingen
    12. Blz. 825 Erfpacht
    13. Blz. 826 Financiële vaste activa
    14. Blz. 827 Vlottende activa
    15. Blz. 828 Voorraden
    16. Blz. 829 Onderhanden werk, bouwgronden in exploitatie
    17. Blz. 830 Gereed product- en handelsgoederen
    18. Blz. 831 Grondbank Zeeland
    19. Blz. 832 Grondbank landbouw flankerend beleid
    20. Blz. 833 Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar
    21. Blz. 834 Schatkistbankieren
    22. Blz. 835 Liquide middelen
    23. Blz. 836 Overlopende activa
    24. Blz. 837 Uitkeringen met specifiek bestedingsdoel
    25. Blz. 838 Vaste passiva
    26. Blz. 839 Algemeen
    27. Blz. 840 Eigen vermogen
    28. Blz. 841 Reserves
    29. Blz. 842 Voorzieningen
    30. Blz. 843 Vaste schulden, met een rente typische looptijd langer dan één jaar
    31. Blz. 844 Vlottende passiva
    32. Blz. 845 Algemeen
    33. Blz. 846 Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar
    34. Blz. 847 Overlopende passiva
    35. Blz. 848 Motorrijtuigenbelasting
    36. Blz. 849 Vennootschapsbelasting
   6. Blz. 850 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
    1. Blz. 851 Inleiding
    2. Blz. 852 Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
    3. Blz. 853 Begrotingsafwijkingen programma 1 Grote projecten en strategische opgaven
    4. Blz. 854 1. Grote projecten en strategische opgaven analyse begrotingsverschillen
    5. Blz. 855 Begrotingsafwijkingen programma 2 Woonplaats Zeeland
    6. Blz. 856 2. Woonplaats Zeeland analyse begrotingsverschillen
    7. Blz. 857 Begrotingsafwijkingen programma 3 Balans in landelijk gebied
    8. Blz. 858 3. Balans in landelijk gebied analyse begrotingsverschillen
    9. Blz. 859 Begrotingsafwijkingen programma 4 Ondernemend Zeeland
    10. Blz. 860 4. Ondernemend Zeeland analyse begrotingsverschillen
    11. Blz. 861 Begrotingsafwijkingen programma 5 Mobiliteit op maat
    12. Blz. 862 5. Mobiliteit op maat analyse begrotingsverschillen
    13. Blz. 863 Begrotingsafwijkingen programma 6 Iedereen telt!
    14. Blz. 864 6. Iedereen telt! analyse begrotingsverschillen
    15. Blz. 865 Begrotingsafwijkingen programma 7 Bestuur
    16. Blz. 866 7. Bestuur analyse begrotingsverschillen
    17. Blz. 867 Begrotingsafwijkingen programma 8 Energie op klimaat!
    18. Blz. 868 8. Energie op klimaat! analyse begrotingsverschillen
    19. Blz. 869 Begrotingsafwijkingen programma 90 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    20. Blz. 870 90. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien analyse begrotingsverschillen
    21. Blz. 871 Begrotingsafwijkingen programma 96 Kosten van overhead
    22. Blz. 872 96. Kosten van overhead analyse begrotingsverschillen
    23. Blz. 873 Begrotingsafwijkingen programma 98 Reserves
    24. Blz. 874 98. Reserves analyse begrotingsverschillen
   7. Blz. 875 Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma
    1. Blz. 876 Inleiding
   8. Blz. 877 Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
    1. Blz. 878 Inleiding
   9. Blz. 879 Bezoldiging topfunctionarissen
    1. Blz. 880 Leidinggevende topfunctionarissen met en zonder (vanaf 13 maanden) dienstbetrekking
    2. Blz. 881 Anti-cumulatiebepaling
    3. Blz. 882 Overige functionarissen naast de hieronder vermelde topfunctionarissen
   10. Blz. 883 Gebeurtenissen na balansdatum
    1. Blz. 884 Gebeurtenissen na balansdatum
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap