Toelichting

O

Kwaliteit

In de pilot proactieve soortenbescherming Nieuwdorp is een soortenmanagementplan voor (een deel van ) de kern Nieuwdorp opgesteld. In vervolg hierop is gewerkt aan een gebiedsontheffing en stimuleringsmaatregelen in en om gebouwen. De laatst genoemden zijn nog in uitvoering en afronding daarvan is in 2022 voorzien.