Onderdeel van de aanpak is het maken van een regionale structuurvisie warmte en warmtetransitieplannen per dorp/wijk, waar we gemeenten in willen ondersteunen.

Subdoel: Realiseren aardgasloze verwarming (Gebouwde omgeving)Toelichting

G

Kwaliteit

Transitievisie Warmte en de Regionale Structuur Warmte
De Zeeuwse gemeenten hebben in 2021 gewerkt aan het opstellen van een Transitievisie Warmte, die in december in de raden is vastgesteld. Vanuit de RES Gebouwde omgeving is opdracht gegeven voor het opstellen van een Regionale Structuur Warmte, deze is eind september opgeleverd. Dit is de basis voor bovenlokale afstemming over het gebruik van warmtebronnen.