Toelichting

G

Kwaliteit

 Medio 2021 is het vooroverleg in de planologische procedure gestart met het  ter visie gaan van een voorontwerpbestemmingsplan voor het gehele gebied.