Toelichting

O

Kwaliteit

In 2021 hebben ondanks Covid-19 een reeks ambtelijke en bestuurlijke overleggen plaatsgevonden binnen de grensgovernance Vlaanderen-Nederland. Ten behoeve van deze overleggen zijn verschillende bespreekpunten aangedragen door decentrale overheden in de grensregio. Rondom deze onderwerpen zijn de verschillende bevoegde partijen op nationaal en regionaal niveau samengebracht. Meer concreet ging het hier o.a. over, het vervoer van meststoffen over de grens, grensdata, samenwerking rondom aanpak droogte, de stikstofproblematiek en thuiswerken voor grensarbeiders. Zo is afgesproken vanuit de grensprovincies grensoverschrijdende gebiedsgerichte pilots aan te dragen in het kader van de aanpak stikstofproblematiek en heeft het bestuurlijk netwerk recentelijk besloten een duidelijk signaal af te geven aan beide nationale overheden over de fiscale- en socialezekerheidspositie van thuiswerkende grensarbeiders.  

Daarnaast is het aanvullende advies van Berx-Donner gereed gekomen. Het nieuwe kabinet zal hierover een standpunt innemen. Het advies koerst op verdere versterking grensgovernance door aanpak juridische grensknelpunten hier onder te brengen. In het Interreg programma is grensgovernance/aanpak grensknelpunten benoemd als strategisch project waardoor substantieel middelen beschikbaar komen in de periode 2022-2027.