- We stellen een participatiematrix op waarin lopende activiteiten en doelgroepen zijn opgenomen. Hiermee identificeren we de mogelijkheden om zelfsturing en participatie verder te stimuleren.
- We continueren onze inzet op participatietrajecten: op het Zeeuws Heldenfonds, MAEX Zeeland, Jouw Zeeland en het Navigatieteam (eindgebruikersaanpak). Aanvullend op Jouw Zeeland intensiveren we onze inzet op jongerenparticipatie: we ondersteunen Zeeuwse jongeren om de Zeeuwse onderdelen van het coronaplan te adresseren aan verantwoordelijke organisaties en een wezenlijke en actieve bijdrage te leveren die leidt tot realisatie van concrete maatregelen.
- Continuering van de uitvoering van de werkzaamheden voor het Navigatieteam. We evalueren we de werking en zoeken actief naar koppeling met andere bestuurlijke overleggen, teneinde de bestuurlijke inzet en effectiviteit te optimaliseren.
- Daar waar initiatief uit de samenleving een belangrijke meerwaarde toevoegt gelet op onze provinciale kerntaken, zetten we in op netwerksamenwerking of geven ruimte via het uitdaagrecht.
- In het bijzonder zetten we in op kennisdeling over bereikbaarheid/mobiliteit als belangrijke voorwaarde voor de leefbaarheid in met name de minder bevolkte delen van onze provincie.Toelichting

G

Kwaliteit

Via een door een stagiair uitgevoerd onderzoek is een beeld gevormd over participatie bij de Provincie.  Meer ruimte voor participatie bij de Provincie vraagt om gerichte actie en wordt bestuurlijk ook  verwacht gelet op de motie Van inspraak tot participatie. 

Participatie in de samenleving is vanuit het uitvoeringsprogramma Iedereen telt  in 2021 op verschillende manieren gesteund.  Zo is afgelopen jaar het samenwerkingsfonds Zeeuws Heldenfonds verlengd tot en met 2022 waardoor verschillende Zeeuwse initiatieven een financiële  bijdrage kunnen ontvangen.  Ook  is samen met betrokken partners  gewerkt aan meer bekendheid en gebruik van het platform MAEX Zeeland . Niet alleen de mogelijkheid om een MAEX Impuls te ontvangen is interessant voor de aangesloten maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen, ook het kunnen berekenen van de maatschappelijke impact via de Social Handprint is van meerwaarde.  Een programma voor kennisdeling (o.a. bereikbaarheid/mobiliteit) is in 2021 voorbereid en wordt in 2022 uitgevoerd. Een bijdrage is geleverd aan een tweetal bijeenkomsten van het Participatienetwerk Zeeland (informeel netwerk  om participatieprocessen te ondersteunen) over de wisselwerking tussen de leefwereld van initiatieven  en de systeemwereld van organisaties.

Naast de activiteiten van JouwZeeland  hebben  via een  eindgebruikersaanpak mbo-studenten een bijdrage geleverd aan een betere wachtbeleving  in Zeeland, op de testlocatie busstation Westerscheldetunnel Terneuzen . In 2022 krijgt  deze aanpak  waarbij jongeren actief bijdragen aan een betere leefomgeving een vervolg.  Het Navigatieteam Zeeland dat een samenhangende aanpak van leefbaarheidsvraagstukken tot stand wil brengen, heeft in 2021 haar positionering en werking onder de loep genomen.  Het team stelt het perspectief van inwoners centraal en wil het frame van Brede Welvaart  benutten voor het opbouwen  van de agenda.  In 2022 zal het Navigatieteam  zich door ontwikkelen tot een maatschappelijke raad (mogelijk Social Board of LeefbaarheidsTafel).