Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Om vast te stellen of er sprake is van een structureel evenwicht schrijft het BBV voor, dat een limitatief overzicht in de jaarrekening wordt opgenomen van de incidentele lasten en incidentele baten. Dit limitatief overzicht zoals bedoeld in BBV artikel 19 is in de onderstaande tabel opgenomen.

Bedragen x € 1.000
Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Grote projecten en strategische opgaven 12.266 9.838 -2.428 17.918 16.303 -1.615
02 Woonplaats Zeeland 4.495 119 -4.376 3.452 184 -3.268
03 Balans in landelijk gebied 439 - -439 549 407 -142
04 Ondernemend Zeeland 7.355 493 -6.862 6.407 511 -5.896
05 Mobiliteit op maat 277 - -277 87 - -87
06 Iedereen telt! 1.281 163 -1.119 1.471 523 -949
07 Bestuur - - - - - -
08 Energie op klimaat! 245 1.178 933 235 2.120 1.885
90 Algemene dekkingsmiddelen -1.161 10.052 11.213 -1.921 490 2.412
96 Kosten van de overhead 118 - -118 - - -
98 Mutaties reserves 10.000 - -10.000 10.000 - -10.000
Totaal incidentele baten en lasten 35.315 21.841 -13.474 38.197 20.537 -17.660

 

Toelichting op de staat van incidentele baten en lasten

Programma 1 Grote Projecten en strategische opgaven

Programma 2 Woonplaats Zeeland
De lasten voor de projecten Kwaliteitskust en de voucherregeling toeristische sector zijn als incidentele lasten opgenomen. De Rijksbijdrage in het project Jong leren eten zijn als incidentele baten opgenomen.

Programma 3 Balans in landelijk gebied
De lasten voor het agrarisch natuurbeheer zijn als incidentele lasten opgenomen Het resultaat van de grondbank Zeeland  is opgenomen als incidentele baten.

Programma 4 Ondernemend Zeeland
De lasten van de projecten in het kader van de Innovatie-infrastructuur en -fondsen, Campus Zeeland, arbeidsmarkt,  concurrentiepositie food, de  concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers en de uitvoering van Zichtbaar Zeeland zijn als incidentele lasten opgenomen. De Rijksbijdrage voor de regionale MIT-regeling en de bijdrages van Zeeuwse gemeentes voor de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling zijn als incidentele baten opgenomen.

Programma 5 Mobiliteit op maat
De lasten van de impuls wonen, de  impuls bedrijventerreinen en slimme vervoersoplossingen zijn opgenomen als incidentele lasten.

Programma 6 Iedereen telt!
De lasten voor de projecten Muzeeum en Zeeuwse Data Alliantie zijn opgenomen als incidentele lasten.

Programma 7 Bestuur
In dit programma zijn geen incidentele baten en lasten opgenomen.

Programma 8 Energie op klimaat!
De lasten voor de aanpak van de bodemverontreiniging. zijn gemarkeerd als incidentele lasten.

Programma 90 Algemene dekkingsmiddelen
De  incidentele baten en lasten bestaan in zijn geheel uit de afwikkelverschillen uit voorgaande dienstjaren.

Programma 96 Kosten van de overhead
De lasten voor de  externe begeleiding voor het project ISO 27001 certificering zijn opgenomen als incidentele lasten.