Toelichting

G

Kwaliteit

Het werken met belonen voor maatschappelijke prestaties middels KPI’s in de landbouw is een onderwerp waar zowel landelijk als provinciaal de afgelopen twee jaar veel aandacht voor is geweest. Binnen het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta (waarin we samenwerken met de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant) en de broedplaats volhoudbare landbouw die daarbinnen valt hebben we in 2021 samen met Boerenverstand een start gemaakt met de ontwikkeling van een eerste concept beloningsregeling voor de akkerbouw door middel van KPI’s, de zogeheten Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw in de Zuidwestelijke Delta. Hiervoor hebben we een klankbordgroep opgericht met belangrijke stakeholders in het gebied en hebben we data opgehaald bij 30 agrariërs, die tevens meedenken over deze beloningsregeling. De ambitie is om in 2022 dit proces voort te zetten om tot een werkbare beloningssystematiek te komen.