Via contracten met de Stichting Incident Management en de samenwerking met de Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat handelen we onverwachte afsluitingen van provinciale wegen snel en veilig af. In samenwerking met regionale partners werken we aan het verder beperken van de hinder voor weggebruikers door geplande en ongeplande afsluitingen en aan het zo goed mogelijk informeren over de actuele verkeerssituatie.Toelichting

G

Kwaliteit

Begin 2019 heeft het Regionaal Verkeersmanagement Team (RVT) Zeeland vaste vorm gekregen. Maandelijks komen onder begeleiding van een externe partij, Royal Haskoning DHV, de samenwerkende partijen die zich in Zeeland bezighouden met verkeers- en incident management bij elkaar. Vaste agendapunten worden besproken waarbij het bestuurlijk vastgestelde actieplan leidend is. Werkzaamheden en evenementen worden met elkaar voorbesproken en afgestemd en incidentsituaties worden geëvalueerd om daar gezamenlijk van te leren, waarbij steeds het doel is om de hinder voor het verkeer op het Zeeuwse hoofdwegennet als gevolg van bijzondere situaties (werkzaamheden, evenementen, topdruktedagen, incidenten) tot een minimum te beperken.

Sinds 1 april 2019 werkt de Provincie Zeeland als wegbeheerder samen met de Verkeerscentrale Zuid-Nederland van Rijkswaterstaat. Dit heeft geleid tot een versterking van het incident management en verkeersmanagement. Incidentmeldingen op Provinciale wegen worden nu sneller doorgegeven waarbij via track-and-trace de dichtstbijzijnde kantonnier wordt ingeschakeld. Tevens heeft de verkeerscentrale de regie over de actuele verkeerssituatie in Zeeland, en kunnen zij verkeersmanagementmiddelen daar waar nodig en binnen de scope van de samenwerking inzetten.

Deze actie is behaald, we zien nu al een versterking van het incidentmanagement en verkeersmanagement. Echter we werken in 2020 en de jaren daarna verder aan ons einddoel. We doorlopen een proces, zowel extern met de partners binnen de samenwerking als intern met de besluitvorming over de Visie op Verkeersmanagement.