Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 heeft het college van GS het beleidsplan aanpak ondermijning 2021 – 2023 vastgesteld. In dit jaar zijn diverse acties ingezet die passen binnen de programmalijnen van dit plan. De belangrijkste daarvan zijn het opzetten van een ‘Bibob APK’ voor de Zeeuwse (en Brabantse) gemeenten. Naar verwachting zal de uitkomst van het onderzoek in het eerste kwartaal van 2022 worden opgeleverd, evenals een behulpzaam APK instrument. 

De provincie heeft vanuit haar faciliterende en ondersteunende rol, meerdere subsidies verstrekt aan initiatieven en projecten die bijdragen aan de aanpak tegen ondermijning.  Voorbeelden van deze initiatieven zijn de projecten "Weerbare zeehavens" (actieplan gericht op aanpak ondermijning in zeehavens) en "Bijtende bende" (gericht op milieuschade drugsafval). 
De provincie is in 2021 mede initiatiefnemer en nauw betrokken bij de vorming van een ‘Zeeuwse norm weerbare overheid’. Dit betreft een norm die moet gaan dienen als gezamenlijke basis c.q. ondergrens, waar alle Zeeuwse overheden (op termijn) aan voldoen, om zodoende samen integer en weerbaar te zijn tegen ondermijnende invloeden. Vaststelling van de norm en verdere operationalisering is voorzien in 2022.   

De voortgang op de programmalijnen meten we langs de Piramide fitte provincies. Dit instrument, dat is ontwikkeld door Taskforce-RIEC Brabant Zeeland, heeft de Provincie Zeeland in 2021 gebruikt om een (start)beeld te vormen hoe weerbaar de organisatie tegen ondermijnende invloeden is. De piramide bevat een selectie van vragen op de thema’s ‘bewustwording en organisatie’, ‘informatiepositie’, ‘beleid en handhaving’, ‘integere en veilige werkomgeving’ en ‘communicatie’. Invulling van deze analyse levert een score op in de piramide, hoe hoger de score is, hoe hoger de Provincie in de piramide komt te staan en hoe fitter (weerbaarder) de organisatie is. Het is dus een instrument dat de Provincie helpt om voor zichzelf een beeld te vormen hoe het er voor staat. De piramide kan daarmee ook richting geven waar extra aandacht en inzet nodig is om fitter (weerbaarder) te worden. 

Het streven van de Provincie Zeeland is om iedere twee jaar een trede/fase hoger in de piramide te komen.