Actie wordt gecontinueerd in 2021. Toelichting

G

Kwaliteit

 In 2021 hebben we bijgedragen aan de kennisdag ZWD. Is er een nieuwe stap gezet in de samenwerking door ondertekening van de bestuursovereenkomst Zuidwestelijke Delta en is vorm en inhoud gegeven aan de nieuwe werkorganisatie waarmee begin 2022 van start is gegaan.
Ook is in gezamenlijkheid de tweede tranche voor het deltaprogramma Zoet Water voorbereid.