Tot op heden heeft iedere mobiliteitsaanbieder zijn eigen systeem voor plannen, boeken en betalen. Vanuit de reiziger gezien is één app, met daarin het totale aanbod van mobiliteit, inclusief betalingssysteem de toekomst. Landelijk worden MaaS pilots uitgevoerd waarin ervaring wordt opgedaan hoe de diensten van verschillende aanbieders bij elkaar te krijgen. Ook in Zeeland worden stappen gezet om betalingssystemen te vereenvoudigen en wordt ervaring opgedaan met de inzet van slimme apps. Onze focus ligt op dataverzameling van reisgedrag van studenten als vervolgstap om voor hen een MaaS app te realiseren. Toelichting

G

Kwaliteit

Het verzamelen van data is in 2021 vanwege coronamaatregelen niet goed van de grond gekomen. De animo om data te delen is minimaal van de studenten groep die benaderd is om mee te doen aan het onderzoek. De dataverzameling is eind december 2021 gestopt. Het opgebouwde netwerk met studenten wordt nu gebruikt om reis frustraties op te halen en op te lossen. Dit communicatienetwerk wordt in 2022 verder voortgezet in de aanloop naar de realisatie van schoolmobiliteitshubs (deelfietsen, deel e-bikes en deelauto’s op en rond VO, MBO en HBO schoollocaties in Zeeland), waarvan de aanbesteding in 2021 is voorbereid en in januari 2022 is de tender op de markt gezet.

Op gebied van MaaS zijn gesprekken gevoerd met alle MaaS Service aanbieders in NL en het MaaS team van ministerie van IenW. In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen om MaaS apps in 2022 in Zeeland beschikbaar te krijgen met een actief aanbod van mobiliteit in Zeeland.