Paragraaf Wind in de Zeilen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In verband met het besluit van het Rijk om de marinierskazerne niet naar Vlissingen te verplaatsen, heeft het Rijk in juli 2020 een bestuursakkoord ‘Wind in de Zeilen’ (Eindrapport 'Wind-in-de-zeilen' ) met de regio gesloten om ruimhartige compensatie te bieden voor de sociaaleconomische effecten die de marinierskazerne voor Zeeland zou bieden. Op 10 juli 2020 hebben Provinciale Staten ingestemd met dit pakket. Het pakket behelst rijksinvesteringen van ruim € 650 miljoen in de periode tot 2030.

Het pakket 'Wind in de zeilen' is bedoeld om tegemoet te komen aan de effecten die de komst van een marinierskazerne met zich mee zou brengen en wat op de lange termijn zal zorgen voor sociaal-economische structuurversterking. Er wordt geïnvesteerd in de kracht en kansen van Vlissingen en Zeeland en er worden randvoorwaarden gecreëerd voor een nog beter vestigingsklimaat in de regio.
Binnen het pakket worden vier hoofdthema’s onderscheiden:

1. Rijksdienst;
2. Kennis, onderwijs en innovatie;
3. Bereikbaarheid;
4. Industrie en havens.

Naast deze hoofdthema's is nog een viertal aanvullende maatregelen opgenomen, namelijk; zorg, arbeidsmarkt, aardgasvrije wijk en Evides. De thema’s vormen tezamen met de hoofdthema’s een samenhangend pakket.

Compensatiepakket

Terug naar navigatie - Compensatiepakket

Leeswijzer

Zoals benoemd in de inleiding bestaat het pakket uit verschillende thema’s. Elk van deze thema’s bestaat uit verschillende zogeheten ‘fiches’. De doelstellingen van de fiches zijn in veel van de gevallen complementair aan de doelstellingen binnen de reeds bestaande programma’s. Een aantal van de fiches raken ondanks de bijdragen aan economische structuurversterking niet direct de Provinciale doelstellingen, maar hebben uiteraard wel grote impact voor de regio als geheel. De uitvoering van het totale pakket wordt via halfjaarlijkse voortgangsrapportages gemonitord.  De derde voortgangsrapportage 'Wind in de Zeilen'  verscheen 7 december 2021.

Hieronder is een leeswijzer opgenomen om aan te geven in welke programma’s/opgaven de onderdelen van het pakket zijn opgenomen, hier kan meer informatie worden geraadpleegd in deze jaarrekening.  Zo wordt in de betreffende programma’s /opgaven bijvoorbeeld ingegaan welke acties en resultaten er in 2021 zijn beoogd.

Fiche Programma / strategische opgave in de begroting
1A - Vergoeden kosten Reeds in 2020 afgewikkeld
1B - Law Delta Programma 'Woonplaats Zeeland'
1C - Delta Kenniscentrum Programma 'Ondernemend Zeeland'-Campus Zeeland
1D - Ontwikkeling Kenniswerf Buitenom begroting provincie Zeeland
1E - Investeringsfonds Programma 'Ondernemend Zeeland'
1F - Bereikbaarheid: Extra intercity Opgave Slimme mobiliteit
1F - Bereikbaarheid: spoorinfra ProRail Programma 'Mobiliteit op maat'-Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda
1F - Bereikbaarheid: Rail Gent Terneuzen Programma 'Mobiliteit op maat'-Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda

1F - Bereikbaarheid: Slimme mobiliteit

Opgave Slimme mobiliteit
1F - Bereikbaarheid: Stationsomgeving Buitenom begroting provincie Zeeland
1G - Industrie en haven Programma 'Energie op klimaat!'-Energietransitie
1H - Zorg: opleidingsplaatsen Buitenom begroting provincie Zeeland
1I - Impuls werkzoekende Buitenom begroting provincie Zeeland
1J - Aardgasvrije wijken Buitenom begroting provincie Zeeland
1K - Ontvlechten Evides en PZEM Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Governance
Om invulling te geven aan het compensatiepakket is nauwe bestuurlijke samenwerking en een goede governance cruciaal. Er is daarom een stuurgroep aangesteld, bestaande uit de staatssecretaris van binnenlandse zaken en bestuurlijke vertegenwoordigers van de Provincie en de gemeente Vlissingen. Met het aantreden van het Kabinet Rutte IV, 10 januari 2022, is de nieuwe minister van Binnenlandse zaken  en koninkrijksrelaties namens het Rijk portefeuillehouder 'Wind in de Zeilen'. 

Het Rijk heeft daarnaast een onafhankelijk uitvoeringsregisseur aangesteld. Deze uitvoeringsregisseur moet knelpunten in de uitvoering oplossen, draagvlak creëren en waar nodig aanjagen of ingrijpen. Daarnaast draagt de uitvoeringsregisseur zorg voor een halfjaarlijkse voortgangsrapportage.