Toelichting

G

Kwaliteit

Herstelmaatregelen worden uitgevoerd in bestaande natuurgebieden waar een extra kwaliteitsimpuls noodzakelijk is voor het behalen van noodzakelijke natuurdoelen zoals natuur2000. Een aantal herstelmaatregelen binnen het Natuurnetwerk Zeeland waren in 2021 het verwijderen van Amerikaanse vogelkers in diverse gebieden, het aanvullend maaien en afvoeren van diverse terreinen, het ontsnipperen van natuurterreinen d.m.v. veetunnels, het rooien van bomen en struiken in duinvalleien en het plaggen van duinvalleien.