Hierin zal o.a. de afhandeling van de financiën plaatsvinden, conform de afspraken in de Samenwerkingsovereenkomst. (SOK)Toelichting

G

Kwaliteit

De drie financierende partijen hebben op 8 april 2021 geconstateerd dat de sanering is afgerond. Daarmee is de nazorgfase gestart.

De definitieve financiële afwikkeling van het project zal in de loop van 2022 zijn beslag krijgen. Er is namelijk nog een voorziening in de jaarrekening van VCB opgenomen voor de verwerking of afvoer van de laatste reststoffen. North Sea Port en de Provincie zijn een inspanningsverplichting aangegaan om te bezien of deze gecertificeerde stoffen in eigen infrastructurele werken benut kunnen worden. Indien dit het geval is zal de voorziening (deels) vrijvallen en zullen de resterende middelen worden verdeeld tussen North Sea Port en de Provincie. In ieder geval is de voorziening volledig kostendekkend, ook bij eventuele afvoer en storten van de reststoffen. Er kan dus nog alleen een batig saldo ontstaan. Dit eventueel resterend budget zal worden verwerkt in de provinciale jaarrekening.