Subdoel: Voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water en de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s

De uitvoering van hydrologische herstelmaatregelen wordt meegenomen bij de beheerplannen Natura 2000/PAS.  Monitoringsadvies (met betrekking tot hydrologie) is opgesteld. Implementatie en realisatie meetnet staat voor 2020/2021 op de planning. Toelichting

O

Kwaliteit

De realisatie van een geautomatiseerd meetnet is in 2021 technisch voorbereid (pilot via Lora / Multiflexmeter). Grootschalige realisatie van het meetnet wordt gecombineerd met het primaire grondwatermeetnet en is voorzien voor 2022/23 (en evt. 2024)