Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2020 Provincie Zeeland
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Samen verschil maken
   2. Blz. 5 1.1 Grote projecten
    1. Blz. 6 Inleiding
    2. Blz. 7 Grote projecten
    3. Blz. 8 Mijlpalen 2020
    4. Blz. 9 Uitgangspunten grote projecten
    5. Blz. 10 Kader grote projecten
    6. Blz. 11 Waterdunen
     1. Blz. 12 Omschrijving
     2. Blz. 13 Doelen
     3. Blz. 14 Acties
     4. Blz. 15 Risico's
     5. Blz. 16 Genomen besluiten
    7. Blz. 17 Natuurpakket Westerschelde
     1. Blz. 18 Omschrijving
     2. Blz. 19 Doelen
     3. Blz. 20 Acties
     4. Blz. 21 Risico's
     5. Blz. 22 Genomen besluiten
    8. Blz. 23 MAR-kazerne
     1. Blz. 24 Omschrijving
     2. Blz. 25 Doelen
     3. Blz. 26 Acties
     4. Blz. 27 Risico's
     5. Blz. 28 Genomen besluiten
    9. Blz. 29 Thermphos
     1. Blz. 30 Omschrijving
     2. Blz. 31 Doelen
     3. Blz. 32 Acties
     4. Blz. 33 Risico's
     5. Blz. 34 Genomen besluiten
    10. Blz. 35 Traverse Kapellebrug
     1. Blz. 36 Omschrijving
     2. Blz. 37 Acties
     3. Blz. 38 Doelen
     4. Blz. 39 Risico's
     5. Blz. 40 Genomen besluiten
    11. Blz. 41 Zanddijk
     1. Blz. 42 Omschrijving
     2. Blz. 43 Doelen
     3. Blz. 44 Acties
     4. Blz. 45 Genomen besluiten
     5. Blz. 46 Risico's
    12. Blz. 47 Zeeuws Deltaplan Zoet Water
     1. Blz. 48 Omschrijving
     2. Blz. 49 Doelen
     3. Blz. 50 Acties
     4. Blz. 51 Risico's
     5. Blz. 52 Genomen besluiten
    13. Blz. 53 Wat mag het kosten ?
   3. Blz. 54 1.2 Strategische opgaven
    1. Blz. 55 Inleiding
    2. Blz. 56 Energietransitie
     1. Blz. 57 Omschrijving
     2. Blz. 58 Ambitie
     3. Blz. 59 Inzet
     4. Blz. 60 Proces
     5. Blz. 61 Concrete resultaten 2020
    3. Blz. 62 Klimaatadaptatie
     1. Blz. 63 Omschrijving
     2. Blz. 64 Ambitie
     3. Blz. 65 Inzet
     4. Blz. 66 Proces
     5. Blz. 67 Concrete resultaten 2020
    4. Blz. 68 Ruimtelijke kwaliteit
     1. Blz. 69 Omschrijving
     2. Blz. 70 Ambitie
     3. Blz. 71 Inzet
     4. Blz. 72 Proces
     5. Blz. 73 Concrete resultaten 2020
    5. Blz. 74 Slimme mobiliteit
     1. Blz. 75 Omschrijving
     2. Blz. 76 Ambitie
     3. Blz. 77 Inzet
     4. Blz. 78 Proces
     5. Blz. 79 Concrete resultaten 2020
    6. Blz. 80 Zichtbaar Zeeland
     1. Blz. 81 Omschrijving
     2. Blz. 82 Ambitie
     3. Blz. 83 Inzet
     4. Blz. 84 Proces
     5. Blz. 85 Concrete resultaten 2020
   4. Blz. 86 2. Programma Fysieke leefomgeving
    1. Blz. 87 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 88 Speerpunten
    3. Blz. 89 Beleidskader
    4. Blz. 90 Reguliere taken
    5. Blz. 91 Omgevingswet
    6. Blz. 92 Maatschappelijk effect
    7. Blz. 93 Maatschappelijk effect Kwaliteitskust
    8. Blz. 94 Doelstellingen
     1. Blz. 95 Voorbereiding omgevingswet
      1. Blz. 96 In 2020 werken we, samen met het netwerk en de andere overheden aan de uitwerking van de kaderagenda, richtingennotitie en kaders voor de Omgevingsvisie.
      2. Blz. 97 Invulling geven aan opgave gericht werken en vroegtijdig samenwerken.
      3. Blz. 98 Samen met het netwerk en de andere overheden uitvoeren van enkele pilots.
      4. Blz. 99 Voorbereidingsacties vormgeven en implementatie digitaal stelsel Omgevingswet
     2. Blz. 100 Kwaliteitskust
      1. Blz. 101 Investeren in aandachtsgebieden en strandovergangen aan de kust en stimuleren van innovatie en kwaliteitsontwikkeling bij ondernemers.
      2. Blz. 102 Kwaliteit van ontwikkelingen rond de Deltawateren stimuleren
      3. Blz. 103 Met Gezond in Zeeland de natuurlijke kwaliteiten van Zeeland die een positieve invloed (kunnen) hebben op de gezondheid van bewoners én toeristen veel meer over het voetlicht brengen.
      4. Blz. 104 Ontwikkelen van vervoersconcepten om de beleving van het Zeeuwse landschap en de Zeeuwse kust te vergroten.
      5. Blz. 105 Stimuleren van het beter vindbaar en zichtbaar maken van informatie over toeristische activiteiten, ondernemers, verblijfsaccomodaties en evenementen voor recreant, toerist en inwoner.
      6. Blz. 106 Natuur en het landschap in Zeeland beter bekend en beleefbaar maken.
     3. Blz. 107 Goed woon- en werkklimaat
      1. Blz. 108 Invulling geven aan het opdrachtgeverschap van de RUD Zeeland en van de Brzo-RUD (DCMR).
      2. Blz. 109 Overleg met gemeenten over ruimtelijke plannen en –vergunningen (relatiebeheer)
      3. Blz. 110 Publiceren van informatie over VTH op internet en hiertoe de Gedragsregel handhavingsinformatie aanpassen.
      4. Blz. 111 Toezien op veilige zwemlocaties
      5. Blz. 112 Uitvoering nazorgplan gesloten stortplaats Koegorspolder
      6. Blz. 113 Volgen van de beleidscyclus Big Eight VTH + S.
      7. Blz. 114 In 2020 zullen de in dat jaar opgenomen acties uit het milieuprogramma worden uitgevoerd.
      8. Blz. 115 Ook zal de DCMR de Brzo werkzaamheden voor de provincie in 2020 met eigen personeel uitvoeren.
      9. Blz. 116 In 2018 hebben GS nieuw beleid vastgesteld op het gebied van Vergunningverlening, toezicht, handhaving en specialisaties (VTH+s programma). In 2020 wordt verder gegaan met de implementatie en de uitvoering van dat programma.
      10. Blz. 117 Tevens hebben GS in 2018, ter uitwerking van het Omgevingsplan Zeeland 2018, het milieuprogramma 2018-2022 vastgesteld. In 2020 zal het milieuprogramma worden geactualiseerd.
      11. Blz. 118 Voorts is het de bedoeling dat de RUD Zeeland in 2020 gaat werken en afrekenen volgens de PxQ methodiek.
      12. Blz. 119 Het is de bedoeling dat de wettelijke coördinatietaak van de provincie op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (met partners op bestuursrechtelijk- en strafrechtelijk vlak) verder wordt uitgewerkt en opgepakt in 2020.
      13. Blz. 120 In 2020 begeleiden van de uitvoering van bodemsaneringen.
    9. Blz. 121 Trendindicatoren
    10. Blz. 122 Doelindicatoren
    11. Blz. 123 Wat mag het kosten?
   5. Blz. 124 3. Programma Landelijk gebied, natuur en landbouw
    1. Blz. 125 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 126 Speerpunten
    3. Blz. 127 Beleidskader
    4. Blz. 128 Reguliere taken
    5. Blz. 129 Maatschappelijk effect
    6. Blz. 130 Doelstellingen
     1. Blz. 131 Natuurontwikkeling
      1. Blz. 132 Blijven hanteren van enkele algemene uitgangspunten, waaronder verwerving op basis van vrijwilligheid, geen planologische schaduwwerking en afstemming tussen natuur en landbouw
      2. Blz. 133 Inzet Kavelruilbureau in combinatie met de Grondbank Zeeland ten behoeve van natuurontwikkeling en alle andere beleidsdoelen
      3. Blz. 134 Voor versnelde uitvoering van het Natuurnetwerk is de systematiek van het Natuurbeheerplan in 2019 iets gewijzigd.
      4. Blz. 135 Voortgang van de resterende natuurontwikkelingsopgave op basis van aanbod en de kansen die zich voordoen (zie tabel indicatoren)
     2. Blz. 136 Natuurbeheer
      1. Blz. 137 Bestrijding van schade veroorzakende soorten en het uitkeren van schadevergoedingen voor faunabeheer (b.v. ganzen in ganzenrustgebieden)
      2. Blz. 138 Monitoren van natuurgebieden conform landelijke afspraken en het provinciaal monitoringsplan
      3. Blz. 139 Vergoeden en aansturen van effectief en efficiënt natuurbeheer (zie indicatoren voor omvang) op grond van het subsidiestelsel Natuur en Landschap en de kaders uit het Natuurbeheerplan (SVNL)
      4. Blz. 140 Vergoeden van Agrarisch Natuurbeheer via het Collectief Poldernatuur om bij te dragen aan biodiversiteit en landschap buiten de natuurgebieden. Het Rijk stelt extra budget beschikbaar, zodat dit budget wordt verhoogd
     3. Blz. 141 Natuurherstel
      1. Blz. 142 Uitvoeren van herstel- en instandhoudingsmaatregelen in Natura 2000-gebieden om de instandhoudingsdoelen te halen.
      2. Blz. 143 Uitvoeren van nazorgprojecten in het Natuurnetwerk Zeeland voor zover deze niet vallen onder regulier beheer. Voorbeeld: Baarlandse Kreek
     4. Blz. 144 Natuurbescherming
      1. Blz. 145 Zorgdragen voor het opstellen van Natura 2000 beheerplannen.
      2. Blz. 146 Bescherming van natuurgebieden en soorten via de bestaande wetgeving, zoals vastgelegd in de Wet natuurbescherming en de Wet ruimtelijke ordening (Natuurnetwerk Zeeland) en de keuzes in de beleidsnota Natuurwetgeving.
     5. Blz. 147 Natuurverbreding/beleving
      1. Blz. 148 Actief oppakken exotenbestrijding zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving (voorbeeld: hoornaar);
      2. Blz. 149 Afronden Passende Beoordelingen voor snijden zeegroente, rapen scheldieren, evenementen en vliegbewegingen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving;
      3. Blz. 150 Bij natuurverbreding wordt gezocht naar slimme natuurcombinaties, het stimuleren van maatschappelijke initiatieven en het betrekken van vrijwilligers bij natuur;
      4. Blz. 151 Continueren van de 90% toegankelijkheid/beleefbaarheid van de natuurgebieden;
      5. Blz. 152 De bestaande 2100 kilometer wandelnetwerk en boerenlandpaden worden beheerd;
      6. Blz. 153 Implementeren stimuleringsregeling voor tenminste drie innovatieve projecten om wildschade aan gewassen te voorkomen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving;
      7. Blz. 154 Uitvoeren pilot pro-actieve soortenbescherming waarbij voorafgaand aan ontwikkelingen mitigerende maatregelen worden genomen zodat hindernissen op voorhand worden weggenomen, voortvloeiend uit de Natuurvisie;
      8. Blz. 155 Voortzetten uitvoeren pilots op vrijwillige basis zoals bufferzones rondom Natura2000 gebieden, akkervogelgebieden en invulling geven aan aangenomen moties voor biodiversiteit in het landelijk gebied;
     6. Blz. 156 Een volhoudbare landbouw
      1. Blz. 157 Kaderstelling niet grond-gebonden landbouw (intensieve veehouderij, glastuinbouw)
      2. Blz. 158 Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die bijdragen aan zoetwaterbeheer en beschikbaarheid
      3. Blz. 159 Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die bijdragen aan een betere bodemvruchtbaarheid en bodemstructuur.
      4. Blz. 160 Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die zich richten op het versterken van de positie van de boer in de keten .
      5. Blz. 161 Ondersteunen van tenminste 5 initiatieven ter bevordering van kennis en innovatie in de agrarische sector
      6. Blz. 162 Ondersteunen van tenminste twee initiatieven die bijdragen aan het herstel en beter benutten van functionele agrobiodiversiteit
      7. Blz. 163 Ondersteunen van tenminste twee initiatieven die zich richten op eiwittransitie
      8. Blz. 164 Onderzoeken van de mogelijkheden ter ondersteuning van de biologische sector
      9. Blz. 165 Ontwikkelen van een Zeeuwse visie op natuurinclusieve (of kringloop) landbouw
      10. Blz. 166 Verbeteren agrarische structuur (tenminste 500 ha kavelruilen, conform POP-aanvraag)
    7. Blz. 167 Trendindicatoren
    8. Blz. 168 Doelindicatoren
    9. Blz. 169 Wat mag het kosten
   6. Blz. 170 4. Programma Regionale economie
    1. Blz. 171 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 172 Speerpunten
    3. Blz. 173 Reguliere taken
    4. Blz. 174 Beleidskader
    5. Blz. 175 Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0
    6. Blz. 176 Regio Deal Zeeland: Zeeland in stroomversnelling 2.0
    7. Blz. 177 Maatschappelijk effect
    8. Blz. 178 Doelstellingen
     1. Blz. 179 Concurrentiepositie Food
      1. Blz. 180 Als voorzitter van het landelijke Bestuurlijk Platform Visserijoverheden spelen we een actieve rol in de ondersteuning van de visserijsector in de voor haar belangrijke dossiers “aanlandplicht” en “Brexit”;
      2. Blz. 181 Duurzame landbouwontwikkeling is ook een speerpunt binnen de maatschappelijke opgave Toekomst landelijk gebied, landbouw en natuur. Beleid voor de landbouwsector wordt in deze gezamenlijk opgepakt;
      3. Blz. 182 Gezamenlijk met het visserijbedrijfsleven organiseren wij een B2C Visserijdag ter promotie van de Zeeuwse visserij- en aquacultuursector;
      4. Blz. 183 Ondersteunen initiatieven op het snijvlak van visserij/aquacultuur en vrijetijdseconomie;
      5. Blz. 184 Verbeteren samenwerking onderwijs, ondernemers en overheden (in triple helix verband) zoals bijvoorbeeld door het gezamenlijk uitvoering geven aan de regiodeal Groen Onderwijs;
      6. Blz. 185 Versterken van de Zeeuwse economische clusters agrofood en aquacultuur door middel van haalbaarheidsonderzoeken en demonstraties vanuit de provinciale innovatieregeling Zeeland in Stroomversnelling;
      7. Blz. 186 Wij ondersteunen de netwerkorganisaties Zeker Zeeuws en Food Delta Zeeland in hun werkzaamheden de Zeeuwse Foodcluster verder te versterken;
      8. Blz. 187 Ondersteunen van kansrijke innovaties die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde: hiertoe ondersteunen van tenminste 5 initiatieven;
      9. Blz. 188 We steunen het visserijbedrijfsleven in haar streven de bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken. Dit doen we o.a. door het steunen van initiatieven voor de ontwikkeling van nieuwe visserijtechnieken en de organisatie van een Masterclass;
      10. Blz. 189 Stimuleren verdere ontwikkeling van de binnendijkse aquacultuur met name op het aquacultuurterrein Colijnsplaat. Dit doen we onder andere door financieel en inhoudelijk bij te dragen aan de landschappelijke inpassing van de activiteiten;
     2. Blz. 190 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers
      1. Blz. 191 Digitale ontwikkelingen werken door op allerlei terreinen
      2. Blz. 192 Dockwize: uitvoering van de prestatieafspraken
      3. Blz. 193 Met de SER Zeeland maken we prestatieafspraken op het sociaaleconomisch terrein
      4. Blz. 194 Ondersteunen algemene netwerk-, acquisitie en representatieactiviteiten
      5. Blz. 195 Ondersteunen van de Zeeuwse ondernemers (starters en MKB)
      6. Blz. 196 Stimuleren van de digitale infrastructuur, waaronder verdere uitrol van de connectiviteit zoals breedband
      7. Blz. 197 Uitvoering geven aan het bestuursarrangement tussen de provincies Noord-Brabant en Zeeland
      8. Blz. 198 Uitvoering prestatieafspraken door Delta Region Network
      9. Blz. 199 Uitvoering prestatieafspraken door Impuls Zeeland
      10. Blz. 200 Uitvoering prestatieafspraken door Zeeuwse Milieufederatie (ZMf)
      11. Blz. 201 Wordt onderdeel van ZB Planbureau. Uitvoering prestatieafspraken door Roosevelt Institute for American Studies
     3. Blz. 202 Innovatie -infrastructuur en - fondsen
      1. Blz. 203 Het benutten van nationale en Europese programma’s als cofinanciering bij de realisatie van innovatie en economische structuurversterking
      2. Blz. 204 Uitvoering geven aan de Europese programma’s waarin Zeeland partner is
      3. Blz. 205 Uitvoering geven aan het Investeringsfonds Zeeland BV.
      4. Blz. 206 Verlenen van subsidie aan voorstellen ter stimulering van innovatie en verbetering van het gebruik van financieringsregelingen
      5. Blz. 207 Uitvoering geven aan het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0
     4. Blz. 208 Arbeidsmarkt
      1. Blz. 209 Aantrekken, scholen en trainen van kandidaten voor Zeeuwse sectoren (Techniekpact, Hospitalitypact, Zorgpact, Onderwijspact)
      2. Blz. 210 Inrichten en implementeren arbeidsmarketingorganisatie
      3. Blz. 211 Komen tot een soepele grensoverschrijdende arbeidsmarkt Zeeland – Vlaanderen
      4. Blz. 212 Ontwikkelen en verbeteren van de methodiek en instrumentarium dienstverlening aan onderbenut arbeidspotentieel
      5. Blz. 213 Ontwikkelen ICT en data ten behoeve van concrete activiteiten in kader Aanvalsplan Arbeidsmarkt
      6. Blz. 214 Ontwikkelen persona’s gericht op de invulling van de vraag van de Zeeuwse arbeidsmarkt
      7. Blz. 215 Ontwikkelen tool: werving, selectie en plaatsing op basis van competenties
      8. Blz. 216 Ontwikkelen van een gestructureerde aanpak gericht op het binden van jongeren aan de Zeeuwse arbeidsmarkt
      9. Blz. 217 Opzetten van een warme ontvangst van arbeidsmigranten (uit binnen- en buitenland) (Expat Center, Zeeland Commissionair)
      10. Blz. 218 Opzetten van toolbox voor werkgevers
     5. Blz. 219 Campus Zeeland
      1. Blz. 220 Ontwikkelen en opzetten grensoverschrijdend, samenwerkingsplatform Vlaanderen-Nederland Deltavraagstukken (start/opening Q4 2019 / Q1 2021)
      2. Blz. 221 Ontwikkelen opleiding Engineering en Innovation UCR (start pilot studiejaar: september 2019/2020; start UCR E&I studiejaar 2020/2021)
      3. Blz. 222 Opzetten van specifieke netwerken in Zeeuwse economische sectoren, die aansluiten bij de thema’s Campus Zeeland
      4. Blz. 223 Versterken businessmodel, organiserend vermogen en intersectorale samenwerking tussen de reeds bestaande netwerken (kwaliteitsslag).
      5. Blz. 224 Versterken gehele onderwijs- en onderzoekskolom van PO - WO
      6. Blz. 225 Effectueren bouw JRC (opening september 2021)
     6. Blz. 226 Zichtbaar Zeeland (uitvoering)
      1. Blz. 227 Continueren toeristische marktbewerking
      2. Blz. 228 Digitaal platform
      3. Blz. 229 Oprichten en inrichten van een organisatie voor regiomarketing op provinciale schaal
      4. Blz. 230 Opstellen van een (marketing- en promotie)strategie voor het positioneren van Zeeland als regio om te wonen
      5. Blz. 231 Zeeuwse evenementen op het gebied van cultuur, muziek, sport
    9. Blz. 232 Trendindicatoren
    10. Blz. 233 Doelindicatoren
    11. Blz. 234 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 235 5. Programma Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid
    1. Blz. 236 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 237 Speerpunten
    3. Blz. 238 Beleidskader
    4. Blz. 239 Reguliere taken
    5. Blz. 240 Maatschappelijk effect
    6. Blz. 241 Doelstellingen
     1. Blz. 242 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen
      1. Blz. 243 De versterking van de samenwerking met andere (vaar)wegbeheerders middels periodieke afstemmingsmomenten, we richten ons onder andere op een goede afstemming van wegwerkzaamheden en het voorkomen van overlast voor de weggebruikers.
      2. Blz. 244 Het plannen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan infrastructurele kapitaalgoederen op dusdanige wijze dat ze op het vastgestelde niveau in stand worden gehouden.
      3. Blz. 245 Nadere uitwerking van assetmanagement door uitwerking van het Beheerkader in Uitvoeringsstrategieën per infrastructureel kapitaalgoed.
     2. Blz. 246 Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers
      1. Blz. 247 Algemene coördinatietaken (monitoring, kennisoverdracht, beleidsontwikkeling, subsidies)
      2. Blz. 248 Reguliere activiteiten zijn coördinatie van het beleid, ongevallenregistratie, (subsidies) verkeerseducatie, communicatie, monitoring, en kennisoverdracht
      3. Blz. 249 We voeren de eerste tranche van het actieprogramma verkeersveilige inrichting wegen uit
      4. Blz. 250 We maken de provinciale infrastructuur veiliger en stimuleren andere Zeeuwse wegbeheerders hetzelfde te doen.
      5. Blz. 251 We maken het verkeer veiliger voor kwetsbare en onervaren weggebruikers
      6. Blz. 252 We verminderen de risico’s van vermenging van landbouwverkeer met ander verkeer
     3. Blz. 253 Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners
      1. Blz. 254 Afronden Europese CEF-studie naar de verbetering van de spoorontsluiting Gent-Terneuzen, versterken lobby in gezamenlijkheid met North Sea Port en de gemeente Terneuzen
      2. Blz. 255 De logistieke processen verbeteren door het toepassen van de nieuwe technologieën, de digitalisering van het bedrijfsleven te stimuleren en samenwerking en data-uitwisseling te promoten en initiëren
      3. Blz. 256 Doorontwikkelen van het verkeersmanagement door efficiënt inspelen op de nieuwe technologische ontwikkelingen (Digitaal op Orde)
      4. Blz. 257 Het verbeteren van de logistieke processen door het toepassen van corridormanagement
      5. Blz. 258 Versterken van het incidentmanagement en verkeersmanagement om te zorgen dat hinder voor het verkeer als gevolg van incidenten en topdrukte evenementen zo gering mogelijk is, uitvoeren van het bestuurlijk vastgestelde actieplan met de partners
      6. Blz. 259 Realiseren van quick wins ten aanzien van verkeersveiligheid en doorstroming op de Midden Zeeland route en het opstellen van een visie van de gewenste en een programma met noodzakelijke aanpassingen in de periode 2023-2028
     4. Blz. 260 Wegeninvesteringen
      1. Blz. 261 De actualisatie aantal wegencategoriseringsplannen, aangezien deze aan de basis liggen aan de investeringsbeslissingen
      2. Blz. 262 In 2020 werken we aan de voorbereiding en de daadwerkelijke realisering van de geprogrammeerde projecten uit het wegeninvesteringsprogramma voor 2020
      3. Blz. 263 We gaan verder met het afstemmen van de investeringen van de wegbeheerders in Zeeland, o.a. in het POVV en de beheerplanning
     5. Blz. 264 Concurrentiepositie logistiek
      1. Blz. 265 Ondersteunen van kansrijke innovaties die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde, bijv. de toepassingsmogelijkheden van circulaire economie in de procesindustrie
      2. Blz. 266 Realiseren van het Fiedlab Wind op Zee (Zephyros) in Zeeland
      3. Blz. 267 Stimuleren samenwerking en innovatie in de logistiek, o.a. via Zeeland Connect
      4. Blz. 268 Tot stand brengen van cross-overs tussen de sectoren chemische- en procesindustrie, Wind op Zee en Land, en infrastructuur
      5. Blz. 269 Uitvoeren visie Logistiek i.s.m. Zeeland Connect en uitvoeren van de roadmap met 3 innovatielijnen, waaronder autonoom transport (varen en rijden) en verduurzamen Sector Transport en Logistiek (terminalfaciliteiten en laadinfra)
      6. Blz. 270 Vertalen van het Meerjarenprogramma 2016 – 2019 van de Topsector logistiek naar regionale actieprogramma, benutten Europese Middelen.
     6. Blz. 271 Impuls bedrijventerreinen
      1. Blz. 272 Bieden van advies en analyse van de economische behoefteprognoses
      2. Blz. 273 Start van een demoproject verduurzaming bedrijventerreinen
      3. Blz. 274 Uitvoer Subsidieregeling Impuls Bedrijventerreinen
      4. Blz. 275 Uitvoering van de subsidieregeling duurzaamheidsscans bedrijventerreinen.
      5. Blz. 276 Zorgen voor voldoende planologische ruimte voor bedrijven door met de gemeenten de regionale bedrijventerreinenprogramma’s te actualiseren op basis van de prognose uit 2019
     7. Blz. 277 Bereikbaarheid voor de mensen
      1. Blz. 278 Basisbereikbaarheid per openbaar vervoer op orde
      2. Blz. 279 Door-ontwikkelen (openbaar) vervoer
      3. Blz. 280 Nieuwe vervoersconcepten ontwikkelen en uittesten
     8. Blz. 281 Ruimtelijke kwaliteit versterken
      1. Blz. 282 Aanpak verduurzaming woningvoorraad, o.a. uitvoeren energiescans en de inzet van duurzaamheidsleningen (met middelen vanuit regio-envelop)
      2. Blz. 283 Actualisatie woningmarktafspraken op basis van de demografische prognose 2019 en het KWOZ(met name Walcheren)
      3. Blz. 284 Bouwtitelbank inzetten om sanering woningvoorraad te stimuleren (met inzet middelen vanuit regio-envelop)
      4. Blz. 285 Monitoring van de ontwikkelingen in de woningvoorraad en woningbouwplannen
      5. Blz. 286 Negende ronde Provinciale Impuls Wonen (met extra inzet vanuit middelen regio-envelop)
      6. Blz. 287 Nieuwe demografische prognose voor Zeeland
      7. Blz. 288 Op basis van detailhandelsvisie 5 acties in gang zetten samen met gemeenten
     9. Blz. 289 Maatschappelijk initiatief versterken
      1. Blz. 290 Doelgroep jongeren intensiever betrekken bij leefbaarheidsvraagstukken door vorming van een jongerenparlement – dit aanvullend op JouwZeeland
      2. Blz. 291 In het kader van JouwZeeland ontwikkelen van een jongerenparlement en daarmee jongeren directer betrokken laten zijn bij de besluitvorming
      3. Blz. 292 Project Leegstond realiseren: een aanpak voor het stimuleren van het invullen van lege plekken en panden (‘leegstand als kans’) - met gebruik van maatschappelijk initiatief (prijsvraag).
      4. Blz. 293 Samen met gemeenten verder uitbouwen van platform MAEX voor kennisdeling rond maatschappelijke initiatieven in Zeeland gericht op meer en betere initiatieven alsmede verwijzing naar beschikbare fondsen (o.a. Zeeuws Oranjefonds).
      5. Blz. 294 Via LEADER actief ruimte bieden voor co-financiering van kansrijk bovenlokaal initiatief (indicatie: € 100.000).
     10. Blz. 295 Sport verenigt Zeeland
      1. Blz. 296 Alle Zeeuwse gemeenten partner van het Jeugdsport- en cultuurfonds en van het programma TalentBoost.
      2. Blz. 297 Tenminste 1 pilot starten met het concept ‘Beweegschool Plus’ (stimuleren actieve leefstijl onder leerlingen).
      3. Blz. 298 We ondersteunen tenminste 25 sportevenementen die passen bij het DNA van Zeeland en welke zorgen voor promotie van Zeeland en mensen in beweging brengen
      4. Blz. 299 Zeeuws brede motorische screening uitzetten (MQ-scan).
    7. Blz. 300 Trendindicatoren
    8. Blz. 301 Doelindicatoren
    9. Blz. 302 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 303 6. Programma Culturele infrastructuur en monumenten
    1. Blz. 304 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 305 Speerpunten
    3. Blz. 306 Beleidskader
    4. Blz. 307 Reguliere taken
    5. Blz. 308 Maatschappelijk effect
    6. Blz. 309 Doelstellingen
     1. Blz. 310 Culturele infrastructuur
      1. Blz. 311 Afspraken maken met Zeeuwse gemeenten over gezamenlijke aanpak en ondersteuning van activiteiten op (onderdelen van) het terrein van in ieder geval de kunsten, bibliotheekwerk, cultuureducatie en restauratie Rijksmonumenten via de regioarrangementen
      2. Blz. 312 Jaarlijks in afstemming met andere provinciale opgaven prestatieafspraken maken.
      3. Blz. 313 Ondersteunen van het Publicatie- en Documentairefonds Zeeland ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds voor jaarlijks ten minste twee documentaires en drie publicaties die Zeeland op bijzondere wijze voor het voetlicht brengen
     2. Blz. 314 Cultureel erfgoed
      1. Blz. 315 Invulling geven aan de ondersteuning aan de eigenaren van de 190 cultuurhistorisch waardevolle boerderijcomplexen die zijn geselecteerd bij de in 2018 afgeronde boerderijenselectie (opgenomen in het Omgevingsplan Zeeland 2018).
      2. Blz. 316 Op basis van de bestuurlijke afspraak met het Rijk invulling geven aan de instandhouding van rijksmonumenten door in overleg met gemeenten subsidie te verlenen voor de restauratie van ten minste drie rijksmonumenten.
      3. Blz. 317 Uitwerken van het verhaal van Zeeland via maximaal negen aansprekende inconische kernverhalen (de Zeeuwse erfgoedlijnen) waardoor meer focus en samenhang gebracht wordt en het erfgoed ‘vermarkt’ kan worden.
     3. Blz. 318 Kunsten
      1. Blz. 319 Ondersteunen van culturele producties, festivals en organisaties die zich onderscheiden op het gebied van Zeeland als decor en inspiratiebron
     4. Blz. 320 (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren
      1. Blz. 321 Mede mogelijk maken vervoer naar musea van leerlingen uit het Primair Onderwijs
      2. Blz. 322 Via prestatieafspraken met o.a. Kunstbende en Jeugdtheaterschool ontwikkelingstrajecten ondersteunen die jongeren de mogelijkheid bieden om zich (verder) te ontplooien.
      3. Blz. 323 Via prestatieafspraken met Stichting Cultuurkwadraat, Stichting Kinderkunstweek en HZ Cult verder uitbouwen van een eenduidige Zeeuwse aanpak cultuureducatie
    7. Blz. 324 Trendindicatoren
    8. Blz. 325 Doelindicatoren
    9. Blz. 326 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 327 7. Programma Bestuur
    1. Blz. 328 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 329 Speerpunten
    3. Blz. 330 Beleidskader
    4. Blz. 331 Reguliere taken
    5. Blz. 332 Maatschappelijk effect
    6. Blz. 333 Doelstellingen
     1. Blz. 334 Interbestuurlijk toezicht
      1. Blz. 335 Extra monitoring ontwikkeling baten en lasten naar gemeenten gedecentraliseerde taken sociaal domein; Verscherpt toezicht houden op artikel 12-gemeente Vlissingen
      2. Blz. 336 In nauw overleg met BZK en IPO en de agenda Toekomst van het Toezicht wordt het interbestuurlijk toezicht transparanter, uniformer en meer risicogericht vormgegeven.
      3. Blz. 337 Kennisdeling en onderlinge intervisie stimuleren naar aanleiding van een herziening van het generieke toezicht binnen de provincie voor elk van de risicodomeinen
     2. Blz. 338 Samenwerkend bestuur
      1. Blz. 339 Continueren bestuurlijke samenwerking met provincie Fryslân
      2. Blz. 340 Proces intensivering functionele samenwerking provincie - waterschap Scheldestromen voortzetten
      3. Blz. 341 Samen met gemeenten opvolgen aanbevelingen rapport Samenwerkingskracht in Zeeland #HOEDAN? (inclusief het werken met regiocontracten of regio-agenda’s)
      4. Blz. 342 Via Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) stroomlijnen van de lobbyfunctie en opstellen van een gezamenlijke agenda op basis van het IBP. Vanuit de portefeuille /programma ‘Bestuur’ zal de provinciale inbreng voor de agenda gecoördineerd worden
     3. Blz. 343 Signalerend bestuur
      1. Blz. 344 Ontwikkeling en uitvoering van een effectieve grens governance grensgebied Vlaanderen - Nederland
      2. Blz. 345 Optimale benutting van de budgetten van Europese programma’s in de programmaperiode 2014-2020 inclusief nieuwe en nog niet benutte Europese programma`s zoals Horizon 2020 en het Europese Fonds Strategische Investeringen
      3. Blz. 346 Uitvoering van actieplan Actieteam GROS (grensknelpunten), waaronder de doorontwikkeling grensinfopunt en de afstemming van onderwijsprogramma`s vmbo/mbo met Vlaamse onderwijsinstellingen
      4. Blz. 347 Versterken van de Zeeuwse positie in Den Haag en Brussel door het beïnvloeden van beleidsontwikkeling en besluitvorming onder meer door uitvoering werkplannen Brusselse/Haagse lobbyist en Scheldemondraad en Vlaams Nederlandse Delta
      5. Blz. 348 Voorbereiding Europese programma`s periode 2021-2027. Borgen van Zeeuwse belangen in regionale innovatie strategie en operationele programma`s zoals OP Zuid, INTERREG, GLB/POP
     4. Blz. 349 Sterk provinciaal bestuur
      1. Blz. 350 Continuering rechtstreekse uitzendingen van vergaderingen van Provinciale Staten en Statencommissies en inzetten van social media. De vorm en wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven, wordt dit jaar bekeken
      2. Blz. 351 Op een vernieuwende wijze, met aandacht voor netwerksturing, invulling geven aan de rollen van Provinciale Staten als volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur
      3. Blz. 352 Op interactieve wijze inwoners, organisaties en bedrijven betrekken bij de beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende bijeenkomsten.
      4. Blz. 353 Verbetering van het bestuurlijk-politiek-ambtelijk samenspel, inclusief een verbeterde beleidsplanning
     5. Blz. 354 Weerbaar bestuur
      1. Blz. 355 Bevorderen van bewustwording (awareness) door het op- en inzetten van instructies, opleiding interne/externe partners in het kader van BIBOB, awareness bijeenkomsten, ontwikkelen voorlichtingsmateriaal ondermijning etc.
      2. Blz. 356 Het onder Campus opgericht kennis- en innovatienetwerk Schelde Safety Network zet samen met de kennisinstituten en bedrijven in Zeeland en Vlaanderen in op het ontwikkelen van innovatie en onderzoek op HBO- en academisch niveau op het terrein van
      3. Blz. 357 Per 1 januari 2019 vormen het RIEC en de Taskforce één entiteit onder de naam Taskforce-RIEC. De huidige provinciale bijdrage aan het RIEC wordt verhoogd met een bijdrage voor het onderdeel Taskforce.
      4. Blz. 358 Voorbereiden en uitvoeren van een tweejarig programma awareness ondermijning voor leden van GS, PS/ provincie medewerkers inclusief aandacht voor toepassing wet BIBOB.
    7. Blz. 359 Trendindicatoren
    8. Blz. 360 Doelindicatoren
    9. Blz. 361 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 362 8. Programma Klimaat en energie
    1. Blz. 363 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 364 Speerpunten
    3. Blz. 365 Beleidskader
    4. Blz. 366 Reguliere taken
    5. Blz. 367 Maatschappelijk effect
    6. Blz. 368 Doelstellingen
     1. Blz. 369 Water en bodem met kwaliteit
      1. Blz. 370 Aanwijzen en bewaken beschermingsgebieden drinkwaterwinningen
      2. Blz. 371 Aanwijzen zwemlocaties en toezien op veilige en hygiënische omstandigheden in samenwerking met waterbeheerder en RUD
      3. Blz. 372 Bescherming en informatievoorziening archeologische en aardkundige waarden
      4. Blz. 373 Bevorderen van een goed en efficiënt functionerende waterketen
      5. Blz. 374 Monitoren van de uitvoering van het Waterschapsbeheerprogramma en het en het analyseren van de voortgang via de jaarlijkse voortgangsrapportages overeenkomstig de voor waterkwaliteit geformuleerde doelstellingen in de Omgevingsverordening Zeeland.
      6. Blz. 375 Monitoren van de uitvoering van het Waterschapsbeheerprogramma en het en het analyseren van de voortgang via de jaarlijkse voortgangsrapportages overeenkomstig de voor waterkwantiteit geformuleerde doelstellingen in de Omgevingsverordening Zeeland.
      7. Blz. 376 Opzetten van een 3-tal pilotprojecten regionaal waterbeheer overeenkomstig ambitie, visie en doelen strategische visie waterbeheer 2050. Meedenken met praktische vertaling van de visie Waterbeheer door Waterschap
      8. Blz. 377 Stimuleren medegebruik waterkeringen via Meer Met Dijken Doen en Parels
      9. Blz. 378 Tegengaan verdroging natuurgebieden, met name Natura 2000, door opstellen monitoringsprogramma
      10. Blz. 379 Toewerken naar het verkrijgen van de UNESCO GeoPark status door kandidaatstelling in 2018 voor het Zeeland, westelijk Noord-Brabant en de Vlaamse grensstrook waarmee het gebied een Climate Living Lab met internationale status wordt
      11. Blz. 380 Uitvoeren 2 projecten per jaar duurzaam bodemgebruik met belanghebbenden en mede overheden
      12. Blz. 381 Zoeken naar synergie mogelijkheden met provinciale opgaven zoals natuurontwikkeling
     2. Blz. 382 Klimaatadaptie en voldoende zoet water
      1. Blz. 383 Behoud en vergroting zoete grondwatervoorraden, herziening grondwaterontrekkingsbeleid 2019 obv gegevens Freshem
      2. Blz. 384 Berekenen en actueel houden overstromingsgevolgen in kader van EU-ROR
      3. Blz. 385 Uitbouwen proeftuin zoet water (DeltaDrip), bijdragen aan ca 100 stuwtjes per jaar en bijdragen aan 100 ha/jaar peilgestuurde drainage
      4. Blz. 386 Stimuleren adaptatie maatregelen, onder andere via realisatie groene daken en groene schoolpleinen
      5. Blz. 387 Bepalen norm en definitief stelsel regionale keringen en deze aanwijzen en verankeren in waterschaps- en provinciale verordeningen in 2020
      6. Blz. 388 Robuustwatersysteem Zeeuws Vlaanderen; deelname aan interregproject, samenwerking masteropleiding HZ, voorbereiding NWA-aanvraag
     3. Blz. 389 Deltawateren
      1. Blz. 390 Afronding MIRT onderzoek integrale veiligheid Oosterschelde
      2. Blz. 391 Bevorderen kennisuitwisseling, communicatie en samenwerking door actieve bijdrage aan en in het gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta
      3. Blz. 392 Blijvende inzet maatregelen verbeteren ecologische kwaliteit Volkerak-Zoommeer via Bestuur- en samenwerkingsovereenkomst
      4. Blz. 393 Indien het Rijk een betekenisvol besluit over een zout VZM neemt: bijdragen aan alternatieve zoet-water maatregelen Volkerak-Zoommeer
      5. Blz. 394 Roode Vaart wordt uitgevoerd. Voorbereiden op leggen verbinding Roode Vaart en Zeeland
      6. Blz. 395 Uitgevoerde studie Lange Termijn Perspectief Natuur Westerschelde doorvertalen
      7. Blz. 396 Uitvoeren suppletie Roggenplaat.
      8. Blz. 397 Uitvoeren uitvoeringsprogramma Oosterscheldevisie
      9. Blz. 398 Vaststellen bestuursovereenkomst Grevelingen II (planuitwerking) en starten bestuursovereenkomst Grevelingen III (realisatiefase); actieve bijdrage aan de planvorming/planuitwerking en de daar lopende discussies rond natura 2000 & klimaat robuustheid
      10. Blz. 399 Onderzoeken meekoppelkansen Grevelingenmeer; opstellen kader gebiedsfonds Grevelingen
     4. Blz. 400 Energietransitie
      1. Blz. 401 Het fonds energietransitie van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen van € 10 miljoen wordt besteed aan projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan de doelen uit de Regionale Energiestrategie (RES)
      2. Blz. 402 In het waterstofdossier geven we absolute prioriteit aan het industriële verbruik: de komende jaren maken we werk van het vergroenen van de bestaande Zeeuwse waterstofvraag (elektrolyse).
      3. Blz. 403 Met pilotprojecten doen we ervaring op met innovatieve vormen van duurzaam vervoer
      4. Blz. 404 Onder een efficiënte Zeeuwse samenwerkingsstructuur met de naam “Zeeuws Energieakkoord schrijven we een gezamenlijke regionale energiestrategie (RES).
      5. Blz. 405 Samen met gemeenten werken we in het "Zeeuws energieakkoord" aan het verduurzamen van particuliere woningen
      6. Blz. 406 Voor de OV-concessie verkennen we de mogelijkheden voor zero emissie bij de vervanging van CNG bussen
      7. Blz. 407 We doen samen met partners pilotprojecten aardgasloze wijken en leren hiervan voor de toekomst. Dit doen we o.a. door de inzet van een energiemakelaar voor restwarmte (waarvoor we EU-subsidie krijgen)
      8. Blz. 408 We faciliteren elektrisch vervoer door het ondersteunen van de uitrol van (snel) laadinfrastructuur en het vormgeven van Zeelandbreed beleid
      9. Blz. 409 We geven zelf het goede voorbeeld: de Provincie Zeeland koopt maatschappelijk verantwoord in volgens de doelen die GS hebben gesteld in het actieplan MVI 2017-2020
      10. Blz. 410 We realiseren wind-, zon- en getijprojecten, met als doel in 2030 binnen de provinciegrenzen 10,5 PJ duurzaam op te wekken (dat staat gelijk aan het volledige huidig elektrisch verbruik in Zeeland)
      11. Blz. 411 We werken samen met bedrijven een strategie uit om tot een klimaatneutrale industrie te komen (via SDR, het platform Smart Delta Resources).
      12. Blz. 412 Eind 2020 wordt in de nieuwe Omgevingsvisie Zeeland ruimte geboden voor een succesvolle energietransitie en circulaire gebiedsontwikkeling
     5. Blz. 413 Circulaire economie
      1. Blz. 414 We helpen mee aan de doorontwikkeling van de Biobased Innovation Garden
      2. Blz. 415 We nemen deel aan stichting Biobased Delta, die o.a. grootschalige businesscases ontwikkelt (zoals Redefinery, Sugar Delta, bio-aromaten) met grote bedrijven en MKB.
      3. Blz. 416 We stellen samen met Zeeuwse partners een roadmap op, die op termijn tot een volledig circulaire economie moet leiden
      4. Blz. 417 We stimuleren biobased onderwijs en onderzoek, zoals goede verankering in JRC/Bèta Campus en Center of Expertise(CoE) Biobased Economy (Avans/HZ)
      5. Blz. 418 We werken aan een toekomstbeeld ‘circulaire havens 2030’ (Sloe- en Kanaalzone) én volgen circulaire economie in de gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta
      6. Blz. 419 We rollen biobased en circulair inkopen uit binnen Zeeland
      7. Blz. 420 We voeren het project "Circulair beleven" uit: circulair bouwen in de verblijfsrecreatie
      8. Blz. 421 We stimuleren meer biobased innovaties bij/door MKB’ers.
    7. Blz. 422 Trendindicatoren
    8. Blz. 423 Doelindicatoren
    9. Blz. 424 Wat mag het kosten?
   11. Blz. 425 9.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 426 Inleiding
    2. Blz. 427 Speerpunten
    3. Blz. 428 Kengetallen
    4. Blz. 429 Beleidskader
    5. Blz. 430 Opcenten motorrijtuigenbelasting
    6. Blz. 431 Provinciefonds
    7. Blz. 432 Dividend
    8. Blz. 433 Saldo van de financieringsfunctie
    9. Blz. 434 Overige algemene dekkingsmiddelen
    10. Blz. 435 Wat mag het kosten ?
   12. Blz. 436 9.2 Kosten van overhead
    1. Blz. 437 Inleiding
    2. Blz. 438 Beleidskader
    3. Blz. 439 Vennootschapsbelasting
    4. Blz. 440 Invulling overhead begroting
    5. Blz. 441 Uitgangspunten
    6. Blz. 442 Wat mag het kosten?
   13. Blz. 443 Bijlagen
    1. Blz. 444 Bijlage 1: Staat van materiële en financiële vaste activa
     1. Blz. 445 Inleiding
    2. Blz. 446 Bijlage 2: Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen
     1. Blz. 447 Inleiding
    3. Blz. 448 Bijlage 3: Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
     1. Blz. 449 Inleiding
    4. Blz. 450 Bijlage 4: Staat van restant investeringskredieten
     1. Blz. 451 Inleiding
    5. Blz. 452 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant
     1. Blz. 453 pagina 1
     2. Blz. 454 pagina 2
     3. Blz. 455 pagina 3
     4. Blz. 456 pagina 4
  2. Blz. 457 Paragrafen
   1. Blz. 458 Provinciale heffingen
    1. Blz. 459 Inleiding
    2. Blz. 460 Beleid
    3. Blz. 461 Wijzigingen ten opzichte van beleid vorig jaar
    4. Blz. 462 Lokale lastendruk
    5. Blz. 463 Werkelijke opbrengsten
    6. Blz. 464 Beleidskader
    7. Blz. 465 Heffingen provincie
    8. Blz. 466 Belastingen
    9. Blz. 467 Heffingen
    10. Blz. 468 Leges
    11. Blz. 469 Bijlage 1 Berekening kostendekkendheid
   2. Blz. 470 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 471 Inleiding en uitgangspunten
    2. Blz. 472 Kernpunten
    3. Blz. 473 Beleidskader
    4. Blz. 474 Beleid
    5. Blz. 475 Risico's
    6. Blz. 476 Verloop risico's t.o.v. voorgaand jaar
    7. Blz. 477 Benodigde risicobuffer
    8. Blz. 478 Beschikbare risicobuffer
    9. Blz. 479 Ratio weerstandsvermogen
    10. Blz. 480 Ratio algemene reserve in benodigde risicobuffer
    11. Blz. 481 Kengetallen
   3. Blz. 482 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 483 Inleiding
    2. Blz. 484 Speerpunten
    3. Blz. 485 Acties
    4. Blz. 486 Beleidskader
    5. Blz. 487 Infrastructuur
    6. Blz. 488 Provinciale gebouwen
    7. Blz. 489 Fietsvoetveer
    8. Blz. 490 Kantoorgebouwen, waaronder Provinciehuis
   4. Blz. 491 Financiering
    1. Blz. 492 Inleiding
    2. Blz. 493 Beleidskader
    3. Blz. 494 Beleid
    4. Blz. 495 Speerpunten
    5. Blz. 496 Kengetallen
    6. Blz. 497 Schatkistbankieren
    7. Blz. 498 Risicobeheer vlottende schuld
    8. Blz. 499 Risicobeheer vaste schuld, renterisiconorm
    9. Blz. 500 Financieringsbehoefte en rentelasten
    10. Blz. 501 Huidige situatie SWAP
    11. Blz. 502 Rentetoerekening
    12. Blz. 503 Overzicht verstrekte geldleningen
   5. Blz. 504 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 505 Samen werken aan maatschappelijke opgaven
    2. Blz. 506 Speerpunten
    3. Blz. 507 Beleidskader
    4. Blz. 508 Impact COVID-19
    5. Blz. 509 Strategisch personeelsbeleid en personeelsplanning
    6. Blz. 510 Gastvrijheid in het Provinciehuis
    7. Blz. 511 Informatievoorziening en automatisering
    8. Blz. 512 Communicatie
    9. Blz. 513 Maatschappelijk verantwoord inkopen
    10. Blz. 514 Algemene Verordening Gegevensbescherming
    11. Blz. 515 Cybercrime
    12. Blz. 516 Bedrijfsvoering in cijfers
    13. Blz. 517 Opbouw personeelsbestand
    14. Blz. 518 Inclusiviteit
    15. Blz. 519 Stages
    16. Blz. 520 Ziekteverzuim
    17. Blz. 521 Externe inhuur
    18. Blz. 522 Externe dienstverlening
    19. Blz. 523 Controlfunctie
    20. Blz. 524 Rechtmatigheid
    21. Blz. 525 Begrotingscriterium
    22. Blz. 526 Voorwaardencriterium
    23. Blz. 527 M&O-criterium
    24. Blz. 528 Afwijkingen WNT bij het verlenen van een subsidie
   6. Blz. 529 Verbonden partijen
    1. Blz. 530 Inleiding
    2. Blz. 531 Visie en beleid
    3. Blz. 532 Speerpunten
    4. Blz. 533 Kengetallen
    5. Blz. 534 Beleidskader
    6. Blz. 535 Overzicht verbonden partijen
    7. Blz. 536 PZEM N.V.
     1. Blz. 537 Vestigingsplaats
     2. Blz. 538 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 539 Publiek belang
     4. Blz. 540 Programma begroting
     5. Blz. 541 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 542 Doelstelling
     7. Blz. 543 Bezoldiging
     8. Blz. 544 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 545 Financieel resultaat
     10. Blz. 546 Dividenduitkering
     11. Blz. 547 Financieel belang
     12. Blz. 548 Eigen Vermogen
     13. Blz. 549 Vreemd Vermogen
     14. Blz. 550 Risico’s
    8. Blz. 551 Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)
     1. Blz. 552 Vestigingsplaats
     2. Blz. 553 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 554 Publiek belang
     4. Blz. 555 Programma begroting
     5. Blz. 556 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 557 Doelstelling
     7. Blz. 558 Bezoldiging
     8. Blz. 559 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 560 Financieel resultaat
     10. Blz. 561 Dividenduitkering
     11. Blz. 562 Financieel belang
     12. Blz. 563 Eigen Vermogen
     13. Blz. 564 Vreemd Vermogen
     14. Blz. 565 Risico’s
    9. Blz. 566 North Sea Port SE
     1. Blz. 567 Vestigingsplaats
     2. Blz. 568 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 569 Publiek belang
     4. Blz. 570 Programma begroting
     5. Blz. 571 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 572 Doelstelling
     7. Blz. 573 Bezoldiging
     8. Blz. 574 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 575 Financieel resultaat
     10. Blz. 576 Dividenduitkering
     11. Blz. 577 Financieel belang
     12. Blz. 578 Eigen Vermogen
     13. Blz. 579 Vreemd Vermogen
     14. Blz. 580 Risico’s
    10. Blz. 581 N.V. Westerscheldetunnel
     1. Blz. 582 Vestigingsplaats
     2. Blz. 583 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 584 Publiek belang
     4. Blz. 585 Programma begroting
     5. Blz. 586 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 587 Doelstelling
     7. Blz. 588 Bezoldiging
     8. Blz. 589 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 590 Financieel resultaat
     10. Blz. 591 Dividenduitkering
     11. Blz. 592 Financieel belang
     12. Blz. 593 Eigen Vermogen
     13. Blz. 594 Vreemd Vermogen
     14. Blz. 595 Risico’s
    11. Blz. 596 N.V. Economische Impuls Zeeland
     1. Blz. 597 Vestigingsplaats
     2. Blz. 598 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 599 Publiek belang
     4. Blz. 600 Programma begroting
     5. Blz. 601 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 602 Doelstelling
     7. Blz. 603 Bezoldiging
     8. Blz. 604 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 605 Financieel resultaat
     10. Blz. 606 Dividenduitkering
     11. Blz. 607 Financieel belang
     12. Blz. 608 Eigen Vermogen
     13. Blz. 609 Vreemd Vermogen
     14. Blz. 610 Risico’s
    12. Blz. 611 Nederlandse Waterschapsbank N.V.
     1. Blz. 612 Vestigingsplaats
     2. Blz. 613 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 614 Publiek belang
     4. Blz. 615 Programma begroting
     5. Blz. 616 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 617 Doelstelling
     7. Blz. 618 Bezoldiging
     8. Blz. 619 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 620 Financieel resultaat
     10. Blz. 621 Dividenduitkering
     11. Blz. 622 Financieel belang
     12. Blz. 623 Eigen Vermogen
     13. Blz. 624 Vreemd Vermogen
     14. Blz. 625 Risico's
    13. Blz. 626 Westerschelde Ferry B.V.
     1. Blz. 627 Vestigingsplaats
     2. Blz. 628 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 629 Publiek belang
     4. Blz. 630 Programma begroting
     5. Blz. 631 Doelstelling
     6. Blz. 632 Bezoldiging
     7. Blz. 633 Aandeelhoudersstrategie
     8. Blz. 634 Financieel resultaat
     9. Blz. 635 Dividenduitkering
     10. Blz. 636 Financieel belang
     11. Blz. 637 Eigen Vermogen
     12. Blz. 638 Vreemd Vermogen
     13. Blz. 639 Risico's
    14. Blz. 640 Investeringsfonds Zeeland (IFZ)
     1. Blz. 641 Vestigingsplaats
     2. Blz. 642 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 643 Publiek belang
     4. Blz. 644 Programma begroting
     5. Blz. 645 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 646 Doelstelling
     7. Blz. 647 Bezoldiging
     8. Blz. 648 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 649 Financieel resultaat
     10. Blz. 650 Dividenduitkering
     11. Blz. 651 Financieel belang
     12. Blz. 652 Eigen Vermogen
     13. Blz. 653 Vreemd Vermogen
     14. Blz. 654 Risico's
    15. Blz. 655 Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V.
     1. Blz. 656 Vestigingsplaats
     2. Blz. 657 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 658 Publiek belang
     4. Blz. 659 Programma begroting
     5. Blz. 660 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 661 Doelstelling
     7. Blz. 662 Bezoldiging
     8. Blz. 663 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 664 Financieel resultaat
     10. Blz. 665 Dividenduitkering
     11. Blz. 666 Financieel belang
     12. Blz. 667 Eigen Vermogen
     13. Blz. 668 Vreemd Vermogen
     14. Blz. 669 Risico's
    16. Blz. 670 Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)
     1. Blz. 671 Vestigingsplaats
     2. Blz. 672 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 673 Publiek belang
     4. Blz. 674 Doelstelling
     5. Blz. 675 Programma begroting
     6. Blz. 676 Bestuurlijk belang
     7. Blz. 677 Bezoldiging
     8. Blz. 678 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 679 Financieel resultaat
     10. Blz. 680 Dividenduitkering
     11. Blz. 681 Financieel belang
     12. Blz. 682 Eigen Vermogen
     13. Blz. 683 Vreemd Vermogen
     14. Blz. 684 Risico's
    17. Blz. 685 Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst
     1. Blz. 686 Vestigingsplaats
     2. Blz. 687 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 688 Publiek belang
     4. Blz. 689 Programma begroting
     5. Blz. 690 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 691 Doelstelling
     7. Blz. 692 Bezoldiging
     8. Blz. 693 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 694 Financieel resultaat
     10. Blz. 695 Dividenduitkering
     11. Blz. 696 Financieel belang
     12. Blz. 697 Eigen Vermogen
     13. Blz. 698 Vreemd Vermogen
     14. Blz. 699 Risico's
   7. Blz. 700 Grondbeleid
    1. Blz. 701 Inleiding
    2. Blz. 702 Beleid
    3. Blz. 703 Speerpunten
    4. Blz. 704 Opgaven
    5. Blz. 705 Beleidskader
    6. Blz. 706 Resultaten, winst en risico's
   8. Blz. 707 Covid-19
    1. Blz. 708 Algemeen
    2. Blz. 709 Vertragingsschade als gevolg van Covid-19
    3. Blz. 710 Belangrijkste coronarisico's voor de financiële positie van de Provincie
    4. Blz. 711 Covid in jaarverslag
  3. Blz. 712 Jaarrekening 2020
   1. Blz. 713 Balans per 31 december 2020
    1. Blz. 714 Activa
    2. Blz. 715 Passiva
   2. Blz. 716 Algemene toelichting
    1. Blz. 717 Rechtmatigheid
    2. Blz. 718 Autorisatie achteraf
    3. Blz. 719 Onvoorzien
    4. Blz. 720 Verschillenanalyse
   3. Blz. 721 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
    1. Blz. 722 Tabel baten en lasten inclusief begrotingsafwijkingen
   4. Blz. 723 Niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten
    1. Blz. 724 Toelichting
    2. Blz. 725 Overzicht van garantstellingen en borgstellingen
    3. Blz. 726 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
    4. Blz. 727 Garantstelling North Sea Port SE (NSP)
    5. Blz. 728 Garantstelling gemeente Hulst in verband met Perkpolder
    6. Blz. 729 Garantstelling leningen nieuwe stichting ZB
    7. Blz. 730 Convenantmiddelen Groenfonds
    8. Blz. 731 Lease- en huurcontracten
    9. Blz. 732 Rijksdienst voor ondernemend Nederland
    10. Blz. 733 Subsidies onder opschortende voorwaarden
    11. Blz. 734 Pensioenverplichtingen
    12. Blz. 735 Renterisico
    13. Blz. 736 Instandhouding Westerscheldetunnel
    14. Blz. 737 Persoonlijk ontwikkel budget
    15. Blz. 738 Westerschelde Ferry B.V.
    16. Blz. 739 OV-consessies
    17. Blz. 740 Delta Kenniscentrum
    18. Blz. 741 Toegezegde bijdragen vanuit bestuursovereenkomsten
    19. Blz. 742 Niet uit balans blijkende rechten
    20. Blz. 743 Uitvoeringsovereenkomst HZ inzake JRC
   5. Blz. 744 Toelichting op de balans
    1. Blz. 745 Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    2. Blz. 746 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
    3. Blz. 747 Verantwoording subsidies
    4. Blz. 748 Activering van directe apparaatskosten aan materiële vaste activa
    5. Blz. 749 Vaste activa
    6. Blz. 750 Algemeen
    7. Blz. 751 Materiële vaste activa
    8. Blz. 752 Duurzame waardevermindering van vaste activa
    9. Blz. 753 Buitengebruik gestelde vaste activa
    10. Blz. 754 Afschrijvingen
    11. Blz. 755 Erfpacht
    12. Blz. 756 Financiële vaste activa
    13. Blz. 757 Vlottende activa
    14. Blz. 758 Voorraden
    15. Blz. 759 Onderhanden werk, bouwgronden in exploitatie
    16. Blz. 760 Gereed product- en handelsgoederen
    17. Blz. 761 Grondbank Zeeland
    18. Blz. 762 Grondbank landbouw flankerend beleid
    19. Blz. 763 Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar
    20. Blz. 764 Schatkistbankieren
    21. Blz. 765 Liquide middelen
    22. Blz. 766 Overlopende activa
    23. Blz. 767 Uitkeringen met specifiek bestedingsdoel
    24. Blz. 768 Vaste passiva
    25. Blz. 769 Algemeen
    26. Blz. 770 Eigen vermogen
    27. Blz. 771 Reserves
    28. Blz. 772 Voorzieningen
    29. Blz. 773 Vaste schulden, met een rente typische looptijd langer dan één jaar
    30. Blz. 774 Vlottende passiva
    31. Blz. 775 Algemeen
    32. Blz. 776 Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar
    33. Blz. 777 Overlopende passiva
    34. Blz. 778 Motorrijtuigenbelasting
    35. Blz. 779 Vennootschapsbelasting
   6. Blz. 780 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
    1. Blz. 781 Inleiding
    2. Blz. 782 Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
    3. Blz. 783 Begrotingsafwijkingen programma 1 Grote projecten
    4. Blz. 784 1. Grote projecten analyse begrotingsverschillen
    5. Blz. 785 Begrotingsafwijkingen programma 2 Fysieke leefomgeving
    6. Blz. 786 2. Fysieke leefomgeving analyse begrotingsverschillen
    7. Blz. 787 Begrotingsafwijkingen programma 3 Landelijk gebied, natuur en landbouw
    8. Blz. 788 3. Landelijk gebied, natuur en landbouw analyse begrotingsverschillen
    9. Blz. 789 Begrotingsafwijkingen programma 4 Regionale economie
    10. Blz. 790 4. Regionale economie analyse begrotingsverschillen
    11. Blz. 791 Begrotingsafwijkingen programma 5 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid
    12. Blz. 792 5. Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid analyse begrotingsverschillen
    13. Blz. 793 Begrotingsafwijkingen programma 6 Culturele infrastructuur en monumenten
    14. Blz. 794 6 Culturele infrastructuur en monumenten analyse begrotingsverschillen
    15. Blz. 795 Begrotingsafwijkingen programma 7 Bestuur
    16. Blz. 796 7 Bestuur analyse begrotingsverschillen
    17. Blz. 797 Begrotingsafwijkingen programma 8 Klimaat en energie
    18. Blz. 798 8 Klimaat en energie analyse begrotingsverschillen
    19. Blz. 799 Begrotingsafwijkingen programma 90 Algemene dekkingsmiddelen
    20. Blz. 800 90 Algemene dekkingsmiddelen analyse begrotingsverschillen
    21. Blz. 801 Begrotingsafwijkingen programma 96 Overhead
    22. Blz. 802 96 Overhead analyse begrotingsverschillen
    23. Blz. 803 Begrotingsafwijkingen programma 98 Reserves
    24. Blz. 804 98 Reserves analyse begrotingsverschillen
   7. Blz. 805 Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma
    1. Blz. 806 Inleiding
   8. Blz. 807 Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
    1. Blz. 808 Inleiding
   9. Blz. 809 Bezoldiging topfunctionarissen
    1. Blz. 810 Leidinggevende topfunctionarissen met en zonder (vanaf 13 maanden) dienstbetrekking
    2. Blz. 811 Anti-cumulatiebepaling
    3. Blz. 812 Overige functionarissen naast de hieronder vermelde topfunctionarissen
   10. Blz. 813 Gebeurtenissen na balansdatum
    1. Blz. 814 Gebeurtenissen
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap