Toelichting

G

Kwaliteit

Monitoring wordt zo veel mogelijk uitgevoerd volgens planning. Met diverse terreinbeheerders is gekeken hoe er zo goed mogelijk gemonitord worden zonder dat er gaten vallen en alles financieel gedekt wordt. Voor de evaluatie van Natura 2000-gebieden wordt zo veel mogelijk data verzameld in 2021 voor de Manteling van Walcheren. In een tweetal andere Natura 2000-gebieden (Groote gat en Yerseke- en Kapelse Moer) is in opdracht van de Provincie gewerkt aan een nieuwe vegetatie- en habitattypen kartering die komen in de loop van 2022 beschikbaar.