Uitgaven

2,04%
€ 6.304
x €1.000
2,04% Complete

Inkomsten

0,08%
€ 246
x €1.000
0,08% Complete

Saldo

45,89%
€ -6.058
x €1.000

7. Programma Bestuur

Uitgaven

2,04%
€ 6.304
x €1.000
2,04% Complete

Inkomsten

0,08%
€ 246
x €1.000
0,08% Complete

Saldo

45,89%
€ -6.058
x €1.000

Inleiding en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Inleiding en ontwikkelingen

Goed openbaar bestuur draagt bij aan de kwaliteit van de samenleving en aan de welvaart. Het provinciebestuur zet zich in om de kwaliteit van dat openbaar bestuur te vergroten. Net als in 2020 heeft Covid-19 ook in 2021 effect gehad op de uitvoering van onze werkzaamheden. Sommige taken kenden hierdoor een intensivering, andere taken werden juist lastiger om in uitvoering te brengen.  

Door de (financiële) gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten, de tekorten op het sociaal domein en de herverdeling van het gemeentefonds, zijn gemeenten voor grote uitdagingen gesteld. De intensiteit van de provinciale toezichthoudende taak is hierdoor toegenomen en begin 2021 stonden er twee gemeenten onder preventief toezicht. Door herstelacties hebben we het jaar kunnen afsluiten met één gemeente onder preventief toezicht. 

Interbestuurlijke samenwerking is nodig om als overheden de gezamenlijke Zeeuwse opgaven het hoofd te bieden. Hiervoor is in 2019 gestart met het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). Volgens afspraak is het OZO geëvalueerd en hebben de deelnemende overheden dit jaar het besluit genomen om het OZO te continueren. Daarnaast werkten de gemeenten in de drie Zeeuwse regio’s aan de gezamenlijke regiovisies en hebben twee van de drie regio’s een doorvertaling gemaakt van de visies om te komen tot uitvoering. Bij dit proces is  Provincie Zeeland nauw betrokken geweest en heeft hieraan bijgedragen, zowel financieel als in kennis en kunde.   
   
Op interprovinciaal niveau is ook in 2021 samengewerkt, o.a. in IPO-verband, maar ook in diverse bestuurlijke en ambtelijke adviescommissies. In de bestuurlijke adviescommissie Kwaliteit Openbaar Bestuur zijn kennis en ervaringen gedeeld over de regionale aanpak, het werken als één overheid, het organiseren van bestuurskracht en aanpalende kwetsbaarheden. Met name met Fryslân zien we veel gelijkenissen, waardoor een aantal keer per jaar een bestuurlijke kopgroep wordt georganiseerd om ervaringen te delen en elkaar te versterken. De beperkende maatregelen door Covid-19 maakte dat deze ontmoetingen in 2021 niet of onder aangepaste omstandigheden konden plaatsvinden. 

Als grensgebied heeft Zeeland in 2021, samen met medeoverheden als Noord-Brabant en het Rijk, weer nauw samengewerkt met Vlaanderen. Onder andere op het gebied van grensproblematiek veroorzaakt door Covid-19. Door ambtelijk- en bestuurlijk grensoverleg zijn afspraken gemaakt over de grensbelemmeringen en hoe deze op te heffen. Daarnaast hebben we, samen met het Programma Regionale Economie, door inzet van de lobby meegewerkt aan Interreg op thema’s als cross-border healthcare.  

De Covid-19 maatregelen zorgden in 2021 wederom voor belemmeringen op het terrein van lobby en public affairs. Toch is, door het aanspreken van onze creativiteit, er ook in 2021 aandacht gevestigd op Zeeland in o.a. Den Haag en Brussel via lobbyactiviteiten. Een voorbeeld is de Zeeuws Haagse dag, die dit jaar voor het eerst in een drieluik is georganiseerd. Ook is in 2021 inzet gepleegd door het evenementenbureau in de organisatie van activiteiten voor onze strategische programma’s en projecten door op te treden als adviseur en/of organisator.  

Door de komst van de Omgevingswet en de aangenomen motie van Provinciale Staten, stellen we een nieuwe participatieverordening op waarin het Uitdaagrecht wordt opgenomen. De eerste voorbereidingen voor deze verordening zijn in 2021 getroffen en we verwachten in 2022 de nieuwe verordening aan Provinciale Staten aan te bieden. 

De beperkende maatregelen door Covid-19 hebben dit jaar ook hun weerslag gehad op de werkwijze van Provinciale Staten en hoe zij in staat werd gesteld haar rollen te vervullen. Hier is door de inzet van digitale oplossingen het hoofd aan geboden. Desondanks zijn de Statenvergaderingen, ongeacht fysiek of digitaal, wel openbaar toegankelijk geweest via de website van Provincie Zeeland. 

Op het terrein van Weerbaar bestuur zijn in 2021 stappen gezet in de vorm van het vaststellen van het beleidsplan Aanpak Ondermijning 2021-2023 en de herijking van het Bibob-beleid. Door een uitbreiding van het team Bibob/ Ondermijning is er uitvoering gegeven aan de programmalijnen van het beleid, waaronder het vergroten van bewustwording rond ondermijning. 

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten

• Bevorderen vaststellen en uitvoeren regiovisies
• Voorbereiding van de Europese programmaperiode 2021-2027 en benutting Europese programma’s;
• Voortzetting van de samenwerking en kennisuitwisseling
Fryslân – Zeeland;
• Doorontwikkeling van de grensgovernance Vlaanderen - Nederland
• Oplossen van grensknelpunten samen met relevante stakeholders in Zeeland, het Rijk en Vlaanderen.

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Reguliere taken

Terug naar navigatie - Reguliere taken

• Taken Commissaris van de Koning als Rijksorgaan en als boegbeeld van de provincie Zeeland;
• Bestuurlijk toezicht door Commissaris van de Koning op de Veiligheidsregio Zeeland;
• Regietafel vluchtelingen;
• Regietafel stikstof
• Financieel toezicht gemeenten, waterschap en gemeenschappelijke regelingen;
• Ondersteuning Bestuurlijke organisatie, inclusief ondersteuning van Provinciale Staten, (Staten)commissies en Gedeputeerde Staten;
• Interbestuurlijk toezicht op medebewindstaken van gemeenten en waterschap;
• Grensgovernance Vlaanderen – Nederland
• Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob).
• Bevorderen bestuurlijke integriteit.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Interbestuurlijk toezicht

Terug naar navigatie - Interbestuurlijk toezicht

De Zeeuwse samenleving is beter verzekerd van een goede uitvoering van wettelijke taken door gemeenten, waterschap en gemeenschappelijke regelingen en van lokale en regionale overheden die beschikken over een gezonde financiële huishouding, doordat de provincie op die organisaties interbestuurlijk toezicht (IBT) heeft uitgevoerd.

G

De financiële positie van de gemeenten is in 2021 verbeterd en de uitvoering van de wettelijke taken waarop wij toezicht houden is op orde. We ontwikkelen door als het gaat om het Interbestuurlijk Toezicht. Met behulp van een dashboard verbeteren we het inzicht in de toezichtsinformatie en verhogen we daarmee de kwaliteit van het toezicht voor de komende periode. 

Acties

Samenwerkend bestuur

Terug naar navigatie - Samenwerkend bestuur

De Zeeuwse samenleving is beter verzekerd van een regionale aanpak door gemeenten, doordat de provincie regionale samenwerking heeft bevorderd waar dat toegevoegde waarde heeft, in samenwerking met Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschap.

G

Diverse vormen van (bestuurlijke) samenwerking zijn geïnitieerd en worden uitgevoerd. Voor de doorontwikkeling van deze vormen van samenwerking blijft de komende jaren aandacht nodig. 

Acties

Signalerend bestuur

Terug naar navigatie - Signalerend bestuur

De Zeeuwse samenleving is er beter van verzekerd dat nieuwe nationale en Europese regelgeving en overig beleid voldoende rekening houden met Zeeuwse omstandigheden en wensen, doordat de provincie besluitvormingstrajecten vroegtijdig heeft gesignaleerd en beïnvloed.

G

Ondanks de beperkende maatregelen wegens Covid-19 is het gelukt om in 2021 de Zeeuwse belangen aan diverse tafels in te brengen en via lobbyactiviteiten diverse besluitvormingstrajecten te beïnvloeden. 

Acties

Sterk provinciaal bestuur

Terug naar navigatie - Sterk provinciaal bestuur

De Zeeuwse samenleving wordt ondersteund door een sterk, betrouwbaar (integer) en duaal Zeeuws provinciaal bestuur dat die samenleving steeds beter betrekt bij zijn besluitvorming.

G

Ook hier zijn de beperkende maatregelen door Covid-19 van invloed geweest op de wijze waarop het Zeeuws provinciaal bestuur de samenleving heeft kunnen betrekken bij besluitvorming. Dit heeft er wel toe geleid dat digitale ondersteuningsvormen sneller zijn ontwikkeld en mogelijkheden bieden voor de toekomst. 

Acties

Weerbaar bestuur

Terug naar navigatie - Weerbaar bestuur

Het Zeeuwse vestigingsklimaat en de Zeeuwse woon- en werkkwaliteit (leefbaarheid) kent een fundament van Integrale (grensoverschrijdende) veiligheid doordat de provincie zich actief bezighoudt met behouden en ontwikkelen van kennis en innovatie in het veiligheidsbeleid.

G

Naast de samenwerking met partijen op het fysieke veiligheidsdomein, wordt door Provincie Zeeland veel inzet gepleegd op de aanpak tegen ondermijning. Het kennisniveau van Provincie Zeeland is op dit terrein vergroot. 

Acties

Trendindicatoren

Terug naar navigatie - Trendindicatoren

Trendindicatoren

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Gemeenten onder preventief toezicht:

Landelijk

Zeeland

 

9

0

 

9

1

 

16

3

 

10

2

 

4

2

 

6

2

 

3

1

 

9

4

 

12

2

 

Trendindicatoren

2007

2011

2015

2019

Opkomstpercentage statenverkiezing:

Landelijk

Zeeland

 

46,4%

52,9%

 

56,0%

58,9%

 

47,8%

52,2%

 

56,2%

59,2%

 

Doelindicatoren

Terug naar navigatie - Doelindicatoren

Doelindicatoren

Indicator

Stand 2020

Streefwaarde 2021

Stand 2021

Einddoel

Financieel gezonde Zeeuwse gemeenten

Gemeenten onder preventief toezicht

4

1

2

0

Herkenbaar en samenwerkend bestuur

Vastgestelde Regiovisie

1 (De Bevelanden)

3 (De Bevelanden, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren)

2

3

Weerbaar bestuur

Piramide naar fitte Provincie

 

Trede 2

Trede 2

Trede 4 (2025)

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 Wijzigingen C2021 Begroting 2021 NW Rekening 2021 Restant
Lasten
070101-Interbestuurlijk toezicht 1.737 -106 1.631 961 -671
070102-Samenwerkend bestuur 58 115 173 173 0
070104-Signalerend bestuur 985 -6 979 667 -312
070105- Weerbaar bestuur 165 76 241 213 -28
079999-Ambtelijke inzet 3.961 282 4.243 4.215 -28
Totaal Lasten 6.906 362 7.268 6.229 -1.038
Baten
070101-Interbestuurlijk toezicht 43 21 65 45 -20
070104-Signalerend bestuur 109 0 109 30 -79
070105- Weerbaar bestuur 0 0 0 64 64
Totaal Baten 152 21 174 139 -35
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -6.754 -340 -7.094 -6.091 1.004
Onttrekkingen
980799 Bestemmingsreserves-Pr.7 0 -107 -107 -107 0
Toevoegingen
980799 Bestemmingsreserves-Pr.7 0 75 75 75 0
Mutaties reserves 0 33 33 33 0