Bestuursovereenkomst Getij Grevelingen II is in 2019 vastgesteld en in 2021 wordt de planvorming/uitwerking gecontinueerd Toelichting

O

Kwaliteit

Het project Getij Grevelingen heeft vertraging opgelopen. Begin 2021 werd duidelijk dat de voorkeursvariant zoals vastgesteld in 2020 niet voldeed aan de vereisten en niet zou passen binnen het taakstellend budget. Het rijk heeft een expertteam om een advies gevraagd hoe hiermee om te gaan. Die stelde onder andere voor om de mogelijkheid van getijdenenergie te laten vallen. De regiopartijen hebben daarop een soort second opinion opgesteld om duiding te kunnen geven aan het besluit van het rijk. Daarnaast is gestart met een taskforce waar we als provincie onze inbreng leveren.