In het provinciaal waterprogramma stellen Gedeputeerde Staten het provinciale waterbeleid vast. Daarbij worden in ieder geval de regionale oppervlaktewaterlichamen, grondwaterlichamen en waterwinlocaties aangewezen, de waterkwaliteitsdoelen vastgesteld en de voor doelbereik te treffen maatregelen vastgelegd.
Subdoel: Voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water en de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’sToelichting

G

Kwaliteit

In 2021 is het Provinciaal Waterprogramma opgesteld en door PS vastgesteld.