Digitale ontwikkelingen werken door op allerlei terreinen. We komen met een aanpak voor en ontwikkelen een digitale agenda met een visie, die ingaat op welke effecten er allemaal zijn, hoe die doorwerken in het werk van de provincie, en hoe we on als provincie willen verhouden tot al die ontwikkelingen.
Bijzonder onderdeel hiervan is het volgen van de marktontwikkelingen aangaande de recente start van aanleg van glasvezel in woonkernen. Provinciale inzet is erop gericht dat marktpartijen ook gaan investeren in de aanleg van glasvezel in Zeeuwse buitengebieden, zodat de kloof in connectiviteit tussen het buitengebied en kernen niet nog groter wordt.Toelichting

G

Kwaliteit

Na vaststelling van de ‘Verkenning Digitale Agenda’ door PS (23 juli 2021) is gestart met de uitwerking van de verkenning naar een Uitvoeringsprogramma Digitale Agenda. Het uitvoeringsprogramma komt eind maart 2022 beschikbaar en daarmee komt een pakket aan concrete inspannings- en uitvoeringsacties beschikbaar. Parallel aan de uitwerking van de verkenning zijn twee onderdelen reeds opgepakt. De eerste betreft een haalbaarheidsonderzoek naar de zgn. ZeelandRing. Het concept ZeelandRing kan een belangrijke impuls geven aan digitale samenwerkingsmogelijkheden binnen Zeeland en daarmee (als basisvoorziening) een bijdrage leveren aan de (digitaliserings)ambities voor Zeeland. De tweede actualiteit betreft de ambitie om de Zeeuwse buitengebieden te verglazen. In het voorjaar van 2021 is in samenwerking met alle Zeeuwse gemeenten, een marktconsultatie uitgevoerd. Een van de geconsulteerde marktpartijen heeft interesse getoond om de Zeeuwse buitengebieden te gaan verglazen. In het najaar zijn, in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten, gesprekken gestart met deze partij om te bezien wat de kansen en mogelijkheden zijn.