Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 is invulling gegeven aan het opdrachtgeverschap door:

- Het afsluiten en monitoren van de dienstverleningsovereenkomsten/jaarplannen 2021 conform kwaliteitsniveau 2.1;

- Het evalueren van de jaarcijfers 2020;

- En het voorbereiden van de overeenkomsten voor het jaar 2022.

In de ambtelijke en bestuurlijke relatiebeheergesprekken worden belangrijke zaken met elkaar besproken. Het verder professionaliseren van het opdrachtgeverschap is een continue proces. In de provinciale najaarsnota 2021 zijn extra financiële middelen voor de RUD beschikbaar gesteld om o.a. het relatiebeheer met de provincie nog beter vorm te geven.