Uitgaven

29,22%
€ 90.523
x €1.000
29,22% Complete

Inkomsten

12,92%
€ 41.735
x €1.000
12,92% Complete

Saldo

369,58%
€ -48.787
x €1.000

5. Programma Mobiliteit op maat

Uitgaven

29,22%
€ 90.523
x €1.000
29,22% Complete

Inkomsten

12,92%
€ 41.735
x €1.000
12,92% Complete

Saldo

369,58%
€ -48.787
x €1.000

Inleiding en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Inleiding en ontwikkelingen

Goed wonen, werken en leven in Zeeland vraagt om een optimale bereikbaarheid.  Dat betekent niet per se méér mobiliteit. Een fysieke verplaatsing is namelijk niet altijd nodig. Dat is wel gebleken in 2021; thuis werken en thuis kopen hebben  een grote vlucht genomen. Mobiliteit is een dynamisch gegeven!

De activiteiten in 2021 omvatten  vijf sporen: 

 1. beïnvloeden van verkeersgedrag via een regionale aanpak
 2. investeren in verbetering van de infrastructuur met het oog op doorstroming én verkeersveiligheid
 3. inzet op multimodale netwerken en goederencorridors om snelheid en betrouwbaarheid te behouden 
 4. bieden van een systeem van collectief vervoer om basismobiliteit te bieden 
 5. ontwikkelen en uitproberen van nieuwe mobiliteitsconcepten voorbereidend op mobiliteit van de toekomst (Regionale Mobiliteit Strategie)

Deze verantwoording gaat over de inspanningen die we hiervoor in 2021 hebben geleverd in aansluiting op - en ter versterking van - de activiteiten van andere overheden, ondernemers, kennisinstellingen en de Zeeuwen zélf. 

We hebben in 2021 veel gerealiseerd op het gebied van beheer en onderhoud, infrastructuurprojecten en het borgen - ondanks corona - van een maatschappelijk aanvaardbaar voorzieningenniveau in het openbaar vervoer. Ook hebben we ingezet op vernieuwing door data-gestuurd te werken en de proefprojecten vanuit het  Living Lab Slimme Mobiliteit. En zijn er acties uitgevoerd gericht op het verkeersgedrag met als doel de verkeersveiligheid blijvend te verbeteren.   

Daarnaast maakt ook het beheer en onderhoud van de provinciale (water) wegen onderdeel uit van het programma Mobiliteit op Maat.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten
 • Versterken netwerksamenwerking Verkeersveiligheid ROVZ.
 • Aanpak verkeersonveiligheid conform Zeeuwse Uitvoeringsagenda  van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) incl. aanpassingen in infrastructuur.
 • Realisatie Wegeninvesteringsprogramma, niet passend binnen het SPV (bereikbaarheid, leefbaarheid)
 • Vorm geven aan themaoverleg Mobiliteit binnen het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO)
 • Implementatie Visie op Verkeersmanagement.
 • Inzet op snellere busverbindingen om openbaar vervoer aantrekkelijker te maken voor forenzen en scholieren/studenten.
 • ‘Leren door te doen’; pilots/projecten rond gedeelde mobiliteit (auto/fiets), vrijwillige vervoersconcepten (landelijk gebied) en knooppuntontwikkeling (stationsgebieden/busstations).
 • Smart Mobility onderwijs (met inzet middelen regio-envelop); een innovatieve data-gestuurde aanpak voor mobiliteit van studenten.
 • Eerste lichting  Zero Emissiebussen gaat rijden in Zeeland. 
 • Planstudie Midden Zeeland route (doorstroming, verkeersveiligheid).
 • Voorbereiding besluitvorming de railontsluiting van de Zeeuwse havens (Rail Ghent Terneuzen), gezamenlijke lobby met North Sea Port/Terneuzen.
 • Realisatie doelen Logistieke visie Zeeland Connect met drie innovatielijnen, waaronder Pilot Smart Logistics (autonoom transport).
 • Start goederenvervoercorridor Zuid (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen)
 • Ontwikkeling laadinfrastructuur logistiek (weg en water)

Reguliere taken

Terug naar navigatie - Reguliere taken
 • Het beheer en onderhoud van onze provinciale infrastructuur. Deze bestaat uit (water)wegen, kunstwerken nat en droog en de aanlandingsvoorzieningen, terminals en baggerwerken voor het fietsvoetveer.
 • Het beheer van de concessies voor openbaar vervoer (bus en Westerschelde Ferry).

Voor het efficiënt en effectief beheer en onderhoud van de provinciale (vaar)wegen hanteren we de principes van assetmanagement ('beheer van kapitaalgoederen'). In 2021 hebben we voor de resterende infrastructurele kapitaalgoederen een uitvoeringsstrategie opgesteld. Hierin geven we aan hoe we het kapitaalgoed in stand houden. De aanpak en activiteiten lichten we toe in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Voor de concessies van busvervoer en Westerschelde Ferry was het een uitdaging om het voorzieningenniveau grotendeels in stand te houden. Ondanks de lagere reizigersopbrengsten is dit gelukt,  onder andere door gebruik te maken van de Rijksregelingen, zoals de beschikbaarheidsvergoeding. Ook voor 2022 is deze Rijkssteun nog beschikbaar. 

Tegelijk is gewerkt aan de toekomst: de eerste stappen zijn gezet naar de aanbesteding van de busconcessie (start per 2025). Om de marktkansen te vergroten, wordt nadrukkelijk ingezet op een bestek met een heldere rolverdeling tussen overheid  en vervoerder, flexibiliteit in de concessie en risico's beleggen daar waar beïnvloeding mogelijk is. Voor de Westerschelde Ferry is een marktconsultatie afgerond, waarvan de bestuurlijke besluitvorming begin 2022 is voorzien.  Belangrijk daarbij is de manier waarop wordt omgegaan met de vervanging van de huidige schepen. 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Provincie Zeeland staat samen met andere overheden in Zeeland in voor een systeem van infrastructuur en collectieve mobiliteits-voorzieningen van voldoende kwaliteit in de zin betrouwbaarheid, snelheid en veiligheid.

Betrouwbaarheid: Het mobiliteitssysteem moet ervoor zorgen dat je op tijd op je bestemming bent. Of dat goederen op het juiste moment aankomen.
Snelheid: Voor functionele verplaatsingen mag de reistijd niet te lang zijn.
Veiligheid: We accepteren niet dat er gewonden en dodelijke verkeersslachtoffers vallen.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

Terug naar navigatie - Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

Een doelmatig en doeltreffend beheer van de provinciale (water)wegen op zodanige wijze dat deze aansluit bij de principes van assetmanagement en voldoet aan het onderhoudsniveau zoals door het bestuur vastgesteld.

Ten behoeve van een efficiënt en effectief beheer en onderhoud van de provinciale (vaar)wegen is het Beheerkader Infrastructuur Provincie Zeeland (maart 2018) vastgesteld. Bij het in stand houden van de infrastructuur wordt gekeken naar de prestaties die de kapitaalgoederen moeten leveren, de kosten die daaraan verbonden zijn en de risico’s die daarbij acceptabel zijn. Naast informatiebeheer en organisatiestructuur vormt het Beheerkader de derde pijler waardoor de instandhouding (beheer en onderhoud) van de provinciale (vaar)wegen doelmatiger georganiseerd kan worden. Als nadere uitwerking van het Beheerkader wordt per infrastructureel kapitaalgoed een Uitvoeringsstrategie opgesteld. Daarin wordt nader beschreven op welke wijze dat specifieke kapitaalgoed in stand wordt gehouden.

G

Het streven was om in 2021 de laatste twee uitvoeringsstrategieën op te maken en vast te laten stellen.

Voor het thema Bewegwijzering is de uitvoeringsstrategie vastgesteld. De uitvoeringsstrategie Natte Kunstwerken is vrijwel afgerond. We zijn hiervoor nog in afwachting van  de resultaten van het lopende onderzoek naar het meerjarenonderhoudsprogramma van de Zeelandbrug.  Oplevering hiervan verwachten we in januari 2022 verwacht, waarna we de uitvoeringsstrategie afronden. In de voorjaarsconferentie 2022 zal de strategie worden aangeboden (zoals aangegeven de Najaarsnota 2021). 

Acties

Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers

Terug naar navigatie - Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers

Het aantal ernstige verkeersslachtoffers is gedaald door een verbeterd verkeersgedrag.

Binnen het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) werkt Provincie Zeeland samen met de andere wegbeheerders, OM, Politie en relevante maatschappelijke partners aan het vergroten van de verkeersveiligheid. Ons motto daarbij is: 100% verkeersveilig daar gaan we voor! Op basis van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 is de samenwerking verder versterkt. In de nieuwe governancestructuur is een bestuurlijke overlegtafel voorzien waarbij alle bestuurders van overheden en maatschappelijke partners aan tafel zitten. Deze nieuwe governance ziet toe op de gezamenlijke regionale uitvoering.
In 2020 is een Zeeuwse vertaling van het SPV2030 gemaakt. Deze Zeeuwse uitvoeringsagenda SPV bevat de uitvoeringsstrategie voor Zeeland en is de leidraad voor de uitvoering van het verkeersveiligheidsbeleid voor de komende jaren. Voor Zeeland zijn de thema's Infrastructuur en Landbouwverkeer, Kwetsbare en Onervaren weggebruikers, Afleiding en Verkeersovertreders als prioritaire thema's benoemd. Het beleid zal integraal zijn. Door de inzet van de drie E’s, Engineering (infrastructuur), Education (communicatie en educatie) en Enforcement (handhaving) willen we het verkeersgedrag van verkeersdeelnemers beïnvloeden waardoor de risico's op ongelukken verminderen en het aantal slachtoffers in het verkeer in Zeeland daalt.
Het SPV 2030 gaat uit van een risicogestuurde aanpak. Aan de hand van de Zeeuwse Uitvoeringsagenda moeten er indicatoren worden benoemd op basis waarvan monitoring van het beleid kan plaatsvinden. Cijfers over ongelukken en slachtoffers zijn daarbij uiteraard van belang, maar minder bepalend voor de beleidsontwikkeling. De cijfers zijn terug te vinden in het jaarverslag van het ROVZ dat altijd in het eerste kwartaal van het jaar uitkomt en naar Provinciale Staten wordt gestuurd.

G

Ondanks de corona maatregelen is er het nodige gedaan om het gedrag van verkeersdeelnemers en toekomstige verkeersdeelnemers te verbeteren. Er zijn door de wegbeheerders  diverse wegwerkzaamheden uitgevoerd die weggebruikers uitnodigen het juiste gedrag te vertonen.

Ook is er veel met de doelgroep gecommuniceerd via nieuwsbrieven en campagnes. Aan diverse campagnes waren activiteiten verbonden om de campagne kracht bij te zetten. Een bijzondere doelgroep zijn de werknemers. We willen werknemers ervan overtuigen een rol te pakken bij het verbeteren van verkeersveiligheid door hiervan een punt te maken. Dat is in 2021 goed gelukt. We hebben de nodige bedrijven weten te bereiken. Die hebben meegewerkt om bij hun werknemers meer aandacht te genereren voor de MONO campagne.

Ook met handhaving is er het nodige gebeurd. Er is actief samenwerking gezocht met de politie om meer gericht te handhaven op de risico's in het Zeeuwse verkeer. Dat heeft onder andere geleid tot een omvangrijke actie samen met Noord-Brabant. Die actie betrof het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden.

De activiteiten lijken resultaat te hebben opgeleverd. Tegenover het jaar 2020 is het aantal ongelukken in Zeeland volgens onze doelstelling, gedaald. Het gaat dan om het aantal slachtoffers waaronder ook het aantal dodelijke slachtoffers.

Acties

Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda

Terug naar navigatie - Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda

Een goede bereikbaarheid voor bedrijven, toeristen en forenzen en een goede multimodale bereikbaarheid van de Zeeuwse havens door:

 1. Snelle en betrouwbare wegverbindingen voor zakelijk en woon- en werkverkeer
 2. Een multimodaal netwerk van achterlandverbindingen voor de Zeeuwse havens (Terneuzen en Vlissingen-Oost) en bedrijventerreinen  met voldoende capaciteit.

In 2021:

 • is een start gemaakt het installeren van zogeheten slimme verkeersregelinstallaties, samen met het ministerie van I&W en Rijkswaterstaat. Hiermee kan het verkeer beter en aanbodafhankelijk worden gestuurd waarmee de doorstroming wordt verbeterd.
 • is een knelpunt opgelost voor de doorstroming van het landbouwverkeer bij de Zandkreekdam
 • is de doorstroming verbeterd op de N59 ten zuiden van het Hellegatsplein, in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee
 • zijn acties voor de korte en de lange termijn ontwikkeld voor het overige deel van de route, met name op het zuidelijke deel tussen de A58 en Noord-Beveland (N256)
 • is de variantenstudie uit 2019 voor de lange termijn verder uitgewerkt voor de herinrichting van de N256, met daarbij eind 2021 of begin 2022 een keuzevoorstel aan Provinciale Staten
 • is het verkeers- en incidentmanagement verbeterd op het gehele hoofdwegennet van de provincie, in samenwerking met de overige wegbeheerder
 • is de Intercity terug op de Zeeuwse lijn, een en ander zoals afgesproken in het compensatiepakket 'Wind in de Zeilen' (zie ook de opgave Slimme Mobiliteit)
 • is een start gemaakt met het traject Digitaal op Orde, samen met het ministerie van I&W

 

G

Samenvatting van de 2021 bereikte resultaten over 2021:

1. Op relevante wegvakken worden iVRI’s geïnstalleerd. Meest in het oog springend voorbeeld zijn vier kruispunten op de Deltaweg N256. 

2. Planvorming  landbouwverkeer Zandkreekdam is in 2021 afgerond, uitvoering start in 2022.

3. Zuid-Holland trekt een project om de verkeersveiligheid en de doorstroming  op het Zuid-Hollandse deel van de N59 te verbeteren. Dit bevindt zich (grotendeels) in de laatste fase van de planvorming. De aanpassing van de belijning van de N59 op het Hellegatsplein is wel al uitgevoerd. De aanschaf en plaatsing van iVRI’s is in gang gezet. Effecten van de aanpassing van de belijning worden nu onderzocht. Resultaten worden in de eerste helft van 2022 verwacht.

4.  N256: er is voor de korte termijn een plan en krediet voor de toepassing van iVRI’s op vier kruispunten. Voor de lange termijn loopt een planstudie, waarvan half 2022 een eerste resultaat wordt opgeleverd.

5. Het Regionaal Verkeersmanagement Team (RVT) is uitgebouwd naar een tactisch en operationeel overleg. Dit om de regionale samenwerking met de overige wegbeheerders verder te verbeteren. Daarnaast zijn in 2021 diverse ontwikkelingen in gang gezet, in aanloop naar maatregelen die we in 2022 willen uitvoeren. Het gaat onder andere om werkende intelligente verkeersregelinstallaties, een netwerkmanagementsysteem, automatische afsluitmogelijkheid Zeelandbrug, update van regelscenario’s, nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterstaat. Met de start van Regio-regie (als uitvloeisel van operationeel RVT) worden wegwerkzaamheden tussen wegbeheerders onderling beter afgestemd. Zo wordt de hinder voor weggebruikers beperkt.

6. Sinds december 2021 rijdt er een extra Intercity op de Zeeuwse lijn volgens afspraak uit het compensatiepakket.

7. Het Regionaal Data Team is in nauwe afstemming met het ministerie van I&W geformeerd en er is door alle Zeeuwse wegbeheerders geld vrijgemaakt om de Data top 15 voor eind 2023 op orde te brengen.

Acties

Wegeninvesteringen

Terug naar navigatie - Wegeninvesteringen

Reizigers kunnen zich op het Provinciale wegennet goed en veilig blijven verplaatsen zonder dat de kwaliteit van de leefomgeving daarmee onder druk komt te staan.

Op grond van de Investeringsstrategie Wegen provincie Zeeland wordt gericht gewerkt aan het inrichten van ons wegennet volgens de normen van het CROW. Wij doen dat methodisch door middel van Gebiedsgewijze aanpakken (GGA) waarbij samen met andere wegbeheerders integraal het wegennet in de desbetreffende regio wordt geanalyseerd, de grootste knelpunten bepaald, geprioriteerd en in planning gezet. Inmiddels wordt deze aanpak op Walcheren, de Bevelanden en rondom Zierikzee toegepast. Doel  is deze aanpak in 2021 verder uit te rollen naar Zeeuws Vlaanderen , rest Schouwen Duiveland en Tholen. 

Naast de regionale aanpak wordt een thematische aanpak gevolgd. Voorbeelden zijn de aanpak van gevaarlijke bermen, fietspaden, landbouwverkeer, traversen (door woonkernen), aanpak perceel- en erfontsluitingen. Inzet is in 2021 de thematische aanpak voor traversen, landbouwverkeer en bermen te vervolgen en die voor fietspaden en perceelontsluitingen te starten. 

Naast samenwerking lokaal en regionaal zet de provincie Zeeland zich ook nationaal in. Enerzijds via het IPO in de beleidsontwikkeling en in de gesprekken met het ministerie en anderzijds rechtstreeks door mede invulling te geven aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). De Zeeuwse invulling daarvan is samen met de andere partijen en wegbeheerders vorm gegeven in de vorm van een uitvoeringsplan. SPV-subsidie voor investeringen in verkeersveilige infrastructuur is in 2020 aangevraagd en dat zullen wij ook in 2021 doen.

O

In 2021 is vaart gemaakt op voorbereiding en realisatie van infrastructuurprojecten. Denk aan de opening van de 3e fase Recreatieverdeelweg en de doorstromingsmaatregelen bij de afrit 33 van de A58. Bij sommige projecten is ook vertraging opgetreden in de eerder gecommuniceerde programmering. Dit komt vooral  door procedures (juridisch, ruimtelijk, aanbesteding) die meer tijd kosten dan verwacht. Voorbeelden zijn de landbouwroute Poortvliet en de N290 fase 1 Ontsluiting Othene. Toch hebben de geprogrammeerde projecten waarvoor al krediet is verleend, hun voortgang. De verwachting is dat met name in 2022 en 2023 veel projecten worden afgerond. 

Acties

Bereikbaarheid voor de mensen

Terug naar navigatie - Bereikbaarheid voor de mensen

Deelname aan de maatschappij vraagt om fysiek afstanden te overwinnen. Dat kan door zelf ergens naar toe te reizen, maar meer en meer ook door informatie of goederen te laten bezorgen. Een passende vervoersvoorziening is belangrijk vanuit mens én maatschappij. In een provincie met een relatief lage bevolkingsdichtheid, fysieke uitdagingen door de ‘eilandenstructuur’ en een open blik naar Vlaanderen, Noord-Brabant en Zuid-Holland, is het een uitdaging om de bereikbaarheid op orde te houden. Het perspectief is vooral dat van maatschappelijk meedoen, met een accent op specifieke groepen, w.o. scholieren/studenten, maar ook andere groepen die geen eigen vervoer hebben. Trein, bus en Westerschelde Ferry vormen nog steeds een belangrijke basisvoorziening in de wetenschap dat via de opgave Slimme Mobiliteit een transitie is ingezet naar een mobiliteitssysteem met een grotere diversiteit aan vervoersmogelijkheden, passend bij een vervoersvraag die divers van karakter is.  

G

In 2021 is er door de corona-pandemie minder gereisd dan vroeger. Thuisonderwijs, thuiswerken en bezorgdiensten hebben het reizen ook minder nodig gemaakt.  Ondanks de lagere bezettingen is het gelukt het bestaande aanbod aan openbaar vervoer in stand te houden. Dit is mede dankzij de beschikbaarheidsvergoeding die door het Rijk is verleend. 

Acties

Uitvoering slimme mobiliteit

Terug naar navigatie - Uitvoering slimme mobiliteit

Met de verantwoordelijkheid voor het regionaal openbaar vervoer als startpunt bouwen we aan 'slimme mobiliteit'. Het Zeeuwse mobiliteitssysteem is in de periode tot de nieuwe concessie (2025) steeds slimmer, duurzamer en veiliger geworden, door samen met de regionale partners via een living-lab projecten voor te bereiden en uit te voeren die inspelen op kans en ontwikkelingen. Hier biedt het compensatiepakket Marinierskazerne ("Wind in de zeilen") met extra middelen voor slimme mobiliteit een stevige impuls. 

G

De vastgestelde Regionale Mobiliteitsstrategie is de basis voor de uitwerking van diverse bouwstenen. Voordat de nieuwe busconcessie ingaat (december 2024) wordt onder andere via pilots getest met vernieuwende systemen. Ook worden hubs gerealiseerd, onderzoeken gedaan en de mobiliteitscentrale ingericht. 

Acties

Trendindicatoren

Terug naar navigatie - Trendindicatoren

Trendindicatoren

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ernstige verkeersslachtoffers; doden

 

15

20

18

13

11

18

11

Ernstige verkeersslachtoffers; ziekenhuisgewonden

 

272

448

416

505

541

423

360

Voertuigkilometers hoofdwegennet (index; 2013 = 100)

104,9

108,6

111,8

116,7

119,4

PM*

PM*

Voertuigkilometers onderliggend wegennet (index; 2013 = 100)

99,2

99,5

101,0

102,4

102,4

PM*

PM*

*) Door systeemfactoren is aanlevering vertraagd.

Doelindicatoren

Terug naar navigatie - Doelindicatoren
Doel Indicator Stand 2017 Stand 2020 Streefwaarde 2021 Stand 2021 Einddoel
(Vaar)wegen Onderhoudsniveau infrastructurele kapitaalgoederen Basis Basis Basis Basis Basis
Vraaggericht OV

Waardering Openbaar Vervoer (bus)

Bezettingsgraad kernnet daggemiddelde

Bezettingsgraad fietsvoetveer

7,4

23,4%

23,6%

n.b.**

16,6%

16,0%

7,5

25%*

25%*

n.b.**

16,1%

19,0%

7,6

30%

30%

Snelle en betrouwbare wegverbindingen

Reistijd Goes - Zelzate 

Reistijd Goes - Hellegatsplein (via MZ-route)

50 minuten

60 minuten

37'

50'

40 minuten

55 minuten

37'

50'

40 minuten

45 minuten

Voldoende capaciteit multimodaal netwerk Capaciteit weg, water, spoor en buisleiding PM PM PM PM Weg, water, spoor en buis > 2017
Waardering openbaar vervoer (OV-klantenbarometer) Klantenwaardering voor het openbaar vervoer waarvoor concessieverlening plaatsvindt door de Provincie

bus: 7,4

 

WSF: 8,1

bus: 7.8 (2019)

WSF: 8,3 (2019)

geen (i.v.m. corona)

 

geen (i.v.m. corona)

n.b.**

bus: 7,6

 

WSF: 8,0

*) Rekening houdend met een nieuw evenwicht tussen vraag en aanbod vanwege blijvende corona-effecten.

**) Geen klantenbarometer OV uitgevoerd in 2020 en 2021 vanwege corona-maatregelen.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 Wijzigingen C2021 Begroting 2021 NW Rekening 2021 Restant
Lasten
050101-Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen 28.987 826 29.813 28.162 -1.651
050102-Bereikbaarheid voor de mensen 25.548 3.924 29.472 28.208 -1.263
050103-Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers 858 -25 833 806 -27
050104-Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda 312 -139 173 153 -21
050105-Wegeninvesteringen 1.858 2.164 4.022 3.877 -146
050107-Uitvoering slimme mobiliteit 243 502 744 671 -74
059999-Ambtelijke inzet 7.750 43 7.793 7.646 -147
Totaal Lasten 65.556 7.295 72.851 69.522 -3.329
Baten
050101-Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen 1.264 11 1.275 889 -386
050102-Bereikbaarheid voor de mensen 2.247 4.386 6.633 5.443 -1.190
050107-Uitvoering slimme mobiliteit 0 343 343 348 6
Totaal Baten 3.511 4.740 8.251 6.680 -1.570
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -62.045 -2.555 -64.600 -62.842 1.759
Onttrekkingen
980599 Bestemmingsreserves-Pr.5 -22.162 -13.018 -35.180 -35.055 125
Toevoegingen
980599 Bestemmingsreserves-Pr.5 10.743 9.542 20.285 21.001 716
Mutaties reserves 11.419 3.476 14.895 14.054 -841