Toelichting

G

Kwaliteit

Een handelingsrepertoire in de vorm van een rapport is opgeleverd en vastgesteld door GS. Hierbij valt te denken aan afspraken over de vorm van besturen, rolvastheid in de functie als bestuurder, het samenspel tussen bestuur en de ambtelijke organisatie en bijbehorende advisering. Op heidagen van- en voor het college is hier op teruggegrepen.

Onder leiding van een extern adviesbureau is een traject met meerdere sessies in gang gezet. GS-leden, directieleden, managers en beleidsmedewerkers zijn hierop aangehaakt. Een handelingsrepertoire in de vorm van een rapport is opgeleverd en vastgesteld door GS. Op heidagen van- en voor het college is hier op teruggegrepen. Via de directie en het middenmanagement is dit rapport onder de aandacht gebracht binnen de organisatie.  

Vanuit de wens om meer sturing te kunnen geven op de besluitvorming in beleidsprocessen is voorgenomen om middels een beleidsplanning inzicht te geven in de beleidsprocessen op de (middel)lange termijn. In de beleidsplanning zijn een aantal zichtbare verbeteringen doorgevoerd, er wordt gewerkt aan een consequentere aanlevering van dossiers, wat moet resulteren in een meer volledige beleidsplanning.