• uitvoeren Zeeuws provinciaal onderdeel van het Schone Lucht Akkoord (voorheen Nationaal Actieprogramma Luchtkwaliteit);
• uitvoeren projectplan Kanaalzone inclusief acties op basis van onderzoek naar luchtmeetnet
• uitwerken en uitvoeren van projectplan zeer zorgwekkende stoffen;Toelichting

O

Kwaliteit

Opvolging onderzoek luchtkwaliteit

1.    Meetpunt Sluiskil
In opdracht van de Provincie Zeeland heeft DCMR half december 2020 in Sluiskil een meetpunt geplaatst en in gebruik genomen. Het meetpunt meet fijnstof, grof stof en NOx. De meetgegevens zijn te volgen via de website www.luchtmeetnet.nl

2.    Sensoren fijnstof (participatie)
In maart 2021 zijn we gestart met een pilot snuffelfiets project. De resultaten daarvan zijn via de website www.snuffelfiets.nl voor iedereen in te zien.

3.    Stikstof
Vanuit de stikstofopgave hebben wij overleg gevoerd met het ministerie en in beeld gebracht op welke locaties aanvullend meten daadwerkelijk meerwaarde heeft. Op dit moment wordt er op ruim 30 locaties in Zeeland stikstof (NOx of NH3) gemeten. 

Project Verbetering Omgevingskwaliteit Kanaalzone Sluiskil Terneuzen
Het project omgevingskwaliteit Kanaalzone Sluiskil – Terneuzen heeft als doel het in beeld brengen van de beleving van de omgevingskwaliteit in Zeeuws Vlaanderen. Het gaat hierbij om de beleving van omgevingskwaliteit bij lokale inwoners op het gebied van lucht, geur, geluid, stof, veiligheid en gezondheid. Dit project is een samenwerking tussen diverse (semi)overheden en uitvoeringsorganisaties. Het project is gestart in 2020 en de uitvoering van onderzoeken vond voor een belangrijk deel plaats in 2021. In 2022 vindt afronding en de eindrapportage plaats. 

Projectplan zeer zorgwekkende stoffen

Bij de provinciale bedrijven is geïnventariseerd of zij (potentieel) zeer zorg wekkende stoffen binnen hun bedrijf hebben en gebruiken. Bij de risicovolle bedrijven (Brzo) is deze inventarisatie afgerond en op basis van de verkregen informatie worden vergunningen aangepast. Voor de afvalinzamelaars is de inventarisatie nog niet afgerond. Dit vanwege de complexiteit. Vanuit IPO is een landelijke projectleider aangesteld om het project verder te begeleiden en aan te sturen.