Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 stonden de gemeenten Borsele en Vlissingen onder preventief begrotingstoezicht. De gemeente Borsele heeft door middel van een herstelbegroting in de loop van 2021 weer een sluitende begroting vastgesteld. De financiële gevolgen van de coronacrisis konden door de gemeenten worden opgevangen door extra compensatie vanuit het Rijk.  Wij hebben in IPO-verband en in OZO-verband de financiële problemen m.b.t. het sociaal domein onder de aandacht gebracht van het Rijk en gepleit voor een structurele compensatie van de gestegen kosten voor met name de jeugdzorg. De voorlopige uitkomsten van het herverdeling van het gemeentefonds zijn positief voor Zeeland als geheel. Eind december hebben wij alleen de gemeente Vlissingen onder preventief toezicht moeten plaatsen i.v.m.  het nog steeds lopende artikel 12-traject.