Balans per 31 december 2021

Activa

Terug naar navigatie - Activa
Bedragen x € 1.000 2021 2020
Vaste activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 28.462 29.630
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut tot 2017 34.268 44.665
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut vanaf 2017 22.571 21.153
Totaal materiële vaste activa 85.302 95.449
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen 124.225 132.425
Overige langlopende leningen 1.136 1.369
Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer 984 1.379
Totaal financiële vaste activa 126.345 135.172
Totaal vaste activa 211.647 230.621
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk - 10.486
Gereed product en handelsgoederen 62.063 65.053
Totaal voorraden 62.063 75.539
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen 14.289 14.224
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 18.509 2.000
Overige vorderingen 1.349 787
Totaal uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar 34.147 17.011
Liquide middelen
Banksaldi 22.344 26.644
Totaal liquide middelen 22.344 26.644
Overlopende activa
Nog te ontvangen van Europese overheidslichamen 441 726
Nog te ontvangen van het Rijk 7.964 4.509
Nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen 2.494 2.590
Overige nog te ontvangen bedragen 2.102 1.045
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. 467 1.106
Totaal overlopende activa 13.467 9.976
Totaal vlottende activa 132.021 129.170
Totaal activa 343.668 359.791

Passiva

Terug naar navigatie - Passiva
Bedragen x € 1.000 2021 2020
Vaste passiva
Eigen vermogen
Reserves:
- algemene reserve 32.796 28.404
- bestemmingsreserves 126.167 109.220
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 13.201 20.120
Totaal eigen vermogen 172.164 157.744
Voorzieningen 5.573 6.968
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer
Waarborgsommen 5 5
Totaal vaste schulden 5 5
Totaal vaste passiva 177.742 164.717
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 10.761 10.369
Overige kasgeldleningen 25.000 73.000
Overige schulden 8.114 6.813
Totaal netto vlottende schulden 43.874 90.182
Overlopende passiva
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 57.397 57.588
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:
- Europese overheidslichamen 138 138
- het Rijk 63.547 46.034
- overige Nederlandse overheidslichamen 589 472
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren 381 661
Totaal overlopende passiva 122.051 104.892
Totaal vlottende passiva 165.925 195.074
Totaal passiva 343.668 359.791
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt 599.670 265.120