Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 hebben we onder andere subsidie verleend aan soortgerichte projecten voor de zomertortel, kamsalamander, bijen en hommels en kustbroedvogels.