Binnen het investeringsprogramma wegen zijn enkele grote projecten waarover afzonderlijk aan Provinciale Staten zal worden gerapporteerd namelijk:
- N673 Zanddijk
- N290 Traverse Kapellebrug

In voorbereiding is de rondweg Oud Vossemeer die voorlopig als middelgroot project is gekwalificeerd. Daarnaast wordt gewerkt aan een variantenstudie voor de N256, die afhankelijk van de keuze die dan wordt gemaakt zich als groot project zal kwalificeren.

N256 Midden Zeeland route                                 -                         
Conform het coalitieakkoord werken we aan de voorbereiding van het besluit over een betaalbare oplossing voor de Deltaweg (N256), gericht op de verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming. Medio 2020 is de projectorganisatie ingericht met als doel eind 2021 of begin 2022 een tracévariant ter besluitvorming voor verdere uitwerking aan PS voor te leggen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met diverse stakeholders en met name de betrokken gemeenten.

N673 Zanddijk
In juni 2020 hebben GS de startnotitie voor het project N673 (Zanddijk-Molendijk) vastgesteld en ter besluitvorming aangeboden aan Provinciale Staten. Na besluitvorming door Provinciale Staten werken we in 2021 met betrokken partijen aan de verdere voorbereiding van de realisatie daarvan, op basis van een in de definitiefase op te stellen Plan van Aanpak.

Ten behoeve van de doorstroming en de verkeersveiligheid hebben we in 2020 maatregelen getroffen voor de Afrit 33 (zuidzijde) op de A58, in de vorm van het aanbrengen van extra opstelstroken op de afrit van de A58 in combinatie met verkeerslichten op de T-aansluiting op de N289. In 2021 zal ook ten behoeve van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A58 op de rotonde Nishoek een bypass worden aangelegd. Zie verder bij  'grote projecten'.

N290 Traverse Kapellebrug
Groot onderhoud is nodig waarbij de weg tot en met de fundering wordt gereconstrueerd. Deze gelegenheid wordt benut om de weg verkeersveilig in te richten met voldoende aandacht voor de leefbaarheid, het groen en de fietsers en voetgangers. De gemeente Hulst draagt bij in de totale kosten. Uitvoering is gepland in 2021 maar schuift vermoedelijk door naar 2022 vanwege de complexe verkeerssituatie. Zie verder bij 'grote projecten'. 

Andere prioritaire projecten die in 2021 worden uitgevoerd of in voorbereiding zijn:

  • N662 rotonde Ritthem en afwaardering Ritthemsestraat – realisatie in 2021
  • N290 fase 1  Ontsluiting Othene - realisatie in 2021
  • Derde Fase Recreatieverdeelweg  - realisatie in 2020/2021
  • N256 - Landbouwweg Zandkreeksluis  - realisatie in 2021
  • N286, landbouwroute Poortvliet  - realisatie in 2021
  • N657 Aanpak traverse Boerenhol - realisatie in 2021
  • N659 rotonde recreatiepark Speelmansplaten - realisatie in 2021
  • Amoveren fietspad Sluiskil -Sluizencomplex (onderdeel van snelfietsroute)
  • Impuls Veilige N-wegen rijks subsidieprogramma N-wegen  - realisatie 2e jaartrancheToelichting

G

Kwaliteit

In 2016 is door een provincie breed wegencategoriseringsplan vastgesteld voor alle wegbeheerders in het buitengebied. De wegcategorie hangt nauw samen met het toepasselijke snelheidsregime. In de praktijk lopen we er tegen aan dat inrichting van de weg met het daarbij horende snelheidsregime lang niet overal realiseerbaar is en op bestuurlijke en maatschappelijke weerstand stuit. Daarom gaan we met de andere wegbeheerders opnieuw in gesprek hoe het plan gerealiseerd kan worden en daar waar dat niet mogelijk aanpassing op onderdelen te overwegen. Op o.a. Walcheren, Bevelanden en Veerse meer zuid is inmiddels via de Gebiedsgewijze aanpak overeenstemming. In 2022 gaan wij het overleg aan in de overige gebieden.