Bij de uitvoerende taken zoeken we afstemming en samenwerking met andere wegbeheerders binnen Zeeland. In verschillende gremia vindt overleg en afstemming plaats met de andere Zeeuwse (vaar)wegbeheerders. Ook de gezamenlijke huisvesting met het waterschap Scheldestromen draagt hieraan bij.Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 is verder ingezet op versterking van de externe samenwerking op het gebied van (vaar)wegbeheer. Daardoor zijn in 2021 een aantal concrete resultaten bereikt.  Allereerst is de Samenwerkingsovereenkomst Gladheidsbestrijding vastgesteld, waarin de samenwerking op het gebied van gladheidsbestrijding met de andere wegbeheerders in Zeeland is bestendigd. Op het gebied van Verkeersmanagement is een grote stap gemaakt door het oprichten van het Regioregie-overleg. Dit overleg is een verdieping op het Regionaal Verkeersteam Zeeland, waarin nu ook alle Zeeuwse gemeenten zijn aangehaakt . Op het gebied van digitalisering is de samenwerking in het Regionaal Datateam geïntensiveerd en leveren alle deelnemende partijen nu een actieve financiële en personele bijdrage . Tot slot is er hernieuwde intensieve aansluiting gemaakt met het landelijk 'Vakberaad beheer en bouw'.