Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze paragraaf gaan we in op het beheer en onderhoud van de provinciale kapitaalgoederen. Het gaat daarbij om de eigendommen van de Provincie met een meerjarig nut en de daarbij behorende instandhoudingskosten. Hieronder valt onze infrastructuur (onder andere bruggen, tunnels, (vaar)wegen, sluizen) en de gebouwen onder ons beheer. Instandhoudingskosten zijn de kosten die we maken voor beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur en onze gebouwen. De financiële verantwoording hiervan valt onder de programma’s Regionale bereikbaarheid, leefbaarheid en Overhead. Deze onderdelen lopen door de gehele begroting heen en zijn vaak financieel omvangrijk.

We gaan in deze paragraaf in op het beleid voor het onderhoudsniveau, de huidige onderhoudsstaat en de onderhoudsplannen. Het in stand houden van de provinciale kapitaalgoederen bestaat uit drie onderdelen: klein/dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging/reconstructie. De geraamde instandhoudingskosten van de provinciale kapitaalgoederen staan in deze paragraaf.

Hieronder zetten we dit voor de volgende kapitaalgoederen uiteen: infrastructuur en provinciale gebouwen. Riolering is een onderdeel dat niet van toepassing is.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten

•    Verdere implementatie assetmanagement  (het concept waarmee we de kapitaalgoederen beheren)
•    Instandhouding van de provinciale infrastructuur, waarbij zij minimaal voldoet aan de basis (wet- en regelgeving en goed rentmeesterschap)
•    Groot onderhoud via onderhoudsreserve  infrastructuur
•    Geen achterstallig onderhoud

Acties

Terug naar navigatie - Acties
Doelstellingen 2021 Realisatie
Verankering Assetmanagement In 2021 ging de meeste aandacht naar uitvoering van de in 2020 vastgestelde Visies op de Buitendienst en -Verkeersmanagement. De betrokken  teams hebben hiervoor de benodigde acties opgepakt. Met als resultaat dat onze bedrijfsvoering steeds beter verloopt. De uitgangspunten van Asset Management vormen in toenemende mate de basis van onze werkwijze.
Nadere uitwerking Beheerkader Infrastructuur Provincie Zeeland in Uitvoeringsstrategieën per (infrastructureel) kapitaalgoed, waaronder het kapitaalgoed natte kunstwerken In 2021 hebben we de uitvoeringsstrategie Bewegwijzerring afgerond en vastgesteld. Het onderhoud en beheer van de betreffende kapitaalgoederen is ondergebracht in de onderhoudsreserve infrastructuur. Daarnaast zijn we gestart met de uitvoeringsstrategie voor onderhoud van de Natte Kunstwerken. Deze strategie is in een vergevorderd stadium. Voor de afronding wachten we nog op de onderzoeksresultaten van het beheer van de Zeelandbrug. Deze vormen een belangrijk onderdeel van de strategie. De uitvoeringsstrategie bieden we ter vaststelling aan in 2022.
Volledigheid en actualiteit integraal informatiebeheersysteem Met gebruik van de de tool 'iAsset' zorgen we voor volledigheid en actualiteit van het informatiebeheersysteem. In 2021 zijn we aan het werk gegaan met de Visie op Verkeersmanagement. Daarmee hebben we een start gemaakt met de verdere ontwikkeling van datagestuurd verkeersmanagement. 
Onderhoud (monumentale) panden Abdijcomplex Het beheer en onderhoud aan onze gebouwen staat in een meerjarig Beheerplan. Het onderhoud is opgebouwd uit bouwkundig onderhoud en installatietechnisch onderhoud. We hebben op dit moment geen achterstallig onderhoud. Op basis van de BRIM-subsidie, die in 2021 afloopt, hebben we ons in 2021 gericht op onderhoud van de monumentale panden.
Aanpassing gebouwen in het kader van Flexibel Werken Door de Corona-crisis hebben we een andere visie op huisvesting en het flexibel werken gekregen. Het aanpassen van onze gebouwen om het flexibel werken te ondersteunen moet nog plaatsvinden. Deze visie werken we in 2022 verder uit.
Implementatie Hospitality-concept (aanpassing hoofdingang Heerenlogement + aanpassing aangrenzende vergaderruimten) en ontwikkeling netwerkruimte t.b.v. externe samenwerking Met het beschikbare investeringskrediet is het Hospitality-concept in 2021 afgerond. Het gaat dan om aanpassing van de ontvangsthal van het Heerenlogement.

Infrastructuur

Terug naar navigatie - Infrastructuur

De Provincie is als (vaar)wegbeheerder verantwoordelijk voor het in stand houden van de provinciale infrastructuur. In die rol dient de Provincie ervoor te zorgen dat het areaal in goede staat van onderhoud verkeert en voldoet aan de eisen van de geldende wet- en regelgeving en beleidsplannen. In tabel 1 is een globaal overzicht gegeven van het provinciaal areaal.

Tabel 1 – Provinciaal areaal infrastructuur (afgerond)

Wegen

Hoofdrijbaan

400 km

Fietspaden

280 km

Parallelwegen

110 km

Civiele kunstwerken

260 stuks

Verkeersregelinstallaties

25 stuks

Lichtmasten

3.300 stuks

Bewegwijzering

1.400 stuks

Water

Vaarweg

15 km

Beweegbare bruggen

7 stuks

Sluizen

4 stuks

Groen

Berm

600 hectare

Bomen

24.000 stuks

In 2021 is gewerkt aan de verdere invoering van assetmanagement, waardoor we de instandhouding van de provinciale wegen en vaarwegen doelmatiger organiseren. Het Beheerkader Infrastructuur Provincie Zeeland (vastgesteld door Provinciale Staten in maart 2018) is de basis voor het verankeren van assetmanagement in de provinciale manier van werken. Hierin maken we onderscheid tussen wat we als beheerder van infrastructuur wettelijk gezien moeten doen (basis), en wat we op grond van ambities aanvullend willen bereiken (beleid). Bij het in stand houden van de infrastructuur kijken we naar de prestaties die de kapitaalgoederen moeten leveren, de kosten die daaraan verbonden zijn en de risico's die daarbij acceptabel zijn

Tabel 2 – Vastgestelde ambitie infrastructurele kapitaalgoederen  
Thema Vastgestelde ambitie
Droge kunstwerken Basis
Natte kunstwerken Basis
Elektrotechnische Verkeersvoorzieningen Basis
Verhardingen Basis
Groen Basis + Beleid (ecologisch bermbeheer)
Dienstverlening Basis + Beleid (verkeers- en incident management)
Overige infrastructurele kapitaalgoederen Basis

Als nadere uitwerking van het Beheerkader is voor elk infrastructureel kapitaalgoed (thema) een Uitvoeringsstrategie (beheerplan) opgesteld. Daarin is per kapitaalgoed onder andere omschreven hoe we omgaan met de instandhouding, de basis- en beleidsmatige maatregelen en de bijbehorende meerjarige kosten. Begin 2021 waren de uitvoeringsstrategieën voor droge kunstwerken, elektrotechnische verkeersvoorzieningen, verhardingen groen en openbare verlichting vastgesteld. In 2021 is de uitvoeringsstrategie voor bewegwijzering volgens planning vastgesteld. Daarnaast is gewerkt aan de uitvoeringsstrategie voor natte kunstwerken, welke eind 2021 in een vergevorderd stadium is. Vanwege het lopende onderzoek naar de meerjarig onderhoudsprogramma van de Zeelandbrug en de nauwe samenhang met de uitvoeringsstrategie Natte Kunstwerken, zullen we deze Uitvoeringsstrategie in 2022 aanbieden. 

Het integraal informatiebeheersysteem is hierbij ondersteunend en de inhoud hiervan is voor de meest omvangrijke assets bijgewerkt. De actuele gegevens in dit systeem maken het mogelijk een solide doorrekening te maken met een doorkijk van minimaal tien jaar. Deze onderhoudsplanningen, in combinatie met de bijbehorende Uitvoeringsstrategieën, maken het mogelijk een onderhoudsreserve in te stellen. Uit deze reserve zijn de kosten van het groot onderhoud gedekt . Zodra de Uitvoeringsstrategie van de natte kunstwerken vastgesteld is, voegen we ook die gelden (groot onderhoud) aan de onderhoudsreserve toe.

Op het gebied van organisatiestructuur is in 2021 verder ingezet op koers uit de voorafgaande jaren: de team- en taakindeling zijn inmiddels vormgegeven, zodat deze aansluit bij de manier van werken van assetmanagement. De focus lag in 2021 op het toekomstbestendig maken van de teams . Aan deze doelstelling is deels voldaan, door het opstarten van een strategische personeelsplanning. In 2022 zal aan deze personeelsplanning een vervolg komen. Daarnaast is de buitendienst in 2021 als het gaat om personeelsplanning gereorganiseerd volgens de in 2020 vastgestelde 'visie op de buitendienst'.

Met het verankeren van assetmanagement in de organisatie, verbetert het inzicht in meerjarige onderhoudsplanningen en de mogelijkheid tot het maken van een integrale afweging van instandhoudingsmaatregelen binnen én tussen de verschillende kapitaalgoederen. Daarnaast vindt afstemming plaats met de plannen voor de investeringsagenda wegen (instandhouding in relatie tot nieuwbouw). Bij de uitvoerende taken zoeken we ook afstemming en samenwerking met andere wegbeheerders binnen Zeeland.

 

Onderhoudskosten infrastructuur

Tabel 3 – Kosten onderhoud infrastructuur (× €1.000)

 

Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil

Wegen

8.336

7.603

6.800

4.846

Vaarwegen

3.276

3.282

2.735

1.706

Groen

1.186

1.264

1.248

1.269

Totaal onderhoud infra

12.798

12.149

10.783

7.821

Tabel 4 – Kosten (vervangings)investeringen infrastructuur (× €1.000)

 

Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil

Wegen

3.255

275

8.783

385 + PM

Vaarwegen

510

-

-

-

Groen

-

-

-

-

Totaal investeringen infra

3.765

275

8.783

385 + PM

De genoemde bedragen in tabel 4 baseren we op het totale investeringskrediet. De investeringen schrijven we volgens het Besluit begroting en verantwoording en de financiële verordening Provincie Zeeland af, waardoor de totale last is verdeeld over de periode waarin de investering wordt gebruikt.Provinciale gebouwen

Provinciale gebouwen

Terug naar navigatie - Provinciale gebouwen

Bedrijfsgebouwen infrastructuur

De bedrijfsgebouwen infrastructuur zijn de wegsteunpunten en de bedieningsgebouwen voor het Kanaal door Walcheren en de Zeelandbrug. De laatste schakel in het uitvoeringsprogramma Beleidsvisie steunpunten, de nieuwbouw van steunpunt ‘s-Heer Arendskerke is op ‘hold’ gezet, in 2022 pakken we dit dossier weer op, omdat er grote vraag is naar een volwaardig gladheidbestrijdingssteunpunt (’s-Heer Arendskerke). Uiteindelijk is het doel om het aantal steunpunten van achttien naar twaalf terug te brengen.

Voor het meerjarig groot onderhoud werken we in 2022 een beheerkader uit , waarna we vervolgens een aparte onderhoudsreserve voor het groot onderhoud vormen , op basis van een bijgewerkt 10-jarige planning voor onderhoud provinciale gebouwen. In de huidige meerjarenbegroting zijn de volgende bedragen opgenomen voor het regulier en groot onderhoud van deze panden.

Tabel 5 – Onderhoud bedrijfsgebouwen en terreinen (× €1.000)

 

2021

2022

2023

2024

Structureel onderhoud

1.147 

937

1.172

1.118

Incidenteel onderhoud

168 

147

2

27

Totaal onderhoud Bedrijfsgebouwen en terreinen

1.315

1.084

1.173

1.146

Er is momenteel geen sprake van achterstallig onderhoud.

Fietsvoetveer

In 2004 zijn de gebouwen, aanlandingsvoorzieningen en twee SWATH-schepen voor het fietsvoetveer gekocht en in gebruik genomen. De provincie verhuurt ze aan de exploitant van het fietsvoetveer Vlissingen-Breskens, de Westerschelde Ferry B.V. In de huurovereenkomst voor de schepen is vastgelegd dat de Westerschelde Ferry BV verantwoordelijk is voor het onderhoud aan de schepen. De gebouwen en aanlandingsvoorzieningen worden door de provincie onderhouden. In onderstaande tabel staan de onderhoudskosten weergegeven.

Tabel 6 – Kosten onderhoud faciliteiten fietsvoetveer (× €1.000)

 

2021

2022

2023

2024

Totaal onderhoud

977 

876

1.024

1.164

Kantoorgebouwen, waaronder Provinciehuis

De provinciale kantoorgebouwen betreffen het Abdijcomplex, inclusief het deel van het Zeeuws Museum en het pand Schuytvlot (huisvesting Erfgoed Zeeland). Het beheer en onderhoud aan deze gebouwen reguleren we in een meerjarig Beheerplan (BOS). Het onderhoud is opgebouwd uit bouwkundig onderhoud en installatietechnisch onderhoud.

Installatietechnisch onderhoud

•   Installatietechnisch onderhoud is gebaseerd op de NEN 2767 (conditiemeting voor bouw- en installatiedelen).

•   De inventarisatie en inspectie is uitgevoerd door een externe gespecialiseerde partij.

•   De planning van dit onderhoud is waar nodig aangepast aan de planning van investeringen in de gebouwen en bouwkundige renovaties, zodat deze werkzaamheden gelijktijdig uitgevoerd worden.

Bouwkundig onderhoud

•   Planning bouwkundig onderhoud is gebaseerd op de inspectierapporten van de Monumentenwacht. Deze inspecties voeren we tweejaarlijks uit. Het onderhoud wat geclassificeerd wordt als slecht (herstellen binnen 0-1 jaar) en matig (herstellen binnen 1-3 jaar) nemen we op in de meerjarenraming.

•   Ook grotere renovaties van gebouwen, waarbij we geen bouwkundige aanpassingen aan het gebouw uitvoeren, zijn hierin opgenomen.
Voor het meerjarig groot onderhoud vormen we een aparte reserve groot onderhoud , op basis van een geactualiseerde 10-jarige meerjarenplanning onderhoud provinciale gebouwen. In de huidige meerjarenbegroting zijn de volgende bedragen opgenomen voor het regulier en groot onderhoud van deze panden.

 

Tabel 7 – Kapitaalgoederen gebouwen (× €1.000)

 

2021

2022

2023

2024

Onderhoud en vervanging Abdijcomplex

899 597 812 741

Onderhoud gebouwen en terreinen

256 256 256 256

Pand Schuytvlot

50 - - -

Zeeuws Museum

109 231 105 149

Totaal Kapitaalgoederen gebouwen

1.315 1.084 1.173 1.146

Er is een BRIM subsidie verstrekt voor het meerjarig bouwkundig onderhoud van de monumentale panden. Op basis hiervan zal 50 % van de kosten worden gesubsidieerd. Deze bedragen zijn in de meerjarenraming verwerkt. 2022 is het laatste jaar dat er gebruik gemaakt kan worden van de BRIM subsidie. Aan de panden waarvoor de BRIM subsidie is verstrekt, is in 2021 het achterstallig onderhoud ingelopen. Omdat de laatste jaren alleen (bouwkundig) onderhoud is gepleegd aan de panden waarvoor de subsidie is verstrekt zal de komende jaren de nadruk liggen op het onderhoud van de overige, niet monumentale, panden van het Abdijcomplex. 

Investeringskrediet “huisvesting in een veranderende organisatie”.

In 2021 is de aanpassing van de ontvangsthal van het Heerenlogement gerealiseerd, waardoor de implementatie van het Hospitality-concept is afgerond.  

De aanpassingen in de gebouwen ten behoeve van het Flexibel werken zijn nog niet uitgevoerd. Door de Corona-crisis is er een andere visie op de huisvesting en het flexibel werken ontstaan. Deze visie pakken we in 2022 verder op.

Van het restant van het investeringskrediet is het voornemen om in 2022 de voormalige Reproruimte aan te passen tot vergaderruimte en een lunchvoorziening te realiseren op de begane grond van het Heerenlogement.