Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 is de evaluatie over het Overleg Zeeuwse Overheden afgerond en hebben de deelnemende overheden het besluit genomen deze vorm van samenwerking voort te zetten. Gestaag wordt er voortgang geboekt in de samenwerking, bijvoorbeeld rondom de reacties op de Rijksbegroting en het landelijke coalitieakkoord en in de lobby over de herijking van het gemeentefonds. Tegelijkertijd doet het nieuwe coalitieakkoord een groot beroep op het gezamenlijke vermogen om de landelijke opgaven daadwerkelijk regionaal te vertalen en samen met regionale vraagstukken tot een goede uitvoering te brengen.