Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Als verbonden partijen voor de Provincie Zeeland worden aangemerkt publiekrechtelijke (gemeenschappelijke regelingen) of privaatrechtelijke rechtspersonen (verenigingen, stichtingen, BV’s en NV’s) waarin we én een bestuurlijk én een financieel belang hebben.

Een bestuurlijk belang houdt in dat er sprake is van zeggenschap, hetzij uit een provinciale vertegenwoordiging in het bestuur van de verbonden partij, hetzij uit hoofde van stemrecht.

Een financieel belang betekent dat een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is, indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid voor de provincie bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Visie en beleid

Terug naar navigatie - Visie en beleid

De Provincie heeft diverse instrumenten tot haar beschikking om publieke doelen te bereiken. Het meest geëigende instrument is wet- en regelgeving. Wanneer de Provincie hieraan niet genoeg heeft, kunnen andere instrumenten, zoals subsidieverlening of verbonden partijen benut worden.
De Nota Verbonden Partijen is in 2021 geactualiseerd en vastgesteld door Provinciale Staten in haar vergadering van 23 juli 2021 (Nota Verbonden Partijen).Hierin zijn de volgende belangrijke beleidsuitgangspunten vastgelegd:

•    De Provincie Zeeland participeert uitsluitend in een verbonden partij wanneer hiermee een publiek belang wordt gediend en publieke doelen niet op een andere manier beter gerealiseerd kunnen worden.
•    De Provincie Zeeland kiest voor die samenwerkingsvorm, publiekrechtelijk of privaatrechtelijk, die het best past bij het dienen van het publiek belang.
•    Bij iedere verbonden partij wordt er afgewogen of er een aandeelhoudersstrategie dient te worden vastgesteld.

De Provincie Zeeland participeert in diverse verbonden partijen. We vinden het belangrijk dat we in een goede verhouding met onze verbonden partijen zijn. Naast formele momenten worden daarom ook informele momenten benut waarin actuele zaken besproken worden. In deze paragraaf geven we per verbonden partij nadere informatie. 

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten
 • Oprichting en deelname GBE Aqua B.V. (GBE Aqua)
 • Onderzoek naar Tolvrije Westerscheldetunnel N.V.
 • Oprichting en deelname Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking North Sea Port District (BGTS NSPD)

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen
 • Kapitaalparticipaties van deelnemingen opgenomen op de provinciale balans onder de Financiële vaste activa. Op 31 december 2021 bedraagt dit in totaal € 126,3 mln.
 • Per 31 december 2021 staat de provincie voor verbonden partijen garant voor € 619,7 mln.

Overzicht verbonden partijen

Terug naar navigatie - Overzicht verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen (GR)

 • Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Vennootschappen en coöperaties

 • PZEM N.V.
 • North Sea Port SE
 • N.V. Westerscheldetunnel (WST)
 • N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls)
 • Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)
 • Westerschelde Ferry B.V. (WSF)
 • Investeringsfonds Zeeland B.V. (IFZ)
 • Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V.
 • Gemeenschappelijk bezit Evides Aqua B.V.  (GBE Aqua)

Stichtingen en verenigingen

 • Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

Overige verbonden partijen

 • Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst
 • Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking  North Sea Port District (BGTS NSPD) 
 • Provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zeeland

 

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

De RUD Zeeland draagt sinds 1 januari 2014 zorg voor de uitvoering van de taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, evenals de taken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Uitgezonderd de taken voor de Brzo bedrijven die vanaf 1 oktober 2019 door de DCMR Milieudienst Rijnmond worden uitgevoerd.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

De GR RUD is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en Waterschap Scheldestromen. Het AB van RUD Zeeland bestaat uit vijftien personen, van wie er één is benoemd door GS uit hun midden. Het DB bestaat uit vijf leden, allen afkomstig uit het AB. Eén DB lid is een lid van het AB dat is aangewezen door GS van de provincie. De voorzitter van het AB is ook voorzitter van het DB. Het lid van het AB, aangewezen door GS van de Provincie heeft zeven stemmen. De overige leden van het AB, aangewezen door de colleges van B&W van de gemeenten en door het DB van het waterschap hebben ieder één stem. Voor belangrijke besluiten, waaronder de begroting, is een tweederde meerderheid nodig.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Uitvoering van de milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarnaast uitvoering van specialistische taken, zoals op het gebied van externe veiligheid, geluid, bodem, luchtkwaliteit en de handhaving van de groene wetten. Uitvoering van de taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, evenals taken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Uitgezonderd de taken voor de Brzo bedrijven die vanaf 1 oktober 2019 door de DCMR Milieudienst Rijnmond worden uitgevoerd.

Financieel resultaat

Terug naar navigatie - Financieel resultaat

Begroot resultaat voor 2021 was € 0. Op basis van de 2e bestuursrapportage 2021 is het verwachte resultaat over 2021 € 291.000 (negatief) . Er zijn nog geen concept/definitieve jaarstukken beschikbaar. Verwachting is dat voor het uiteindelijke resultaat wordt voorgesteld dit binnen de huidige reserves van de RUD op te vangen, waardoor dit geen invloed heeft op de deelnemersbijdragen.

De jaarstukken  van de RUD zijn ten tijde van het opmaken van de jaarstukken van de provincie nog niet door het DB van de RUD vastgesteld en worden pas in het AB medio 2021 definitief vastgesteld.

Financieel belang

Terug naar navigatie - Financieel belang

De deelnemersbijdrage 2021 bedroeg € 3.982.533. Daarnaast is er op grond van de afgesloten dienstverleningsovereenkomst € 1.149.195 beschikbaar gesteld voor een materieel budget voor de RUD Zeeland. 

De deelnemersbijdrage 2021 was geraamd op € 5.131.728.

Eigen vermogen

Terug naar navigatie - Eigen vermogen
Eigen Vermogen (bedragen x € 1.000)  
Per 01-01-2021 € 1.597 (op basis van definitieve jaarrekening 2020)
Per 31-12-2021 (schatting) € 1.306

Vreemd vermogen

Terug naar navigatie - Vreemd vermogen
Vreemd Vermogen (bedragen x € 1.000)  
Per 01-01-2021 € 1.752 (op basis van definitieve jaarrekening 2020
Per 31-12-2021 (schatting) € 1.752

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

De Provincie Zeeland is als deelnemer mede aansprakelijk voor financiële tekorten.  De RUD heeft voor 2022-2025 een sluitende begroting. Financiële aansprakelijkheid voor de Provincie Zeeland kan pas ontstaan na besluitvorming daarover in het Dagelijks Bestuur (DB) en het Algemeen Bestuur (AB) van de RUD Zeeland. De Provincie Zeeland maakt onderdeel uit van de besluitvorming in het DB en AB.

De RUD Zeeland begroot vanaf 2021 over op te leveren producten volgens PxQ en producten die niet met een kental in PxQ zijn opgenomen. Gevolg van de PxQ systematiek is dat hoeveelheids- en prijsverschillen kunnen ontstaan. De financiële gevolgen zijn daarvan nu nog niet bekend, de RUD Zeeland zal hier eerst ervaring mee op moeten doen de komende jaren. Verder kunnen de volgende zaken nog effect hebben op de toekomstige financiële bijdrage aan de RUD Zeeland:

 • uitkomsten van de provinciale verkenning samenwerking milieutaken en de door de RUD Zeeland zelf opgestelde toekomstverkenning 2021-2024;
 • het vervolg op het landelijk rapport van de Commissie van Aartsen getiteld "Om de leefomgeving, Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur"';
 • Uitkomsten van het onderzoek van de landelijke Rekenkamer getiteld "Handhaven in het duister";
 • het rapport naar het onderzoek naar de mogelijke samenwerking tussen de gemeenschappelijke regelingen RUD Zeeland, de GGD en de Veiligheidsregio Zeeland;
 • de wens van de provinciale staten Commissie Ruimte om de kwaliteit van Toezicht en Handhaving te verhogen;
 • eventuele uitbreiding en/of verlenging van handhaving groen toezicht.

Over een aantal van bovengenoemde zaken zal in de loop van 2022 duidelijkheid komen, voor een aantal andere zaken zal die duidelijkheid pas later gecreëerd kunnen worden.

PZEM N.V.

Oprichting/deelname provincie

Terug naar navigatie - Oprichting/deelname provincie

DELTA N.V. komt voort uit de fusie in 1991 tussen Watermaatschappij Zuid West Nederland (WMZ) en de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM).

In 2017 is na de verkoop van het onderdeel Retail de naam van DELTA N.V. gewijzigd in PZEM N.V.

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Het waarborgen van het wettelijk gedefinieerde publiek belang (EPZ) en duurzame werkgelegenheid (in Zeeland). Daarbij geldt als uitgangspunt een risicoprofiel passend bij een publieke aandeelhouder en wordt van PZEM N.V. een marktconform financieel rendement verwacht dat in goede verhouding staat tot het risicoprofiel van de activiteiten.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

PZEM N.V. is een geïntegreerd energiebedrijf. Het is werkzaam op het gebied van de elektriciteits-, gas- en warmtevoorziening.

Bezoldiging

Terug naar navigatie - Bezoldiging

Het uitgangspunt voor het beloningsbeleid is dat PZEM N.V. een zodanige beloning toekent dat de mensen die beschikken over de juiste kennis en ervaring uit de markt aangetrokken kunnen worden en voor PZEM N.V. behouden kunnen blijven. Daarbij wordt de WNT-norm van toepassing verklaard. Indien aantoonbaar blijkt dat er geen gekwalificeerde bestuurder gevonden kan worden binnen de WNT-norm, geldt als absolute plafond het gewogen gemiddelde van 50% publiek en 50% markt.

Aandeelhoudersstrategie

Terug naar navigatie - Aandeelhoudersstrategie

Besluit PS d.d. 3 november 2017. De Provincie Zeeland geeft invulling aan het aandeelhouderschap door:
• het beogen om actief aandeelhouder te zijn binnen de grenzen van de wet en de statuten gegeven het grote financiële belang (dividend en risico’s);
• het streven naar frequente communicatie met PZEM N.V. via (informele) aandeelhoudersbijeenkomsten en bredere presentaties rond belangrijke besluitvormingstrajecten;
• het via een vertegenwoordiging in de aandeelhouderscommissie actief toezien op de borging van haar belangen en hierbij steeds zo veel mogelijk gezamenlijk optrekken met overige aandeelhouders; 
• haar bevoegdheden conform de herziene statuten van PZEM N.V. zorgvuldig te hanteren en daarbij steeds de uitgangspunten van de beleidsnota Verbonden partijen 2016 en de doelstellingen van de aandeelhoudersstrategie als uitgangspunt nemen;
• in 2021 is besloten om de aandelen Evides (waterbedrijf) over te dragen aan de PZEM aandeelhouders (via oprichting van GBE Aqua B.V.).

Dividenduitkering

Terug naar navigatie - Dividenduitkering

In juni 2022 nemen de aandeelhouders een besluit over het dividendvoorstel over 2021.  Het voorstel wordt gedaan op basis van het dividendbeleid PZEM.  Dit dividendbeleid is door de aandeelhouders goedgekeurd in de AvA van 18 november 2021. In het dividendbeleid is een prognose opgenomen van de uit te keren toekomstige dividenden. Op basis van de risico’s die in het dividendbeleid zijn beschreven, kunnen de uitkeringen van het dividend hoger of lager uitvallen. De aandeelhouders van PZEM die tevens aandeelhouder zijn in GBE Aqua hebben de verplichting het dividend door te storten aan GBE Aqua, tot het moment dat de lening in GBE Aqua is afgelost. 

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Op de balans van de Provincie Zeeland zijn de aandelen PZEM N.V. gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 568.000. Dit betekent dat de Provincie Zeeland over haar deelneming in PZEM N.V. een risico loopt tot dit bedrag. De Provincie Zeeland heeft geen garanties of leningen aan PZEM N.V. verstrekt. Mochten de energieprijzen sterk dalen, dan is PZEM N.V. mogelijk financieel niet langer in staat om de kerncentrale te financieren. Vanwege het nationaal belang van de kerncentrale hebben zowel de commissie Balkenende als ook de aandeelhouders aangegeven dat voor een oplossing van dit probleem het Rijk hierin zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

North Sea Port SE

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Via aandeelhouderschap in North Sea Port SE streeft de Provincie naar:

 • De borging van nautisch beheer en toegankelijkheid van de Zeeuwse havens;
 • Stimulering van economische bedrijvigheid en ontwikkeling in Zeeland;
 • Bevordering van duurzame werkgelegenheid in de provincie Zeeland, zowel direct via North Sea Port SE als indirect via de aan de haveninfrastructuur verbonden ondernemingen.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Het (doen) uitoefenen van het havenbedrijf en in dat kader de positie van het Zeeuwse haven- en industriecomplex in internationaal perspectief zowel op de korte als lange termijn te versterken.

Aandeelhoudersstrategie

Terug naar navigatie - Aandeelhoudersstrategie

In 2021 is door de aandeelhouders de 'Aandeelhoudersstrategie North Sea Port - Samen, slimmer en duurzamer' vastgesteld.

Centraal in deze aandeelhoudersstrategie staat het evenwichtig waarde creëren binnen het kader van: - economische ontwikkeling en werkgelegenheid, - duurzaamheid en klimaat en - financiële prestaties (de strategische driehoek).      

Over het geheel van de activiteiten dient North Sea Port een positie in of nabij het centrum van de strategische driehoek in te nemen.  De strategische driehoek vormt de leidraad bij de jaarlijkse rapportage aan de aandeelhouders ten aanzien van de positionering van North Sea Port.  Strategische projecten dienen als een portfolio binnen de strategische driehoek te worden gepositioneerd om de evenwichtige ontwikkeling aan te tonen. 

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

De Provincie Zeeland heeft een belang van 25% in North Sea Port SE. Het eigen vermogen van North Sea Port SE bedraagt eind 2020 € 531 miljoen. Indien er in de toekomst verliezen worden geleden, kan de situatie ontstaan dat het eigen vermogen ontoereikend wordt. In dat geval zullen de garanties ingeroepen worden.

Het totaal aan garanties bedraagt per 2021 € 465 miljoen (North Sea Port Netherlands N.V.  € 400 miljoen en WarmCO2 C.V. € 65 miljoen) + P.M. met betrekking tot de waarde van de derivatenportefeuille (deze waarde fluctueert). Voor de Provincie Zeeland betekent dit dat er een bedrag van € 232,5 miljoen opgevraagd kan worden. Indien North Sea Port geconfronteerd wordt met forse tegenvallers en hoge kosten, kan een dergelijke situatie ontstaan. Provincie Zeeland zal alsdan een beroep doen op de door North Sea Port SE afgegeven 'vrijwaring'. North Sea Port SE vrijwaart de provincie Zeeland tegen en zal de provincie Zeeland volledig schadeloos stellen voor en ter zake van Garantiebetalingen.

N.V. Westerscheldetunnel (WST)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

In de vastgestelde aandeelhoudersstrategie is opgenomen:
• Mobiliteit: Een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van het gehele tracé tussen Goes en Terneuzen;
• Veiligheid: Verkeersveiligheid geldt als één van de hoogste prioriteiten;
• Tarieven: Invloed op tarievenbeleid om een juiste balans te kunnen waarborgen tussen financiële belangen van de WST enerzijds en de financiële impact voor de burger anderzijds;
• Dekking voor infrastructuur: Het dividend van de WST aanwenden om de aanleg en het onderhoud van de Sluiskiltunnel en de aankoop van de aandelen WST terug te verdienen;
• Provincie Zeeland wil aandeelhouder blijven om invloed te houden op veiligheid, beschikbaarheid en tarieven.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

De Provincie Zeeland heeft 100% stemrecht in de AvA. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit één of meer leden, onder toezicht van een Raad van Commissarissen (RvC). De RvC stelt het aantal leden van de directie vast. Op dit moment is er één algemeen directeur. Een lid van de directie wordt benoemd door de RvC. De RvC bestaat uit drie personen. De leden van de RvC worden benoemd door de AvA.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

De vennootschap heeft als doel een tunnel onder de Westerschelde – met aansluitende wegen en bijbehorende werken – tot stand te brengen en als rechthebbende te exploiteren of doen exploiteren, alsmede ter bevordering van dit doel het deelnemen in, het voeren van beheer over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen en het stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Aandeelhoudersstrategie

Terug naar navigatie - Aandeelhoudersstrategie

De aandeelhoudersstrategie is vastgesteld op 13 februari 2015. De uitwerking van de aandeelhoudersstrategie is vastgesteld op 30 september 2016. Hierin is vastgelegd om te streven naar zo laag mogelijke tarieven voor de huidige gebruikers, de toltarieven gelijk te houden voor een periode van 4 jaar en de aandeelhoudersstrategie na een periode van 4 jaar te herijken. Op 1 maart 2019 is besloten het tarievenbeleid uit de aandeelhoudersstrategie van de Westerscheldetunnel te wijzigen.  De korting voor de T-tag-gebruikers wordt vanaf 1 januari 2020 tot het einde van de tolheffing verhoogd tot minimaal 40% en voor veelgebruikers tot minimaal 50% van het nominaal tarief.

Op 17 december 2021 hebben Provinciale Staten van de Provincie Zeeland een motie aangenomen over een tolvrije Westerscheldetunnel in relatie tot het op 15 december 2021 gepresenteerde coalitieakkoord "Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst". In de motie roepen de Provinciale Staten van de Provincie Zeeland de leden van de Tweede Kamer op haar eerdere uitspraken gestand te houden voor een snelle beëindiging van de tol en de regering op te dragen om het door de minister van IenW vastgestelde draaiboek “Tolvrije Westerscheldetunnel” te volgen c.q. uit te voeren om te komen tot een zo spoedig mogelijke tolvrije Westerscheldetunnel.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Een risico is een lagere dividenduitkering waardoor de  Provincie onvoldoende middelen ontvangt om de tunnel uiterlijk eind 2033 tolvrij te kunnen maken. Van invloed hierop is het aantal werkelijke passages. Sinds de openstelling van de Westerscheldetunnel ligt de gemiddelde groei van het aantal passages iets boven de 3% per jaar. In 2020 en 2021 werd de WST hard getroffen door de maatregelen van het kabinet als gevolg van de uitbraak van COVID-19.  Voor 2022 wordt door de directie van de Westerscheldetunnel een herstel van het aantal passages verwacht, maar wordt tegelijkertijd rekening gehouden dat het woon-werkverkeer minder hard stijgt omdat een aantal werknemers één of meerdere dagen per week thuis zal blijven werken. 

Op basis van het beleidsplan WST 2022  wordt in de jaren 2024 en 2025  een negatieve stand van de bestemmingsreserve WST verwacht . Een mogelijkheid om de negatieve stand van de bestemmingsreserve WST in de jaren 2024 en 2025 op te vangen, is een tijdelijke overheveling uit de algemene reserve naar de bestemmingsreserve WST. Op het moment dat dit opportuun is kan deze tijdelijke overheveling worden teruggedraaid.

N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Impuls Zeeland is voor de Provincie een partner bij het ontwikkelen en stimuleren van de Zeeuwse economie. Impuls Zeeland moet het gat dichten tussen ideeën en eerste planontwikkeling en de daadwerkelijke uitvoering van projecten. De doelstellingen van de Provincie Zeeland voor Impuls Zeeland zijn opgenomen in het Economisch Uitvoeringsprogramma 2022-2027 en zijn gekoppeld aan het coalitieakkoord 2019-2023 'Samen verschil maken'.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

De Provincie heeft 66% (98.977 aandelen) van het stemrecht in de AvA. De aandeelhouders bestaan naast de Provincie uit de dertien Zeeuwse gemeenten en de SER Zeeland. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur. Het toezicht wordt uitgevoerd door de Raad van Commissarissen (RvC) van drie leden. De leden van de RvC worden aangesteld door de aandeelhouders. Geen van de leden van de directie of RvC is direct of op voordracht van de Provincie Zeeland benoemd. 

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Impuls Zeeland werkt vanuit een missie-gedreven aanpak: CO2-reductie en verduurzaming in het mkb en het groot- bedrijf en de economisch toekomstbestendige, leefbare delta werken als een kompas voor de organisatie.
Impuls Zeeland ontwikkelt als aanjager nieuwe initiatieven en projecten in regionale en (inter)nationale samenwerkingsverbanden. Impuls Zeeland doet dit vanuit drie kerntaken: 
- het aantrekken van bedrijven naar Zeeland, het bevorderen van internationale handel en het ondersteunen bij uitbreidingsinvesteringen van Zeeuwse bedrijven;
- het ontwikkelen van business development projecten en ecosystemen binnen de sectoren vrijetijdseconomie, logistiek, agro-food en circulaire economie;
- het financieren van innovatieve bedrijven en de toeleiding tot subsidieprogramma’s gericht op innovatie.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Er zijn geen garanties verleend aan Impuls Zeeland. De Provincie Zeeland verstrekt een integrale kostensubsidie aan Impuls Zeeland. Indien de Provincie overgaat tot verkoop van de aandelen, dan is het wettelijk niet mogelijk om de integrale kostensubsidie in één keer stop te zetten. De subsidie aan Impuls Zeeland is meerjarig in de provinciale begroting opgenomen.

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Het verzorgen van rendabele financiële dienstverlening tegen lage tarieven voor overheden en instellingen uit de semipublieke sector zowel in goede als in slechte tijden.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Het verzorgen van rendabele financiële dienstverlening tegen lage tarieven voor overheden en instellingen uit de semipublieke sector zowel in goede als in slechte tijden.

Bezoldiging

Terug naar navigatie - Bezoldiging

De NWB beoogt in haar beloningsbeleid haar maatschappelijke rol als bank van en voor de publieke sector te weerspiegelen. Dit uit zich in een gematigd en duurzaam beloningsbeleid dat past binnen de strategie, het risicoprofiel en de risk appetite van de NWB, dat eenduidig en transparant is en in lijn met nationale en internationale regelgeving. Daarnaast is het beleid van de NWB gericht op het aantrekken en behouden van gekwalificeerd en deskundig personeel.

Verwachte dividenduitkering

Terug naar navigatie - Verwachte dividenduitkering

In 2021 heeft de Provincie Zeeland een bedrag van € 51.290,- aan dividend ontvangen over het boekjaar 2020 en 2019.

In de meerjarenraming van de Provincie Zeeland is geen dividend van de NWB Bank geraamd

Westerschelde Ferry B.V. (WSF)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Deze vennootschap heeft ten doel om vanaf 1 januari 2015 voor een periode van minimaal 4 jaar in opdracht van de Provincie Zeeland een fiets-voet-veerverbinding over de Westerschelde - met bijbehorende werken - tussen Vlissingen en Breskens vice versa in stand te houden en te exploiteren, inclusief het noodzakelijk alternatief busvervoer tussen Vlissingen en Breskens vice versa.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Deze vennootschap heeft ten doel om vanaf 1 januari 2015 voor een periode van minimaal 4 jaar in opdracht van de Provincie Zeeland een fiets-voet-veerverbinding over de Westerschelde - met bijbehorende werken - tussen Vlissingen en Breskens vice versa in stand te houden en te exploiteren, inclusief het noodzakelijk alternatief busvervoer tussen Vlissingen en Breskens vice versa.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

In het beleidsplan WSF 2022 wordt door de directie van de WSF in de meerjarenraming voor de komende vijf jaren een exploitatieoverschot verwacht van circa € 1,5 miljoen waarbij rekening is gehouden met een aantal investeringen. Mogelijk zijn aanvullende investeringen noodzakelijk  die op dit moment nog geen onderdeel vormen van de exploitatiebegroting.

De landelijke maatregelen ter bestrijding van het coronavirus kunnen een negatief effect hebben op het aantal passagiers, hetgeen een negatief effect heeft op het verwachte resultaat.

In 2021 vond een marktconsultatie plaats voor de veerverbinding Vlissingen-Breskens. Dit met het oog op het einde van de huidige concessie per 31 december 2023.  In het voorjaar 2022 zal Provinciale Staten een besluit nemen naar aanleiding van de uitkomst van deze marktconsultatie.

Investeringsfonds Zeeland B.V. (IFZ)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Het fonds is opgericht om aan startende en (door)groeiende ondernemers start-, ontwikkel- of groeikapitaal te verstrekken. Het Rijk, Provincie Zeeland en N.V. Economische Impuls Zeeland werken hierbij samen aan een Zeeuwse financieringsinfrastructuur; aansluitend bij de behoeften van het regionaal bedrijfsleven en revolverend van aard. 

Vanuit het compensatiepakket 'Wind in de zeilen' heeft het Rijk haar inbreng in het Investeringsfonds Zeeland met een bedrag van € 20 miljoen vergroot. Dit bedrag wordt in jaarlijkse tranches van € 5 miljoen gestort. Hierdoor is het investeringsvermogen vergroot. Aanvullend is in het kader van de versterking van het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) door het Rijk en de Provincie Zeeland gezamenlijk € 5,4 miljoen beschikbaar gesteld om de solvabiliteitspositie van veelal innovatieve mkb-bedrijven te versterken.
Voor financiering van innovatieve ondernemers worden (door Impuls) diverse fondsen beheerd.

InnoGo! begeleidt en/of financiert Zeeuwse innovatieve startende of mkb ondernemers, waarvan de (technische) innovatie zich in de ontwikkelfase bevindt. Dit fonds verstrekt leningen tot max. € 350.000,-.
Het Zeeuws Participatiefonds investeert in Zeeuwse innovatie en snelgroeiende mkb-bedrijven in de vroege groeifase, waarvan de innovatie reeds op de markt is. Dit gebeurt in de vorm van een achtergestelde lening, deelname in aandelenkapitaal of een combinatie van beide. Per participatie geldt op dit moment een maximum van € 2.500.000,-.

Verder heeft Impuls een fonds om campingeigenaren te financieren die willen investeren in duurzaamheid en vitaliteit van hun camping, het zogenaamde Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland (leningen tussen de € 200.000,- en € 750.000,-).

Innovatie is de motor van concurrentiekracht en het economisch perspectief op lange termijn, en een belangrijke drijver van welvaartsgroei.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

De Provincie bezit 29,1% van de aandelen. De andere aandeelhouders zijn N.V. Economische Impuls Zeeland (23,6%) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (47,3%).

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Doel van het IFZ is het realiseren van een Zeeuwse financieringsinfrastructuur die aansluit bij de behoeften van het regionaal bedrijfsleven. Dit om de economische ontwikkeling in Zeeland te stimuleren en de positie en (internationale) concurrentiekracht van Zeeland en Nederland te versterken.

Bezoldiging

Terug naar navigatie - Bezoldiging

Het IFZ heeft geen personeel in dienst, maar huurt de expertise van N.V. Economische Impuls Zeeland in. De directeur van Impuls Zeeland is uitvoerend bestuurder.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Het IFZ verstrekt risicodragend kapitaal. Risico hierbij is dat verstrekte leningen aan participaties in ondernemingen niet volledig terugvloeien naar het IFZ, waarmee het beschikbare kapitaal bij het IFZ in de loop van de tijd afneemt. Gevolg hiervan is dat er minder nieuwe leningen / participaties kunnen worden aangegaan. Het risico voor de Provincie Zeeland is beperkt tot de aandelenparticipatie in het IFZ, waarvoor ook een bestemmingsreserve in de Provinciale begroting is opgenomen.

Gemeentelijke vervoercentrale Zeeland B.V.

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

De Provincie is in december 2016 toegetreden als aandeelhouder om uitvoering te kunnen blijven geven aan de mobiliteitsgarantie in de vorm van de haltetaxi, waarvoor de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. de ritplanning verzorgt.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

De Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. verzorgt voor gemeenten en samenwerkingsverbanden de ritplanning van het doelgroepenvervoer en voor de Provincie de ritplanning van het haltetaxivervoer.

Eigen vermogen

Terug naar navigatie - Eigen vermogen
Eigen Vermogen (bedragen x € 1.000)  
Per 01-01-2021 € 329
Per 31-12-2021 € 329 (geschat)

Jaarrekening 2021 is nog niet beschikbaar.

Vreemd vermogen

Terug naar navigatie - Vreemd vermogen
Vreemd Vermogen (bedragen x € 1.000)  
Per 01-01-2021 € 210
Per 31-12-2021 € 200 (geschat)

Jaarrekening 2021 is nog niet beschikbaar.

Gemeenschappelijk bezit Evides Aqua B.V.

Oprichting/deelname provincie

Terug naar navigatie - Oprichting/deelname provincie

GBE Aqua B.V. komt voort uit de verkoop van de aandelen Evides door PZEM aan haar aandeelhouders. In de vergadering van 23 juli 2021 hebben Provinciale Staten van Zeeland besloten tot oprichting van- en deelname aan GBE Aqua B.V. Op  8 december 2021 heeft PZEM de aandelen Evides verkocht aan GBE Aqua. 

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Het waarborgen van het wettelijk gedefinieerde publiek belang  conform de drinkwaterwet. Voor Evides is dit het leveren van continu, betrouwbaar drinkwater. 

Aandeelhoudersstrategie

Terug naar navigatie - Aandeelhoudersstrategie

In lijn met de beleidsnota verbonden partijen zal er naar verwachting in gezamenlijkheid met de andere aandeelhouder van Evides (GBE) een aandeelhouderstrategie worden opgesteld. 

Financieel resultaat

Terug naar navigatie - Financieel resultaat

Omdat de aandelentransactie heeft plaatsgevonden op 8 december 2021, hebben in 2021 slechts beperkte activiteiten in GBE Aqua plaatsgevonden. De eerste jaarrekening wordt opgesteld over 2022, waarbij sprake is van een zogenaamd 'verlengd boekjaar', zodat daar ook de periode van 8 december 2021 tot en met 31 december 2021 in wordt betrokken.

Dividenduitkering

Terug naar navigatie - Dividenduitkering

In het voorjaar van 2022 wordt er door de aandeelhouders van Evides een besluit genomen over het slotdividend van boekjaar 2021. Evides keert dit bedrag uit aan GBE Aqua. De meerjarenprognose van Evides laat hiervoor een bedrag zien van ongeveer € 5,3 mln. Na aftrek van kosten door GBE Aqua zal een deel hiervan in 2022 beschikbaar komen voor de aandeelhouders van GBE Aqua. 

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

De Provincie Zeeland heeft een belang van 50,0059% in GBE Aqua. Indien GBE Aqua in een betreffend jaar niet aan haar verplichtingen kan voldoen (kosten en aflossing) staat de Provincie Zeeland hiervoor garant. 

De totale lening van GBE Aqua bedraag € 354,55 mln. GBE Aqua heeft met de bank afgesproken dat hier jaarlijks op wordt afgelost. Het bedrag van de aflossing is gebaseerd op het dividendbeleid PZEM en fluctueert tussen de € 40 en € 90 miljoen per jaar. Indien GBE Aqua hier niet aan kan voldoen staat de Provincie Zeeland hiervoor garant. In de praktijk betekent dit dat GBE Aqua dan een nieuwe lening zal aantrekken, waarvoor de Provincie Zeeland ook garant staat. Mogelijk zijn hier wel hogere rentekosten mee gemoeid voor GBE Aqua. 

Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Samenwerkings- en overlegorgaan van alle provincies. De gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (BIJ12) maakt formeel onderdeel uit van IPO.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit twaalf leden, één gedeputeerde per provincie en een onafhankelijke voorzitter. Ieder bestuurslid heeft een eigen inhoudelijke portefeuille. De termijn van het bestuur is gelijk aan de termijn van de Provinciale Staten: vier jaar.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Het IPO heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van provincies en het bieden van een platform voor overleg, uitwisseling en innovatie.

Financieel belang

Terug naar navigatie - Financieel belang

Provincie Zeeland droeg in 2021 € 1.608.718 bij in de kosten van het IPO-secretariaat en € 2.279.996 aan IPO-BIJ12. Deze bedragen zijn tot stand gekomen volgens de zogenaamde IPO-verdeelsleutel. Dit bedrag is gebaseerd op de IPO-BIJ12  begroting inclusief de aanpassingen uit de voor- en najaarsnota. De definitieve jaarrekeningen van IPO / BIJ12 zijn nog niet beschikbaar, deze worden in de Algemene Vergadering van 28 juni vastgesteld.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

De Provincie voorziet geen risico's, echter bij gezamenlijke besluitvorming over uitbreiding van taken voor IPO/BIJ12 bestaat de mogelijkheid dat de deelnemersbijdrage stijgt in de komende begrotingsjaren.

Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Europese gemeenschappelijke regeling voor de ontwikkeling van het betreffende grensgebied op het gebied van economie, mobiliteit, natuur, recreatie, cultuurhistorie en leefbaarheid.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

Provincie Zeeland is deelnemer en heeft een belang van 12,5%. Andere deelnemers zijn: Provincie Oost-Vlaanderen (B), de gemeenten Hulst, Stekene (B), Beveren (B) en Sint-Gillis-Waas (B), Interwaas (B), Maatschappij Linkerschelde Oever (MLSO) (B).

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

De EGTS richt zich op het starten en uitvoeren van concrete samenwerkingsprojecten rond haven en economie, mobiliteit, natuur en recreatie, en wonen en leefbaarheid.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

EGTS betreft een lokaal samenwerkingsverband. In de huidige systematiek (statuten) is opgenomen dat de Provincie per taakonderdeel verantwoordelijkheid kan nemen en dat het belang van de Provincie daarin afgewogen kan worden. Afspraken over provinciale betrokkenheid bij andere thema's dienen apart aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd.
Op basis van het resultaat over het boekjaar 2020 (verlies van € 113.485,-) en het Eigen Vermogen van EGTS (€ 51.244,- ) is er een continuïteitsrisico van de EGTS.  Over het boekjaar 2021 wordt echter een positief resultaat verwacht. 

Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking North Sea Port District (BGTS NSPD)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Het North Sea Port District, het grondgebied van Vlissingen, Terneuzen, Borsele, Zelzate, Evergem en Gent is een gebied met grote uitdagingen. Vragen over  industrie, infrastructuur , voorzieningen, cultuur wonen en natuur komen in een druk gebied bij elkaar. Om deze ruimtelijke vraagstukken beter, sneller en doelgerichter te kunnen adresseren en agenderen werd het samenwerkingsverband North Sea Port District opgericht, dit samenwerkingsverband is in 2021 de BGTS geworden. Op bestuurlijk en op ambtelijk niveau worden de gezamenlijke grensoverschrijdende ruimtelijke vraagstukken geagendeerd.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

Provincie Zeeland is deelnemer en draagt voor 17% bij in de kosten van de BGTS.  De andere deelnemers zijn Gent, Terneuzen, Evergem, Vlissingen, Zelzate, Borsele, Oost-Vlaanderen en Zeeland. 

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Deelname aan BGTS NSPD brengt de verplichting tot het voldoen van een jaarlijkse bijdrage met zich mee. Uittreding uit de BGTS NSPD is volgens de statuten mogelijk op ieder moment, mits dit een jaar van te voren wordt aangegeven.

Provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zeeland

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

De betrokkenheid van de provincie vloeit voor uit de Wet milieubeheer. Het Nazorgfonds is een "spaarpot" waaruit de kosten van de nazorg van relatief jonge stortplaatsen wordt gedekt. 

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

De provincie Zeeland is 100% financieel en bestuurlijk verantwoordelijk na sluiting van de stortplaats. Het college vormt het dagelijks- en algemeen bestuur.  Dagelijks bestuur: Drs. J. de Bat (Financiën) en Dick van der Velde (Milieu). Algemeen bestuur: het voltallig college.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Het Nazorgfonds heeft 2 doelstellingen: de middelen zo goed mogelijk beheren zodat de eeuwigdurende nazorg bekostigd kan worden en zorg dragen dat de middelen alleen aan dit doel besteed worden.

Financieel belang

Terug naar navigatie - Financieel belang

Op de voorzieningen dient het fonds een rendement te behalen van 5%. Afwijkingen in het gerealiseerde beleggingsrendement verlopen via de egalisatiereserve beleggingsresultaten .

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Financiële risico’s: 

Nadat een sluitingsverklaring wordt afgegeven voor een stortplaats gaat de nazorgfase van start. Als na het afgeven van een sluitingsverklaring blijkt dat in het Nazorgfonds onvoldoende vermogen aanwezig is om de eeuwigdurende nazorg te kunnen bekostigen, komen aanvullende kosten voor rekening van de provincie en is het verhalen op de exploitanten niet meer mogelijk. Ook ontstaat er een financieel risico wanneer het werkelijke beleggingsrendement van het Nazorgfonds lager is dan het doelrendement (rekenrente voor doelvermogen en heffing) of wanneer het op te brengen doelvermogen te laag blijkt te zijn.

Beheersmaatregelen:

1. Bij het afgeven van een sluitingsverklaring stellen we een financiële eindafrekening op om een tekort of overschot ten opzichte van het doelvermogen bij aanvang van de nazorg te kunnen vereffenen op het moment van overdracht van de stortplaats. We berekenen de benodigde doelvermogens volgens het IPO rekenmodel op basis van goedgekeurde nazorgplannen.

2. Door de vorming van de egalisatiereserve beleggingsrendement egalisatiereserve beleggingsresultaten  is er ruimte om tegenvallende rendement op te vangen.