Als nadere uitwerking van het Beheerkader wordt per infrastructureel kapitaalgoed (thema) een Uitvoeringsstrategie (beheerplan) opgesteld. Daarin wordt per kapitaalgoed onder meer omschreven op welke wijze we omgaan met de instandhouding, de knip tussen basis en beleid en de meerjarige kosten die daarmee gepaard gaan. Sinds 2018 zijn er reeds vijf Uitvoeringsstrategieën vastgesteld. In 2021 zullen de Uitvoeringsstrategieën voor natte kunstwerken en bewegwijzering volgen.Toelichting

G

Kwaliteit

In de Uitvoeringsstrategieën wordt per kapitaalgoed onder meer omschreven op welke wijze we omgaan met de instandhouding, de knip tussen basis en beleid en de kosten die daarmee gepaard gaan. Voor 2021 was de doelstelling om de laatste twee thema's vast te leggen in een uitvoeringsstrategie, te weten bewegwijzering en natte kunstwerken. Na de voorjaarsconferentie 2021  is de uitvoeringsstrategie voor bewegwijzering vastgesteld. Vanwege het lopende onderzoek naar de meerjarenonderhoudsprogramma van de Zeelandbrug en de nauwe samenhang met de uitvoeringsstrategie Natte Kunstwerken, is besloten deze Uitvoeringsstrategie voorafgaand aan de voorjaarsconferentie 2022 af te ronden, waarna ook de hiervoor betreffende kapitaalgoederen als laatste worden toegevoegd aan de onderhoudsreserve infrastructuur (groot onderhoud).