Bijlagen

Bijlage 1: Staat van materiële en financiële vaste activa

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In de onderstaande tabel worden de materiële en de financiële vaste activa gedetailleerd weergegeven.

Bedragen x € 1.000
Omschrijving Afschrijving m.i.v. Afschrijvings- periode jaar Boekwaarde per 1 januari 2021 Investe- ringen Desinve- steringen Afschrij- vingen Bijdragen van derden Afwaar- deringen Boekwaarde 31 december 2021
Gronden en terreinen
Natuurgronden n.v.t. n.v.t. 459 457 - - - - 917
Bedrijfsterreinen
Gistpoortgebouw 2009 30 1.732 - - 102 - - 1.631
Verbouwing Zeeuws museum 2008 30 3.203 - - 200 - - 3.003
Verbouwing pand Schuytvlot 2011 30 2.958 - - 155 - - 2.802
Wegsteunpunt 's Heerarendskerke 2023 30 12 - - - - - 12
Verbouwing gebouw G 2020 30 1.805 - - 64 - - 1.740
Verbouwing gebouw A 2021 30 1.057 126 - 39 - - 1.144
Mauritsfort 2021 10 123 11 - 13 - - 120
Verduurzaming bedrijfspanden 2023 10 - 7 - - - 7
Geactiveerde salarislasten n.v.t. n.v.t. 117 - 117 - - - -
Grond, weg en waterbouwkundige werken
Aanlandingsinrichtingen 2005 30 1.979 - - 152 - - 1.827
Leidingwerk WSF 2021 10 354 27 - 38 - - 343
Infrastructurele voorzieningen fast ferry 2007 30 1.284 - - 92 - - 1.192
Vervoermiddelen -
Swathboten 2005 30 11.663 - - 897 - - 10.766
Machines, apparaten en installaties
Mobiele telefonie 2018 2019 3 151 - - 151 - - -
Mobiele telefonie 2021 2022 3 - 543 - - - - 543
IT-infrastructuur 2021 5 479 28 - 147 - - 360
Sharefile 2021 3 124 - - 41 - - 83
Modernisering NCV 2021 10 380 - - 38 - - 342
Investering zaaksysteem 2021 5 387 14 - 80 - - 320
Investering gladheisbestrijdingsmateriaal 2020 15 206 - - 15 - - 192
Investeringskrediet laptops 2020 4 180 - - 60 - - 120
Lapstops statenleden 2020 4 104 - - 35 - - 70
Opbouw automatisch strooien 2021 10 141 - - 14 - - 127
Website 2022 5 18 131 - - - - 149
Cliënt hardware 2021 2021 4 678 19 - 174 - - 523
Accespoints 2021 6 14 46 - 10 - - 50
Firewalls 2021 4 22 1 - 6 - - 17
Netwerkcomponenten 2021 2023 4 - 64 - - - - 64
Totaal investeringen met economisch nut 29.630 1.475 117 2.526 - - 28.462
Omschrijving Afschrijving m.i.v. Afschrijvings- periode jaar Boekwaarde per 1 januari 2021 Investe- ringen Desinve- steringen Afschrij- vingen Bijdragen van derden Afwaar- deringen Boekwaarde 31 december 2021
Investeringen in de openbare ruimte maatschappelijk nut tot 1-1-2017
Sluiskiltunnel 2015 10 39.488 - - 9.872 - - 29.616
Sloeweg fase 1 2016 14 5.177 - - 526 - - 4.652
Investeringen in de openbare ruimte maatschappelijk nut na 1-1-2017
Tractaatweg 2019 14 2.932 - - 226 - - 2.706
Sloeweg fase 2 2019 14 6.336 - - 501 - - 5.835
N286 landbouwroute rondweg Poortvliet 2022 35 451 88 - - - - 539
N673 Zanddijk 2028 35 458 1.316 - - - - 1.773
N290 Othene 2023 30 73 9 - - - - 83
N652 Recreatieverdeelweg schakel 2020 30 249 0 - 9 - - 241
N289 Oude rijksweg 2021 35 691 8 - 18 - - 681
N258 reconstructie Absdale Hulst 2022 35 141 355 - - 368 - 128
N665 Lewedorp-Arnemuiden fietspad 2021 1 11 - 11 - - - -
Stationsbrug Middelburg-chroom 6 2021 60 4.580 265 - 81 - - 4.764
Verharde bermen 2019 30 321 - - 16 - - 305
N652 recreatieverdeelweg 3e fase 2022 35 373 1.675 2.048 - - - -
Fietsvoorziening Oud Vossemeer Broekseweg 2020 35 1.642 7 - 48 - - 1.601
N661 vri Nieuw Zuidbeekseweg 2020 15 138 - - 10 - - 128
N290 traverse Kapellebrug 2022 35 24 125 - - - - 149
N253 (turbo) rotonde Anna ter Muiden 2021 35 795 67 - 25 - - 837
Oesterdam rotonde Speelmansplaten 2022 35 6 47 - - - - 53
N256 Landbouwweg Zandkreeksluis 2022 35 497 49 - - - - 547
N286 fietspad St. Maartensdijk 2022 35 151 22 - - - - 174
Fietspad Sluiskil-sluizencomplex 2023 35 - - - - - - -
N662 afw Ritthemsestraat 2023 35 0 - - - - - 0
Veilige bermen 2024 35 18 69 - - - - 87
N256 vri bypassinst.Zandkreekdam 2022 15 25 - - - - - 25
N252 duiker 2022 80 41 374 - - - - 415
Afrit Kruiningen 2022 35 321 27 183 - - - 165
N256 iVRI Langeweg 2022 15 262 - - - - - 262
Traverse Boerenhol 2022 35 12 47 - - - - 59
N662 afw.Ritthemsest 2023 35 - 0 - - - - 0
N662 Rotonde Ritthemsestraat 2023 35 111 232 - - - - 343
Geactiveerde salarislasten n.v.t. n.v.t. 491 19 377 - - - 133
Rehabilitatie Philipsdam 2023 35 - 23 - - - - 23
iVRI Deltaweg N256 2022 15 - 372 - - - - 372
Kruispunt N664 s'Heer Hendriksinderen 2024 35 - 58 - - - - 58
Kruispunt N666 Baarlandsezandweg 2023 35 - 7 - - - - 7
VRI N256 Noordlangeweg/Julianastraat 2022 15 - 44 - - - - 44
N689 Dorpsentree Kuitaart 2023 35 - 32 - - - - 32
Totaal investeringen met maatschappelijk nut 65.818 5.338 2.620 11.330 368 - 56.839
Omschrijving Boekwaarde per 1 januari 2021 Investe- ringen Desinve- steringen Afschrij- vingen aflossingen Bijdragen van derden Afwaar- deringen Boekwaarde 31 december 2021
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Aandelenkapitaal Westerscheldetunnel 125.257 - 10.000 - - - 115.258
Aandelenkapitaal PZEM NV 568 - - - - - 568
Aandelenkapitaal economische impuls Zeeland 99 - - - - - 99
Aandelenkapitaal North Sea Port - - - - - - -
Aandelenkapitaal Westerscheldeferry B.V. 0 500 - - - - 500
Aandelenkapitaal Investeringsfonds Zeeland 6.500 800 - - - - 7.300
Aandelenkapitaal GBE Aqua - 501 - - - - 501
Overige langlopende leningen
Duurzaamheidslening woningverbetering 1.369 - - 233 - - 1.136
Overige uitzettingen rentetypische looptijd > of gelijk aan één jaar
Fortis belegging 1.379 - - 394 - - 984
Totaal Financiele vaste activa 135.172 1.801 10.000 628 - - 126.345

Bijlage 2: Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Dit betreft de zogenaamde SiSa-bijlage. (SiSa: Single information - Single audit). In deze SiSa-bijlage moet - volgens een door het Rijk voorgeschreven model - de verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen worden opgenomen.

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022
Verstrekker Uitkeringscode Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator
BZK C13 Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (inclusief uitvoering door derden) Aantal kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waarmee een ontzorgingstraject is gestart Aantal kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waarmee een ontzorgingstraject is doorlopen tot aan het moment van aanbesteding van maatregelen om vastgoed te verduurzamen Aantal gebouwde onroerende zaken dat hiermee wordt bereikt door het provinciaal ontzorgingsprogramma Is binnen het provinciaal ontzorgingsprogramma uitvoering gegeven aan het stimuleren van vraagbundeling bij kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij de verduurzaming van hun maatschappelijk vastgoed? (Ja/Nee/Nvt)
Provincies
Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t.
Indicator: C13/01 Indicator: C13/02 Indicator: C13/03 Indicator: C13/04 Indicator: C13/05 Indicator: C13/06
€ 111.556 € 111.556 5 1 15 nvt
Is de opgedane regionale kennis en ervaring gedeeld met het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed? (Ja/Nee/Nvt) Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Correctie besteding (jaar T-1) ten laste van Rijksmiddelen ivm SiSa tussen medeverheden (alleen van toepassing bij SiSa tussen medeoverheden)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: C13/07 Indicator: C13/08 Indicator: C13/01
nvt Nee
BZK C26 Culturele voorzieningen provincies Projectnaam/nummer Besteding (jaar T-1) ten laste van Rijksmiddelen Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Eindverantwoording (Ja/Nee)
Tranche 1 en 2
Provincies
Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C26/01 Indicator: C26/02 Indicator: C26/03 Indicator: C26/04 Indicator: C26/05
1 tranche 1 € 672.550 € 360.225 € 1.032.775 Ja
2 tranche 2 € 0 € 0 € 0 Nee
BZK C41 Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw Besteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Aantal projecten dat in (jaar T) is geholpen met middelen Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd
Vanaf SiSa 2021 inclusief uitvoering door derden
Provincies
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C41/01 Indicator: C41/02 Indicator: C41/03 Indicator: C41/04 Indicator: C41/05 Indicator: C41/06
€ 66.561 € 66.561 € 0 4 4 0
Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C41/07 Indicator: C41/08
Ja Nee
BZK C48 Regeling specifieke uitkeringen Wind in de Zeilen Naam fiche Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per fiche
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C48/01 Indicator: C48/02 Indicator: C48/03 Indicator: C48/04 Indicator: C48/05
1 1F Living Lab slimme Mobiliteit € 147.791 € 147.791 Nee Nee
2 1G Waterstof Hub ea € 159.606 € 159.606 Nee Nee
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: C48/06
Nee
BZK C52 Pakket ‘Wind in de zeilen’: Fiche1K Ontvlechten Evides en PZEM Storting in reserve (jaar T) Cumulatieve storting in reserve (t/m jaar T) Toegezegde bijdrage volledig gestort in (jaar T)? (Ja/Nee) Eindverantwoording (Ja/Nee) Toezegging afwijking (Ja/Nee)
Provincie Zeeland
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C52/01 Indicator: C52/02 Indicator: C52/03 Indicator: C52/04 Indicator: C52/05
€ 10.000.000 € 10.000.000 Ja Ja Nee
BZK C59 Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in NOVI-gebieden Besteding over het totale project (jaar T-1) Besteding over het totale project (jaar T) Cumulatieve besteding over het totale project (t/m jaar T) Zelfstandige uitvoering? (Ja/Nee) Correctie indicator bestedingen (jaar T-1) Activiteiten ondernomen om tot het interbestuurlijk plan van aanpak van het NOVI-gebied te komen (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C59/01 Indicator: C59/02 Indicator: C59/03 Indicator: C59/04 Indicator: C59/05 Indicator: C59/06
€ 0 € 0 € 0 Ja € 0 Ja
Eindverantwoording? (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: C59/07
Nee
BZK C99 Verzameluitkering BZK Besteding aan het brede beleidsdoel van het ministerie van BZK ter hoogte van het beschikte bedrag? Ja/nee
Aard controle D1
Indicator: C99/01
Ja
OCW D13 Impuls regionale culturele infrastructuur 'verbreding en vernieuwing' Naam instelling of samenwerkingsverband (per regel) Besteding (jaar T) per instelling of samenwerkingsverband Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per instelling of samenwerkingsverband Eindverantwoording (Ja/Nee) Eventuele toelichting op niet afgerond projecten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: D13/01 Indicator: D13/02 Indicator: D13/03 Indicator: D13/04 Indicator: D13/05
1 nvt € 0 € 0 Nee Inzet middelen conform planning vanaf 2022
IenW E1 Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-bedrijven 2020 Naam per concessie zoals gedefinieerd in artikel 1 en benoemd in bijlage 1 van de regeling Naam concessiehouder zoals gedefinieerd in artikel 1 en benoemd in bijlage 1 van de regeling Besteding (jaar 2020) ivm “Kosten van de concessiehouder in verband met de uitvoering van het openbaar vervoer in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2020” zoals in bijlage 2 vd regeling is opgenomen Besteding (jaar 2020) ivm “Tussen concessieverlener en concessiehouder overeengekomen maatregelen in de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 december 2020 ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus dat COVID-19 veroorzaakt” zoals in bijlage 2 van de regeling is opgenomen. "Subsidies concessieverlener conform concessie” zoals in bijlage 3 van de regeling is opgenomen. Totale opbrengsten conform bijlage 3 (5A OCW-contract studentenkaart) van de regeling
Concessieverleners
Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: E1/01 Indicator: E1/02 Indicator: E1/03 Indicator: E1/04 Indicator: E1/05 Indicator: E1/06
1 OV in Zeeland Cumulatief € 27.553.000 € 353.000 Ja € 4.737.000
2
Kopie naam concessiehouder Totale opbrengsten conform bijlage 3 (5B Directe opbrengsten van reizigers) van de regeling Totale opbrengsten conform bijlage 3 (5C Andere opbrengsten) van de regeling Komt de concessiehouder voor deze concessie in aanmerking voor de 2% extra vergoeding? (Ja/Nee) Het totaal bedrag in (jaar T) aan teruggevorderd voordeel
Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: E1/07 Indicator: E1/08 Indicator: E1/09 Indicator: E1/10 Indicator: E1/11
1 Cumulatief € 4.780.000 € 81.000 Ja € 0
2
Kopie naam concessiehouder Het bedrag benoemd in de subsidieverleningsbeschikking van de ontvanger van de specifieke uitkering aan de concessiehouder voor de periode 15 mrt t/m aug 2020 (artikel 10 lid 1 sub a van de regeling spuk) Het bedrag dat zal worden benoemd in de subsidievaststellingsbeschikking van de ontvanger van de specifieke uitkering aan de concessiehouder voor de periode 15 mrt t/m aug 2020
Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle R
Indicator: E1/12 Indicator: E1/13 Indicator: E1/14
1 Cumulatief € 1.734.005 € 1.283.526
2
Eindverantwoording (Ja/Nee) - Ja uiterlijk in SiSa 2021
Aard controle n.v.t.
Indicator: E1/15
Ja
IenW E10 Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes Projectnaam/nummer Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) Toelichting op niet-afgeronde projecten
Provincies
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E10/01 Indicator: E10/02 Indicator: E10/03 Indicator: E10/04 Indicator: E10/05 Indicator: E10/06
1 Snelfietssroute Zelzate-Terneuzen -€ 21.105 € 0 Nee Nee Afronding afhankelijk realisatie Sluis. Cofinanciering nog niet geregeld. Reeds gemaakte kosten niet tlv spuk
Kopie projectnaam/nummer Grote scope wijzigingen? (Ja/Nee) Ernstige vertragingen? (Ja/Nee) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Correctie besteding (jaar T-1) per project ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: E10/07 Indicator: E10/08 Indicator: E10/09 Indicator: E10/10 Indicator: E10/11
1 Snelfietssroute Zelzate-Terneuzen Nee Nee Ja
IenW E12 Regeling specifieke uitkeringen N-wegen Totale besteding (jaar T) Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T (inclusief 2018)) Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T (inclusief 2018)) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Provincies
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: E12/01 Indicator: E12/02 Indicator: E12/03 Indicator: E12/04
€ 53.848 € 600.383 € 150.096 Nee
Projectnaam/nummer Project wijkt meer dan 10% af (Ja/Nee) Totale omvang per type maatregel Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle n.v.t.
Indicator: E12/05 Indicator: E12/06 Indicator: E12/07 Indicator: E12/08
1 N255 Nee Leveren + aanbrengen 271m1 geleiderails incl. bijkomende werkzaamheden. Ja
2 N256 Nee Leveren + aanbrengen 7.553m2 bermverharding incl. bijkomende werkzaaheden. Geleiderail (€ 4.725 regel 2, 13) Nee
3 N286 Nee 0 Nee
4 N651 Nee 0 Nee
5 N652 Nee 0 Nee
6 N659 Nee 0 Nee
7 N254 Nee Geleiderail km 26.000 – 30.360 (€ 3.375 regel 19) Nee
8 N661 Nee Geleiderail (€ 2.700 regel 17) Nee
9 N663 Nee 0 Nee
10 N665 Nee 0 Nee
11 N666 Nee 0 Nee
12 N667 Nee 0 Nee
13 N670 Nee Geleiderail (€ 2.700 regel 15) Nee
14 N671 Nee 0 Nee
15 N289 Nee 0 Nee
16 N251 Nee 0 Nee
17 N253 Nee Leveren + aanbrengen 7.835m1 bermverharding incl. bijkomende werkzaamheden. Bomen rooien km 13.700 – 15.900 (€ 14.700 regel 3, 20, 21) Nee
18 N674 Nee 0 Nee
19 N675 Nee 0 Nee
20 N676 Ja Leveren + aanbrengen 246m2 bermverarding + verbreden/versterken berm Ja
21 N682 Nee 0 Nee
22 N252 Nee 0 Nee
23 N686 Nee 0 Nee
24 N689 Nee 0 Nee
25 N258 Nee 0 Nee
26 N290 Nee 0 Nee
27 Diverse Ja Diverse wegen vervangen stalen lichtmasten door aluminium (€ 25.648,02 regel 4 t/m 9, 16, 18) Nee
IenW E15 Regeling Specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2020-2023 Projectnaam/nummer Regionaal Plan van Aanpak Laadinfrastructuur conform Samenwerkingsovereenkomst (Ja/Nee) Cofinanciering ten behoeve van het regionaal Plan van Aanpak Laadinfrastructuur (jaar T) Cumulatieve cofinanciering ten behoeve van regionaal Plan van Aanpak Laadinfrastructuur (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee) Correctie cofinanciering besteding (jaar T-1) ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen
Provincies en gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: E15/01 Indicator: E15/02 Indicator: E15/03 Indicator: E15/04 Indicator: E15/05 Indicator: E15/06
1 RAL Zuidwest Ja € 1.802.400 € 2.664.800 Ja
Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: E15/07
Ja