Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met en zonder (vanaf 13 maanden) dienstbetrekking

Terug naar navigatie - Leidinggevende topfunctionarissen met en zonder (vanaf 13 maanden) dienstbetrekking

De WNT is per 1 januari 2013 in werking getreden. Beloning van bestuurders en overige topfunctionarissen in de (semi)publieke sector dienen wettelijk genormeerd respectievelijk gemaximeerd te worden. Dit heeft geresulteerd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, thans aangeduid als ‘Wet normering topinkomens’ (WNT). Voor 2021 is het algemeen maximum € 209.000 inclusief belaste kostenvergoeding en pensioenbijdrage werkgever. De WNT geeft aan dat de provincie verplicht is om jaarlijks in het financieel jaarverslag de bezoldiging van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionarissen op persoonsnaam op te nemen, ongeacht een eventuele overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Voor de Provincie Zeeland houdt dit in dat de bezoldiging van de algemeen directeur en griffier opgenomen moet worden in de jaarstukken. In 2021 betreft dit de volgende personen:

Anti-cumulatiebepaling

Terug naar navigatie - Anti-cumulatiebepaling

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018).

Overige functionarissen naast de hieronder vermelde topfunctionarissen

Terug naar navigatie - Overige functionarissen naast de hieronder vermelde topfunctionarissen

- Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Bedragen x € 1
Naam A. Smit F.J. van Houwelingen
Functiegegevens Secretaris Griffier
Aanvang functievervulling in 2021 1-1-2021 1-1-2021
Einde functievervulling in 2021 31-12-2021 31-12-2021
Omvang dienstverband 1 1
Dienstbetrekking? Ja Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 151.247 115.799
Beloningen betaalbaar op termijn 22.493 21.807
Subtotaal 173.740 137.606
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 209.000 209.000
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigd bedrag n.v.t. n.v.t.
Gegevens 2020
Functiegegevens Secretaris Griffier
Aanvang functievervulling in 2020 1-1-2020 1-1-2020
Einde functievervulling in 2020 31-12-2020 31-12-2020
Deelfactor 2020 in fte 1 1
Dienstbetrekking? Ja Ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 150.102 114.748
Beloningen betaalbaar op termijn 21.137 20.659
Bezoldiging 171.239 135.407
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000 201.000
Totale bezoldiging 171.239 135.407