Inleiding jaarstukken 2021

Samen verschil maken

Terug naar navigatie - Samen verschil maken

Samen verschil is het leidende principe hoe we deze bestuursperiode werken. Samen met inwoners, bedrijven, instellingen en overheden werken we aan de grote opgaven in Zeeland.  Met de jaarstukken 2021 leggen we verantwoording af en geven we inzicht in onze behaalde resultaten en financiële positie. Evenals 2020 werd ook dit jaar echter gedomineerd door het coronavirus.

Vanaf het begin van de coronacrisis heeft het Rijk haar verantwoordelijkheid genomen door grote steunpakketten in te stellen. Binnen de mogelijkheden van onze begroting hebben we - in navolging van de maatregelen in 2020 - in de voorjaarsnota substantiële middelen uitgetrokken om het MKB en de cultuursector te ondersteunen. 
Ondanks de vele digitale alternatieven om met elkaar in contact te blijven, blijft corona druk leggen op de uitvoering van onze plannen. Om de effecten te dempen is een overprogrammering in de begroting opgenomen, om de gevolgen van vertraging en onderuitputting op te vangen.   

Terugblik op de uitvoering van de begroting 2021
In 2021 zijn voor de meeste opgaven de strategieën samen met onze partners bepaald. De marketingstrategie van de opgave Zichtbaar Zeeland is vastgesteld. Dat geldt ook voor de strategie van de opgaven klimaatadapatie en slimme mobiliteit. Belangrijke mijlpaal was ook de behandeling van de omgevingsvisie, zodat na vaststellen van de omgevingsverordening deze opgave in 2022 ook afgerond kan worden. Stikstof is de enige opgave die zich in 2022 nog in de fase van strategievorming bevindt. Om de problematiek van stikstof verder te kunnen oppakken, zijn we sterk afhankelijk van de maatregelen en middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt. 
Eind 2021 is het Deltaplan Zoetwater afgerond en overgegaan in de uitvoeringsfase. De sanering van Thermphos nadert het einde. Ook rondom de andere grote projecten: Natuurpakket Westerschelde (NPW), Waterdunen, Zanddijk en Traverse Kapellebrug is veel werk verzet. De PFAS-problematiek heeft voor veel maatschappelijke discussie gezorgd.  
In het kader van het compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’ zijn de stappen genomen om te komen tot de ontvlechting van Evides. Daarmee is een belangrijke voorwaarde ingevuld om in 2022 verder in te zetten in het realiseren van het Delta Kenniscentrum. Tevens draagt de ontvlechting bij aan de versterking van onze financiële positie op langere termijn.

Jaarrekeningsaldo is lager vorig jaar
Het jaarrekeningsaldo, na voorgestelde overheveling, bedraagt bijna € 7,1 miljoen en stellen we voor om toe te voegen aan de algemene reserve. Dit saldo kent een overwegend incidenteel karakter. Vorig jaar bedroeg dit saldo € 10,5 miljoen, toen was het hoger door een aantal effecten van corona. In de bijlage bij het jaarverslag is een nadere toelichting opgenomen op dit saldo. Daarnaast stellen wij voor om in de bestemming van het jaarrekeningsaldo ruim € 6,1 miljoen toe te voegen aan bestemmingsreserves. Overigens zullen wij in de voorjaarsnota 2022 verdere voorstellen doen voor uitnames uit de algemene reserve.

Doorkijk naar de uitvoering van de begroting 2022
Eind 2021 is landelijk een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd. Belangrijke thema’s hierin zijn landelijk gebied & stikstof, klimaat & energie, wonen & bereikbaarheid. Deze grote transities vragen inzet van alle overheden, en de rol van de provincies daarin neemt sterk toe. In de voorjaarsnota 2022 gaan we hier ook nader op in.

Financieel perspectief blijft onder druk staan
De toekomst draagt veel onzekerheden in zich. Niet zozeer in de effecten van corona, aangezien de beperkende maatregelen om het coronavirus in te dammen nu geheel zijn opgeheven. Maar wel vanwege de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de daarmee samenhangende inflatie, die begin 2022 sterk is  opgelopen. 
Tevens is het ook onzeker hoe het provinciefonds zich ontwikkelt. Dat hangt enerzijds samen met de aangekondigde herziening van het verdeelmodel van het provinciefonds, maar anderzijds ook met de ontwikkeling van de economische conjunctuur. Lagere rijksuitgaven, maar ook eventuele bezuinigingen om de grote herstelpakketten terug te betalen, hebben directe gevolgen voor de omvang van het provinciefonds.
De financiële positie van de provincie is gezond, maar de structurele vrije ruimte voor nieuwe vraagstukken is beperkt. In de voorjaarsnota 2022 geven we hier ook een nadere doorkijk op.

Het college van Gedeputeerde Staten