Uitgaven

10,13%
€ 31.373
x €1.000
10,13% Complete

Inkomsten

68,27%
€ 220.521
x €1.000
68,27% Complete

Saldo

1432,87%
€ 189.148
x €1.000

9.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Uitgaven

10,13%
€ 31.373
x €1.000
10,13% Complete

Inkomsten

68,27%
€ 220.521
x €1.000
68,27% Complete

Saldo

1432,87%
€ 189.148
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In dit deel van de begroting worden de provinciale baten verantwoord die niet rechtstreeks aan één van de programma’s in het hiervoor opgenomen programmaplan zijn te koppelen. Het betreffen autonome inkomsten, waarvoor Provincie Zeeland de vrijheid heeft om deze middelen in te zetten voor ieder willekeurige provinciale doelstelling. In het overzicht staan de lokale inkomsten waarvan de besteding niet wettelijk gebonden is (opcenten motorrijtuigenbelasting), de uitkering van het provinciefonds, ontvangen dividend, het saldo van de financieringsfunctie en overige algemene dekkingsmiddelen (stelposten). Via het risicomanagementsysteem worden risico’s geïnventariseerd en vertaald naar het benodigde weerstandsvermogen. Het nog niet bestemde deel van de begroting (budgettaire ruimte) en de algemene reserve dienen als eerste buffer voor het opvangen van onvoorziene uitgaven.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten

1. Inzetten op een structurele positieve wijziging verdeling provinciefonds, ter compensatie van huidige korting voor niet meer bestaande dividendinkomsten PZEM N.V.

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen
  • €   46,0 miljoen motorrijtuigenbelasting
  • € 122,9 miljoen provinciefonds
  • €       8,6 miljoen dividend Westerscheldetunnel

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Opcenten motorrijtuigenbelasting

Terug naar navigatie - Opcenten motorrijtuigenbelasting

Het tarief voor provinciale opcenten in de begroting 2021 bedraagt 89,1 opcenten. Dit tarief is voor 2019 tot en met 2021 verhoogd van 82,3 naar 89,1 naar aanleiding van het rapport commissie Jansen. 

G

Het tarief voor provinciale opcenten in 2021 bedraagt 89,1 opcenten. Dit tarief is voor 2019 tot en met 2021 verhoogd van 82,3 naar 89,1 naar aanleiding van het rapport commissie Jansen. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf Provinciale heffingen.

Provinciefonds

Terug naar navigatie - Provinciefonds
G

In het huidige verdeelmodel van het provinciefonds is een zogenaamde OEM korting verwerkt vanwege rendement op overige eigen middelen van de Provincies. Deze verdeling dateert uit 2011 toen Zeeland nog aanzienlijke dividendinkomsten ontving van PZEM. Zeeland wordt hierdoor jaarlijks € 10 miljoen gekort in de provinciefonds uitkering. In IPO verband is besloten dat Zeeland door de overige provincies wordt gecompenseerd in 2018, 2019 en 2020. Zeeland ontvangt in die jaren € 6,7 miljoen van de overige provincies. Als tegenprestatie heeft Zeeland haar opcenten tarief tijdelijk verhoogd van 82,3 naar 89,1 voor een periode van 3 jaar (2019 tot en met 2021).


De afspraken zijn begin 2020 voor minimaal 2 jaar gecontinueerd (2021 en 2022), waarbij de voorwaarde voor Zeeland vervalt om de opcenten Motorrijtuigenbelasting te verhogen na 2021. Het herstel van de weeffout verloopt via het IPO en komt daardoor niet terug in de circulaire provinciefonds. Deze twee jaar is gebaseerd op de aangekondigde herziening van het provinciefonds. Indien de herziening dan niet geëffectueerd is, worden de nu gemaakte afspraken over het herstel van de weeffout gecontinueerd.

In de decembercirculaire is een bedrag ontvangen wegens gederfde dividendinkomsten uit de Westerscheldetunnel vanwege Corona. Het gaat om een bedrag van € 2,3 miljoen. Deze compensatie is toegevoegd aan de reserve WST.

Dividend

Terug naar navigatie - Dividend

Als vergoeding voor rente en risico wegens deelneming in het aandelenkapitaal van bedrijven ontvangt de Provincie dividend. Voor 2021 is alleen rekening gehouden met dividendbaten van de N.V. Westerscheldetunnel. Deze dividendbaten worden structureel toegevoegd aan de bestemmingsreserve WST en Sluiskiltunnel, waardoor wijzigingen van dividend geen invloed hebben op de budgettaire ruimte van de provincie.

G

In de decembercirculaire is een bedrag ontvangen wegens gederfde dividendinkomsten uit de Westerscheldetunnel vanwege Corona. Het gaat om een bedrag van € 2,3 miljoen. Deze compensatie is toegevoegd aan de reserve WST.

Saldo van de financieringsfunctie

Terug naar navigatie - Saldo van de financieringsfunctie

Dit betreft het saldo van de werkelijk ontvangen en betaalde rente. Vanaf 2012 is de Provincie Zeeland in een leensituatie gekomen als gevolg van de overname van het volledige aandelenkapitaal van de NV Westerscheldetunnel en de investeringen in de Sluiskiltunnel. Hierin is ook verwerkt de verdeling van de rentelasten over de diverse taakvelden.

G

Overige algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overige algemene dekkingsmiddelen

Hierin zijn opgenomen de budgettaire ruimte, de geraamde afwikkelverschillen voorgaande dienstjaren en de inkomsten van de andere provincies in verband met het herstellen van de weeffout in het verdeelmodel provinciefonds.

G

Wind in de zeilen; onderzoek ontvlechting Evides uit PZEM

Terug naar navigatie - Wind in de zeilen; onderzoek ontvlechting Evides uit PZEM

Vanuit het compensatietraject Wind in de Zeilen wordt in januari het onderzoek afgerond op welke wijze het Rijk kan helpen om Evides uit PZEM te ontvlechten, met als doel om met de Evides dividenden (die nu nog in PZEM vallen) de financiële positie van de provincie en de andere Zeeuwse overheden fors te versterken.

G

Evides is in 2021 ontvlecht uit PZEM, de aandelen zijn overgenomen door GBE Aqua. De aandelen van GBE Aqua zijn in handen van aandeelhouders PZEM.

Wat mag het kosten ?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 Wijzigingen C2021 Begroting 2021 NW Rekening 2021 Restant
Lasten
900102 Provinciefonds 3.039 -3.039 0 0 0
900103 Dividend 0 0 0 -7.270 -7.270
900104 Saldo van de financieringsfunctie 2.479 2.468 4.947 5.235 287
900105 Budgettaire ruimte 1.137 -1.137 0 0 0
900106 Onvoorzien inclusief stelposten -501 -659 -1.161 -1.745 -584
900107 Overige inkomsten 0 0 0 0 0
909999 Ambtelijke inzet 315 2 317 312 -5
Totaal Lasten 6.469 -2.366 4.103 -3.469 -7.573
Baten
900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting 45.599 0 45.599 46.033 433
900102 Provinciefonds 123.673 4.328 128.002 130.276 2.275
900103 Dividend 12.255 -3.674 8.581 1.310 -7.270
900104 Saldo van de financieringsfunctie 49 2.381 2.430 2.730 301
900106 Onvoorzien inclusief stelposten 0 25 25 463 438
900107 Overige inkomsten 6.700 10.000 16.700 16.700 0
Totaal Baten 188.277 13.060 201.336 197.513 -3.824
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 181.807 15.426 197.233 200.982 3.749
Onttrekkingen
989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen -4.000 -4.140 -8.140 -8.140 0
989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen -15.243 400 -14.843 -14.868 -25
Totaal Onttrekkingen -19.243 -3.740 -22.983 -23.008 -25
Toevoegingen
989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen 986 -8.573 -7.588 -7.588 0
989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen 28.300 11.898 40.198 42.430 2.231
Totaal Toevoegingen 29.286 3.325 32.611 34.842 2.231
Mutaties reserves -10.043 415 -9.628 -11.834 -2.206