• Voor Zeeland nader vormgeven van de uitvoering van het Toekomstig Cohesiebeleid 2021-2027 en hierbij nadrukkelijk samenwerken met de Zeeuwse Opgaves en onze Zeeuwse partners (gemeenten, waterschap, bedrijfsleven en kennisinstellingen), in Zuid-verband, in IPO verband en met Vlaanderen.
• Uitvoering geven aan de Europese programma’s 2021 waarin Zeeland partner is (OP Zuid, POP3, Interreg Vlaanderen-Nederland, Interreg B en C programma's) en benutten van de mogelijkheden hiervan voor Zeeland.
• Voor Zeeland kansrijke nieuwe Europese fondsen als gevolg van het beoogde corona herstelfonds nader operationaliseren en uitvoeren.Toelichting

G

Kwaliteit

LOPENDE PROGRAMMA'S

POP3 is verlengd met een periode van 2 jaar (2021, 2022) onder de naam POP3+. Europese budgetten van de gehele periode 2014-2022 zijn samengevoegd. Zeeuwse Openstellingen POP3 gaan volop door. Verwachting is dat beschikbaar Europees budget volledig wordt benut en dat diverse projecten worden gerealiseerd die bijdragen aan de doelstellingen van de Zeeuwse programma’s. Via de programma’s Balans in landelijk gebied, Woonplaats Zeeland en Strategische opgave Zeeuws Deltaprogramma Zoet Water wordt gerapporteerd over resultaten.

In 2021 is voor het Interreg 2 Zeeën Programma enkel nog besloten over wijziging van budgetten van al eerder goedgekeurde projecten. 

In 2021 vond voor Interreg Vlaanderen-Nederland V de laatste openstelling van deze programmaperiode plaats. Er was ruimte om projectvoorstellen in te dienen gericht op aansluiting van onderwijs bij de arbeidsmarkt. Er zijn diverse projectvoorstellen ingediend en gehonoreerd. Ook Zeeuwse partijen nemen deel aan een aantal van deze projecten. 

NIEUWE PROGRAMMAPERIODE EN CORONAHERSTEL

Er zijn diverse voorbereiding getroffen voor de nieuwe Europese programmaperiode (2021-2027). Dit gebeurde in Zuid-verband met de Provincies Noord-Brabant en Limburg en met de Rijksoverheid en RVO en uiteraard grensoverschrijdend met de andere deelnemende landen en regio’s. De verschillende programma’s kennen verschillende soorten voorbereiding en verschillende snelheden. 
-    In het kader van coronaherstel zijn reeds concrete openstellingen onder REACT-EU en POP3/EHF gerealiseerd. Behalve aan de zwaar getroffen cultuur- en toeristische sectoren, zijn subsidies verleend aan MKB-bedrijven. In totaal is een bedrag van € 9 mln. EFRO-/Europees geld beschikt voor Zeeuwse projecten. Hier zijn concrete projecten ingediend en goedgekeurd, die thans in uitvoering zitten.
-    Overige Europese programma’s zijn nader voorbereid. Concreet worden kansrijke subsidieregelingen opengesteld voor de programma’s OP ZUID, Interreg en JTF in 2022, waarmee aan de Zeeuwse doelstellingen kan worden voldaan. 
-    Voor OP Zuid zijn, behalve REACT-EU, in 2021 geen andere openstellingen geweest. Het cofinancieringsbudget voor 2021 is dientengevolge overgeboekt naar 2022. Hiermee is invulling gegeven aan de besluitvorming van PS omtrent dit punt, zodat het beschikbaar gestelde budget gericht op de inhoudelijke doelen in tijd “flexibel” ingezet kan worden.

KENNISUITWISSELING EN VERSTERKING
-    Het Straits Comité heeft zich ingespannen om kennismaking kennisuitwisseling van organisaties rondom de Noordzee en het Kanaal van Dover mogelijk te maken. Ook is er een klein budget beschikbaar gemaakt om deze samenwerkingsprojecten financieel te ondersteunen. In 2021 is de eerste openstelling geweest. 
-    Het Europateam van de Provincie Zeeland heeft: 
o    informatie verstrekt aan Zeeuwse organisaties over de Programma’s waar Zeeland aan deelneemt, 
o    Zeeuwse stakeholders enthousiast gemaakt om de Europese kansen op het gebied van kennisuitwisseling en Europese fondsen te benutten. De twee bovenstaande punten  zijn onder andere vormgegeven door een serie workshops die het Europateam heeft verzorgd voor beleidsmedewerkers en Zeeuwse stakeholders. 
o    Waar mogelijk Zeeuwse stakeholders ondersteunt bij het indienen van een subsidieaanvraag of opstart van een samenwerkingsproject. Onder andere al bij een openstelling van React-EU.

MONITORING

Het ERAC rapport over de monitoring van de Europese middelen is recent aangeboden aan de Staten.