Algemene toelichting

Rechtmatigheid

Terug naar navigatie - Rechtmatigheid

Het hierna gepresenteerde overzicht van het saldo van de baten en lasten geeft inzicht in de geraamde baten en lasten en de gerealiseerde baten en lasten. Wanneer de gerealiseerde lasten per programma hoger zijn dan de raming dan is er in principe sprake van een (begrotings)onrechtmatigheid. Het door Provinciale Staten beschikbaar gestelde budget is dan immers overschreden en het budgetrecht dus geschonden.

Als kan worden vastgesteld dat tegenover deze lastenoverschrijding navenant hogere baten staan en/of dat deze lastenoverschrijding veroorzaakt wordt door de uitvoering van al vastgesteld provinciaal beleid dan kan Provinciale Staten, door in te stemmen met de jaarstukken, deze overschrijdingen achteraf autoriseren. Daarmee wordt de begrotingsonrechtmatigheid ongedaan gemaakt.

In 2021 is er bij  programma 1.1 Grote Projecten sprake van een overschrijding van de geraamde lasten.

Autorisatie achteraf

Terug naar navigatie - Autorisatie achteraf

Bij 1.1 Grote Projecten project Waterdunen sprake van een overschrijding van de geraamde lasten. Deze hogere lasten vallen weg tegen navenant hogere baten.

Deze lasten overschrijding voldoet aan de criteria die gelden voor autorisatie achteraf. Binnen de programma's is gewerkt aan de door Provinciale Staten vastgestelde doelstellingen. Door deze jaarrekening vast te stellen autoriseren Provinciale Staten van Zeeland deze 'overschrijding'.

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

De jaarrekening laat een positief saldo zien van € 13,2 miljoen. De voorgestelde overheveling bedraagt ruim €  6,1 miljoen en heeft betrekking op volgende dienstjaren. Het resultaat, na overheveling, bedraagt bijna € 7,1 miljoen.

Onderstaand is in hoofdlijn een opbouw van het jaarrekeningsaldo 2021 opgenomen. In de bijlage bij het statenvoorstel Jaarstukken 2021, en de memorie van toelichting wordt ook nader ingegaan op voorgestelde overhevelingen. Meer in detail wordt in de 'toelichting op het overzicht van de baten en lasten' een toelichting op de afwijkingen per beleidsdoelstellingen gegeven.

Verklaring rekeningsaldo na overhevelingen (bedragen x € 1.000.000) Plus Min
 Mutaties december circulaire € 2,2  
Beheer (water) wegen € 1,3  
Realisatie natuurnetwerk € 1,2  
Verschil voorgaande dienstjaren € 1,0  
Innovatie- infrastructuur en - fondsen € 0,8  
Cultureel erfgoed € 0,6  
Sterk Provinciaal bestuur € 0,6  
Milieu € 0,5  
Personeel € 0,5  
Opcenten Motorrijtuigenbelasting € 0,4  
Meevallers op programma's € 2,5  
Tegenvallers op programma's  

€ 0,4

Mutaties reserves   € 4,1
Totaal € 11,7

€ 4,5

     
Saldo na bestemming (afgerond)

€ 7,1

 
Overheveling (zie memorie van toelichting) € 6,1  
Saldo  € 13,2  

 

Het saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- De mutaties uit de december circulaire 2021 met betrekking tot bijdrage van het Rijk inzake de gemiste tolopbrengsten van de Westerscheldetunnel vanwege corona.

- De onderbesteding bij beheer (water)wegen wordt onder andere veroorzaakt door de gladheidbestrijding; de winter had minder strooiacties dan geraamd. Ook de kosten van benodigde herstelwerkzaamheden aan de Kanaalkruising Sluiskil vielen lager uit dan begroot. 

- Door een gebrek aan uitvoeringscapaciteit is het regulier natuurherstel vertraagd. Daarnaast konden de Rijksmiddelen (SPUK Programma Natuur) ingezet worden voor aanvullende herstelmaatregelen.  

- Er is een positief resultaat behaald op de post verschil voorgaande dienstjaren. Dit wordt mede veroorzaakt door een positieve afrekening Provinciefonds 2020 en lagere subsidieafrekeningen.

-Door minder subsidieaanvragen is er niet volledig gebruik gemaakt van de subsidieplafonds bij de innovatie infrastructuur en fondsen.

 
Voor een nadere toelichting verwijzen wij u ook naar de bijlage bij het Statenvoorstel Jaarstukken 2021.