We onderhouden en benutten deze netwerken door inzet te leveren via provinciale middelen en menskracht, zowel bestuurlijk als ambtelijk.Toelichting

G

Kwaliteit

Via deelname aan dergelijke overlegstructuren zijn onderwerpen aanhangig gemaakt en waar nodig of gewenst, geagendeerd.