Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 is in samenwerking met de gemeenten de Zeeuws Woonagenda opgesteld. Deze is door alle colleges van B&W en door Gedeputeerde Staten vastgesteld.  De Woonagenda heeft 3 concrete ambities. Deze ambities vloeien voort uit de belangrijkste geschetste opgaven en dienen als richtpunt voor actie. Het gaat om:

  1. Een toekomstbestendige woningvoorraad;
  2. Kwalitatief complementaire woningbouw;
  3. Innovatieve en flexibele woonvormen.

Vanuit deze ambities zijn 6 actielijnen benoemd.

  1. Gebiedsgerichte aanpak bestaand vastgoed
  2. Financiële arrangementen (waaronder PIW "nieuwe stijl")
  3. Adaptief programmeren
  4. Complementair bouwen
  5. Hergebruik lege panden 
  6. Flexibele schil

Deze actielijnen worden met de gemeenten opgepakt in een uitvoeringsagenda, in combinatie met de bestaande en nog te ontwikkelen provinciale subsidieregelingen. 

Onderdeel hiervan is de regeling Hergebruik Leegstaande Panden voor wonen (HELP), die in 2021 uitgevoerd is met financiering vanuit de Regiodeal.  Bij deze regeling zijn 43 aanvragen ontvangen voor de transformatie van leegstaande panden , zoals leegstaande kantoren, winkels, bankgebouwen, kerken, naar wonen. Hiervan zijn 6 projecten gehonoreerd, waarna het beschikbare budget van € 1.000.000 was bereikt. Met de uitvoering van deze projecten worden in totaal 68 woningen gerealiseerd.