Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 is de 10e en 11e ronde van de Provinciale  Impuls Wonen (PIW) uitgevoerd.  De 10 ronde was een extra ronde, nadat de 9e ronde maar gedeeltelijk besteed kon worden, als gevolg van corona.  Provinciale Staten hadden opgeroepen toto deze extra ronde. In de 10e ronde is aan 15 projecten subsidie toegekend, 3 projecten moesten worden afgewezen omdat het beschikbare budget uitgeput was. In de 2e helft van 2021 is de 11e (reguliere) ronde van de PIW uitgevoerd.  Hierbij is het beschikbare budget niet volledig benut.  Er is subsidie verleend aan 17 projecten. In 2021 is gestart met een evaluatie van het volledige PIW project, met als doel om de regeling te  herzien en te komen tot een nieuwe actuele aanpak van de woningvoorraad. Deze evaluatie wordt in het 1 kwartaal van 2022 afgerond.