Toelichting

G

Kwaliteit

Om de coördinatietaken uit te voeren heeft de provincie Zeeland een ambtelijk en bestuurlijk overleg ingevoerd. In dit overleg zijn alle kleursporen vertegenwoordigd maar ook politie en het OM. Daarnaast is er ook een regieteam ingesteld. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers van de drie regiogemeenten, de RUD Zeeland en provincie.  In 2021 is een uniform VTH- beleid ontwikkeld en door alle gemeenten en provincie eenduidig vastgesteld. Centraal staat uniform beleid en uitvoering realiseren op het gebied van VTH- taken. Maar zeker ook een goede samenwerking tussen alle deelnemers. Het VTH- beleid vraagt ook om nadere uitwerking. Dit doen we met het instellen van werkgroepen.

In 2021 zijn de volgende werkgroepen in gesteld;

- preventiemaatregelen;

- probleemanalyse en risicoanalyse;

- casemanagement;

- samenwerking tussen bestuursrecht en strafrecht.

In 2022 zullen de resultaten van deze werkgroepen opgeleverd worden. In 2021 zijn we ook gestart met het jaarlijks organiseren we een VTH- themadag en een aantal keer per jaar brengen we een nieuwsbrief uit. Helaas hebben we de eerste themadag vanwege corona doorgeschoven naar voorjaar 2022.