Fase 1 van het langetermijnperspectief natuur Schelde-estuarium (LTP-N) heeft bestaan uit het gezamenlijk met stakeholders opstellen van een systeemanalyse van het estuarium. In vervolg daarop is een tweede fase gestart die tot doel heeft, wederom gezamenlijk, natuurdoelen te definiëren en voorstellen voor denkbare maatregelen uit te werken. Er is een periode van twee jaar voor deze fase voorzien.Toelichting

O

Kwaliteit

De voortgang op dit dossier in 2021 is beperkt gebleven. Ten eerste trad vertraging op door Corona. De Schelderaadvoorzitter hechtte veel waarde aan fysiek overleg vanwege de aard van de besprekingen en de eerste mogelijkheid daartoe deed zich pas eind juni voor. Bij die gelegenheid is wel het enige tastbare product van 2021 opgeleverd, namelijk een juridische inventarisatie van het natuurkader voor het Schelde-estuarium. Een volgend fysiek overleg bleek in 2021 niet meer mogelijk vanwege de Coronamaatregelen. Wel is in november nog een digitale Schelderaad gehouden, waarbij LTP-N weliswaar niet uitvoerig is besproken, maar wel afspraken zijn gemaakt over het vervolg in 2022. 

Ten behoeve van de vervolgfase heeft de voorzitter van de Schelderaad de verwachtingen en ambities voor de komende fase en het karakter van het planproces besproken met een aantal stakeholders. Zijn conclusie luidt dat een door alle leden gedragen aanpak een voorwaarde is voor een goed vervolg en daar hebben de leden mee ingestemd. Concreet is afgesproken op 2 februari 2022 een workshop te houden over ideeën die binnen de Schelderaad leven over maatregelen die wellicht op de korte termijn kunnen worden toegepast