Subdoel: Voldoende zoet water en optimalisatie van zoet water gebruikToelichting

G

Kwaliteit

Voldoende zoet water en optimalisatie van gebruik zijn beleidsdoelen voor de lange termijn. In de Proeftuin Zoet Water worden proeven uitgevoerd die moeten uitwijzen hoe deze doelstellingen te bereiken zijn in een situatie zonder aanvoer van extern water. De voortgang van deze kennisontwikkeling verloopt goed. In 2021 is een belangrijke proef in Kruiningen afgerond (DrainStore) met een zeer hoopgevend resultaat. Het eindrapport wordt nog door de opdrachtgevers besproken en wordt in het voorjaar van 2022 gepubliceerd. Ook in andere proeven heeft 2021 weer nieuw inzicht opgeleverd, zoals Ondergronds Beregenen op de Rusthoeve in Colijnsplaat en de Waterhouderij Walcheren.  Daarnaast zijn verschillen de nieuwe onderzoeken opgestart of in voorbereiding.  Te noemen zijn vier POP3-onderzoeken (naar ondergrondse wateropslag in Oostkapelle, Sirjansland en Wolphaartsdijk) en antiverziltingsdrainage (Schouwen). Verder zijn projecten gestart naar het mogelijk gebruik van effluent voor irrigatie (qua onderzoek getrokken door de WUR, maar ook in een praktijkuitwerking bij Coroos),  naar het ontzilten van brak/zout water (HZ) en wordt gekeken naar de mogelijkheden om natuurgebieden te benutten voor de opslag van irrigatiewater.

Deze proeven leveren informatie voor toekomstige toepassing op grotere schaal. Daarvoor is in 2021 door het rijk een bedrag van bijna € 7 miljoen aan cofinanciering gereserveerd, zodat de uitrol in elk geval ook financieel ondersteund kan worden.

Ten slotte kan nog genoemd worden dat in het kader van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water ook gekeken  is/wordt naar de aanvoer van extern aanvoer en uitbreiding van het voorzieningsgebied Reigersbergsche Polder.