Door o.a.:

- de MKB Samenwerkingsagenda en het MKB Actieplan (voor het ‘brede’ MKB) waar kansrijk verder uitwerken.
- waar mogelijk gebruik maken van het instrument MKB-deals van het ministerie EZK op het gebied van digitalisering.
- vanuit Zeeland deelnemen aan Smart Industry Hub Zuid,
- het opzetten van en uitvoering geven aan aanvullende innovatiefinancieringsinstrumenten zoals Financieringstafels voor het MKB, uitwerking van het MKB actieplan van het Rijk.Toelichting

G

Kwaliteit

Ook dit jaar was veel van de ondernemersondersteuning gericht op het dempen van de impact van de gevolgen van het coronavirus op de Zeeuwse Economie en werkgelegenheid.
Zo is de Zeeland Financial Matching regeling ‘Vouchers voor het versterken van het innovatievermogen’ ook in 2021 in dezelfde vorm doorgezet. Ondernemers kregen hiermee de mogelijkheid om in een lastige periode innovatieve ideeën verder uit te werken  of bedrijfsprocessen te verbeteren.
Tijdens de coronacrisis heeft het programma SOS Dockwize meer dan 150 ondernemers geholpen het hoofd boven water te houden met een individueel en concreet actieplan. Het programma helpt de ondernemers niet alleen de coronacrisis door te komen, maar er vooral ook sterker uit te komen. Vanwege de grote vraag en de opgedane ervaringen is het noodprogramma najaar 2021 overgegaan in een meer structureel weerbaarheidsprogramma gericht op het toekomstbestendig maken van de deelnemende ondernemingen.
De financieringstafel Zeeland/West Brabant is een platform van (alternatieve) financiers die periodiek sinds 2019 gezamenlijke bijeenkomsten organiseren. Op basis van concrete financieringsvraagstukken van ondernemers bundelen negen partijen de krachten. Het doel van de tafel is om een bijdrage te leveren aan het oplossen van financieringstekorten bij het brede MKB. In 2021 zijn zeven tafels georganiseerd en zijn vier Zeeuwse matches gerealiseerd.
In 2021 is verder uitvoering gegeven aan het opbouwen van een Zeeuws Informal Investing Netwerk (ZIIN). Doel is de uitbreiding van het Zeeuwse innovatie-ecosysteem (investeren-kennis-netwerk). Op 9 november heeft bij Dockwize een eerste ZIIN-bijeenkomst plaats gevonden. Hieraan werkten ook Rabobank en Impuls  mee. Een vervolgbijeenkomst met een tweede groep Zeeuwse Informals staat in de planning, zodra de maatregelen rondom Corona dit toelaten.