1.2 Strategische opgaven

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Vijf grote opgaven kwamen voort (door vaststelling door PS) uit het coalitieakkoord Samen Verschil Maken.

Dat zijn de aanpassing van Zeeland aan het veranderende klimaat, de energietransitie, de omslag in mobiliteit naar slimme mobiliteit, het imago van Zeeland – mede vanuit het perspectief van de arbeidsmarkt – en de ruimtelijke kwaliteit van Zeeland. Deze opgaven vormen de strategische agenda waar wij ons in 2020 op hebben ingezet en waar we de samenwerking zoeken en hebben gezocht met iedereen die zich daar samen met ons voor in wil zetten. De manier waarop we dat doen – netwerksturing – is beschreven in de notitie “veranderende werkwijzen”, die Provinciale Staten in april 2019 hebben vastgesteld. 

De vijf strategische opgaven hebben verschillende stappen in de ontwikkeling doorgemaakt in 2020. Voor energietransitie is de Regionale Energiestrategie door partijen vastgesteld, waarmee de nadruk meer op de uitvoering is komen te liggen. Voor Slimme Mobiliteit, Ruimtelijke Kwaliteit, Zichtbaar Zeeland en Klimaatadaptatie geldt dat er in 2020 grote inhoudelijke stappen zijn gezet, waarbij besluitvorming over het opgavevoorstel (strategie of visie) in 2021 zal plaatsvinden. Het stikstof-vraagstuk is in 2020 toegevoegd aan de strategische opgaven, vanwege het dynamische karakter en de samenwerking die zowel op nationaal niveau als binnen Zeeland nodig is.

Uitgangspunt voor de strategische opgaven is dat de nadruk ligt op het samen verder brengen van de opgaven samen met de relevante partners en in samenwerking van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. In 2020 is als gevolg van Corona die samenwerking anders verlopen dan vooraf verwacht. Met veel digitale ontmoetingen en bijeenkomsten en door creativiteit in de aanpak is het gelukt om samen met partners voortgang te houden in de uitwerking van de opgaven. 

Hierna wordt per strategische opgave een nadere toelichting gegeven.

Energietransitie

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt door de uitstoot van broeikasgassen. Fossiele grondstoffen worden schaars. Daarom is wereldwijd, in Europees én nationaal verband afgesproken om de CO2-uitstoot te beperken. Hier is een transitie in onze energievoorziening voor nodig. De Provincie Zeeland wil hier haar verantwoordelijkheid in nemen en het Zeeuwse deel van deze wereldwijde opgave realiseren.

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Het beoogde doel (maatschappelijke effect) is om met elektriciteitsproductie, mobiliteit, verwarming en industrie 49% minder CO2 uit te stoten in 2030. De uiteindelijke stip op de horizon is 95% CO2-reductie in 2050. Verschillende partijen in Zeeland hebben de ambitie uitgesproken dit proces samen te gaan vormgeven en uitvoeren.

Inzet

Terug naar navigatie - Inzet

De opgaveformulering van de Regionale energiestrategie (RES) is in 2020 gereedgekomen en door Provinciale Staten en alle gemeenteraden vastgesteld. De RES is de Zeeuwse vertaling van het mondiale en landelijk klimaatakkoord en vormt de koepel van de Zeeuwse energieaanpak: Parijs op z’n Zeeuws. Binnen het samenwerkingsplatform Zeeuws Energieakkoord werken meer dan honderd partijen samen aan de Zeeuwse energietransitie. De Provincie is één van de initiatiefnemers en betalende partners. Provinciale rol in dit samenwerkingsproces is voornamelijk regisseur, aanjager en linking pin naar landelijk klimaatbeleid. Onder de RES zijn de energiestrategieën opgesteld voor elektriciteitsproductie, duurzame mobiliteit, aardgasloze verwarming en waterstof.

Onder de RES wordt voor de verwarming van de gebouwde omgeving een apart spoor uitgewerkt via de zogenaamde regionale structuurvisie warmte. We ondersteunen gemeenten bij het maken van en warmtetransitieplannen per dorp/wijk. Met deze gezamenlijke aanpak is in 2020 gestart. Ook is onder de RES gestart met een Zeelandbrede samenwerking op het gebied van laadinfrastructuur voor elektrisch rijden. Onder de naam "Regionale Agenda Laadinfra" geven we invulling aan de nationale agenda. De provincie heeft hier een regisserende rol.

Voor de energietransitie in de industrie is het samenwerkingsplatform Smart Delta Resources (SDR) opgericht. De Provincie is één van de deelnemende partijen. Analoog aan de RES is in 2020 een regioplan gemaakt voor een energieneutrale industrie in 2050.

Proces

Terug naar navigatie - Proces

Energietransitie is een vraagstuk dat via netwerksturing wordt aangepakt. In het Zeeuws Energieakkoord werken meer dan honderd partijen samen aan de energietransitie in de RES. Dit netwerk kent een bestuurlijk en een ambtelijk kernteam, waarin de provincie, Zeeuwse gemeenten, Waterschap, netbeheerder DNWG en ontwikkelingsmaatschappij Impuls vertegenwoordigd zijn. In 2020 is ook de Economic Board toegetreden tot het bestuurlijk kernteam. Zij sturen de dagelijkse gang van zaken aan, en besluiten over het proces. De gedeputeerde voor energie is voorzitter van de RES. De inhoud wordt vanuit de verschillende sectoren bepaald door alle relevante Zeeuwse partijen zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties, burgercoöperaties en onderwijsinstellingen. Na vaststelling van de RES 1.0 in 2020, is gestart met het maken van een uitvoeringsplan voor de RES.  Daarin vindt  concretisering plaats, en worden actiehouders aangesteld. Het uitvoeringsplan voor de RES moet begin 2021 gereed zijn en voorzien van een passende begroting.

Smart Delta Resources (SDR) is een industrieplatform waarvan de 11 grootste industriële bedrijven van Zeeland (incl. de Gentse Kanaalzone en Bergen op Zoom) lid zijn. Ook de provincie Zeeland is lid en zit in de board waar besluitvorming plaatsvindt. Ondersteuning en projectleiders worden geleverd door ontwikkelingsmaatschappij Impuls en betaald door alle samenwerkende partijen.

Klimaatadaptatie

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

In 2014 is het nationale Deltaprogramma gepresenteerd, een visie van de gezamenlijke overheden in Nederland op de vraag hoe Nederland zich beschermt tegen klimaatverandering. Het Deltaprogramma is een visie voor 2050, met een doorkijk naar 2100. Het voorkeursscenario voor de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie stelt de ruimtelijke inrichting van Nederland centraal. In 2050 moet de ruimte in ons land, en dus ook Zeeland, zodanig zijn ingericht dat we voorbereid zijn op extreme regenval, langdurige droogte, een grotere kans op hittegolven en een toename van het overstromingsrisico. Zeeland dient dan voorbereid te zijn, zodat extreem weer niet tot grote schade en maatschappelijke ontwrichting leidt. Om dat doel te halen dient er in 2021 een adaptatiestrategie te zijn geformuleerd en geborgd, die vervolgens via concrete maatregelen wordt uitgevoerd. De strategische opgave “Klimaatadaptatie” richt zich daarom primair op het opstellen van een Klimaatadaptatiestrategie Zeeland.

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Klimaatadaptatie is een opgave van iedereen in Zeeland. Zeeland, met haar ligging in de Zuidwestelijke Delta, is een regio waar alles samen komt: zeespiegelstijging, wateroverlast, hitte en droogte. Met als gevolg toenemende verzilting en het zoeken naar evenwicht tussen water vasthouden en water afvoeren. Dit raakt veel sectoren, aanpassen aan veranderende klimaatomstandigheden doe je daarom niet alleen. Dit vertaalt zich in de ambitie om in 2021 een gezamenlijke Zeeuwse Klimaatadaptatiestrategie te hebben. Hierbij hoort ook een uitvoeringsprogramma, waarin concrete maatregelen worden voorgesteld.

Inzet

Terug naar navigatie - Inzet

De opgave Klimaatadaptatie komt voort uit bovengenoemde Deltaprogramma. Hier wordt via een aantal stappen naar een Klimaatadaptatiestrategie Zeeland  (KasZ) toegewerkt. Alle Zeeuwse overheden hebben in 2019 een klimaatstresstest uitgevoerd. Hieruit moet een beeld ontstaan van de effecten van klimaatverandering op de eigen organisatie en het totale grondgebied Zeeland. Aansluitend is eind 2019 begonnen met het voeren van de Risicodialoog. De dialoog zet in op twee punten: enerzijds het vergroten van bewustwording in de samenleving en anderzijds de basis leggen voor de strategie en uitvoeringsagenda. De risicodialoog biedt inzicht in welke kwetsbaarheden acceptabel zijn en welke om actie vragen. Concreet gaat het hier om het verschil tussen risico’s die Zeeland wil vermijden (grote schade, kans dat er slachtoffers vallen, maatschappelijke ontwrichting) en risico’s die ‘hinderlijk’ zijn (tijdelijke hinder, geen slachtoffers, geen schade).

Klimaatadaptatiestrategie Zeeland

In 2020 ging de aandacht vervolgens met name uit naar het opstellen van de Strategie en uitvoeringsprogramma: De kennis van de klimaatstresstesten en de opbrengst uit de risicodialoog wordt samengebracht in een KaSZ. Hierin wordt tevens de opgedane kennis uit al uitgevoerde projecten meegenomen. Deze zullen door vertaald worden in de omgevingsvisie, omgevingsverordening en een uitvoeringsagenda.

Er zijn een tweetal onderwerpen waar specifieke aandacht naar uitgaat omdat de Provincie daarin een bepalende rol vervult. Het eerste is het programma Regionale Keringen. In 2020 werd het stelsel van regionale keringen vastgesteld en van een norm voorzien. Dit maakt onderdeel uit van het onderdeel overstromingen in de adaptatiestrategie. Het tweede is Zoetwater wat tot Groot Project Deltaplan Zoetwater is gemaakt.

Herijking deltaprogramma

Tussen bovengenoemde stappen zijn sterke dwarsverbanden. De opgave “klimaatadaptatie” is, zoals gezegd, onderdeel van een grotere maatschappelijke opgave. Tegelijkertijd vond in 2020 de herijking van het Deltaprogramma plaats. De herijking is een landelijk traject, waarbij voor Zeeland met name de gevolgen van zeespiegelstijging en zoet water beschikbaarheid belangrijke thema’s zijn. De provincie Zeeland heeft een bijdrage geleverd aan de nieuwe voorkeursstrategie van de Zuidwestelijke Delta. Deze is vervolgens input geweest voor het herijkte Nationale Deltaprogramma 2021.

Relatie uitvoeringsprogramma

Gedurende het proces om te komen tot een klimaatadaptatiestrategie is er beperkte uitvoering. Er is ingezet op maatregelen die altijd goed zijn en bij voorkeur meerdere opgaven dienen. Er liepen daarom subsidies voor groene daken en groene schoolpleinen. De proeftuin zoetwater wordt voortgezet en mogelijk uitgebreid binnen de aanpak van het deltaplan Zoetwater. Daarnaast zijn er relaties met de uitvoering van de Zuidwestelijke delta en het regulier waterbeheer, beiden belegd in het programma Fysieke leefomgeving.

Proces

Terug naar navigatie - Proces

Klimaatadaptatie is een vraagstuk dat via netwerksturing wordt aangepakt. In de Zeeuwse Waterochtend zitten alle overheden in Zeeland die betrokken zijn bij water in het algemeen, en klimaatadaptatie in het bijzonder. Hier vindt afstemming en besluitvorming plaats over het proces. Elke partij heeft daarnaast haar eigen bestuurlijke besluitvorming. Elk klimaatthema kent een eigen bestuurlijke trekker. Samen vormen ze het bestuurlijk kernteam.

Nadat in 2019 de stresstesten zijn uitgevoerd, is de volgende stap in het proces van kimaatadaptatie om dit in de risicodialoog te vertalen. Deze stap werd begin 2020 afgerond. In 2020 zijn stresstesten en dialoog opbrengsten omgezet in een concept strategie en uitvoeringsagenda. Om recht te doen aan het gezamenlijk product ligt de concept KasZ voor bij alle Zeeuwse overheden. Op basis hiervan wordt in het voorjaar van 2021 gewerkt aan een definitieve Klimaatadaptatie strategie Zeeland. Deze wordt na de zomer van 2021 opnieuw aan PS ter behandeling aangeboden.

Ruimtelijke kwaliteit

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Legostenen*:

 • Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 inclusief Milieu Effect Rapportage (MER) en Zeeuwse Omgevingsverordening 2021
 • Bouwstenen die worden ontwikkeld vanuit lopende pilots zoals de Veerse Meer visie, de woonvisie, de Regionale energiestrategie en de klimaatadaptatie strategie
 • Inbrengen Zeeuwse standpunten bij de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Inzet op het NOVI -gebied Kanaalzone en wellicht de kustvisie
 • *gebaseerd op de tabel muv de strategische visie wonen, die zit bij fysieke leefomgeving

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze strategische opgave richt zich op het middels bouwstenen opstellen van de Zeeuwse Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening.

Daarmee heeft deze strategische opgave het volgende doel:

 • Uiterlijk op 1 januari 2022:
  • een breed gedragen voor alle partijen bruikbare Zeeuwse Omgevingsvisie vaststellen;
  • een naar de eisen van de omgevingswet omgezette Omgevingsverordening vaststellen;
  • de milieeffectrapportage en passende beoordeling vaststellen

Daarbij is het de uitdaging om het proces zo in te richten dat in gezamenlijkheid met alle Zeeuwse stakeholders een breed gedragen Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 wordt opgesteld.

Dit gebeurd aan de hand van vier maatschappelijke uitdagingen voor 2050 en daaronder 27 bouwstenen met doelen en acties voor de periode tot 2030.  Deze bouwstenen krijgen door co-creatie samen met onze netwerkpartners vorm. In de eerste maanden van 2022 wordt middels een brede achterbanraadpleging de mening van onze stakeholders op de Zeeuwse Omgevingsvisie en Zeeuwse Omgevingsverordening gevraagd. 

Inzet

Terug naar navigatie - Inzet

De Zeeuwse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening zijn in het stadium van opstellen. In 2020 is hard gewerkt aan het samenvoegen van de 27 bouwstenen tot 4 maatschappelijke uitdagingen. Deze vier maatschappelijke uitdagingen vormen de basis voor de strategische lange termijn visie met als richtjaar 2050. Naast de strategische lange termijn visie is gewerkt aan het verder concretiseren van de 27 bouwstenen die de middellange termijn visie vormen op deze 27 thema's (richtjaar hiervoor is 2030). In januari 2021 zal worden gestart met de achterbanraadpleging zodat ook deze fase van het project zoveel mogelijk samen met de Omgeving vorm krijgt. De ambtelijke en bestuurlijke integratie vindt plaats via de integratiegroep. 

Parallel aan het traject van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 wordt de Omgevingsverordening 2021 opgesteld. In de Omgevingsverordening 2021 worden de provinciale belangen uit de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 juridisch geborgd. De huidige verordening is geanalyseerd en de nieuwe hoofdstructuur inmiddels gekozen. Momenteel is de Omgevingsverordening beleidsneutraal omgezet naar de nieuwe denkwijze onder de Omgevingswet. Begin 2021 zal de inhoudelijke aansluiting worden gezocht bij de Omgevingsvisie. 

 

Proces

Terug naar navigatie - Proces

Na de vaststelling van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 inclusief de Omgevingsverordening 2021 en de MER volgt vrijwel gelijk een volgende fase van het proces. Er is immers gekozen voor een flexibel traject waarbij de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 een dynamisch document is waar op 1 januari 2021 al een aantal bouwstenen in zijn opgenomen maar waar na 1 januari 2021 nog nieuwe bouwstenen aan zullen worden toegevoegd. Dat betekent een flexibel traject waarbij gelijk na de vaststelling van de Zeeuwse Omgevingsvisie/verordening gestart gaat worden met de volgende tranche. Nu is al bekend dat de Veerse Meer visie waarschijnlijk in de volgende tranche zal worden opgenomen.

De uitvoering van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 zal zitten in de uitwerking van de strategische lange termijn perspectieven uit de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 in programma’s en projecten. Deze programma’s en projecten zullen vorm krijgen tijdens het proces om te komen tot een Zeeuwse Omgevingsvisie 2021. Daar waar zaken juridisch geborgd moeten worden, zal dat via de Omgevingsverordening gebeuren.

Netwerkpartners en wat zij hierin betekenen

De netwerkpartners van de Zeeuwse Omgevingsvisie bestrijken alle partijen die zich in Zeeland bezig houden met de fysieke leefomgeving. De partijen in het netwerk die betrokken zijn bij het opstellen van de bouwstenen van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 zijn:

 • Overheden en semi-overheden: Rijk, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, Gemeenten, RUD, GGD, VRZ, Impuls;
 • Maatschappelijke organisaties: ZMF, landschapsbeheerorganisaties, diverse stichtingen zoals cultureel erfgoed;
 • Bedrijfsleven: North Sea Ports, BZW, detailhandel Nederland, Vekabo, TOZ, Hiswa;
 • Onderwijs en wetenschap: UCR, HZ, Scalda

Aan de partijen betrokken bij het netwerk is gevraagd om samen met ons de bouwstenen voor de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 op te stellen of om mee te denken met de opstellers van de bouwstenen. Voor het opstellen en meedenken hebben in totaal 103 deelnemers zich aangemeld. Daar waar er geen opstellers zijn gevonden zal vanuit de provinciale organisatie het initiatief worden genomen om de betreffende bouwsteen uit te werken. Dat geldt voor de bouwstenen: leefbaarheid, bevolkingsontwikkeling, onderwijs, voorzieningen, woonomgeving en stedelijk groen, visserij, arbeidsmarkt en economie, milieu en geluid. Voor alle bouwstenen hebben zich meedenkers aangemeld.

Alle bouwstenen worden vervolgens besproken in de gebiedstafels en geïntegreerd in de ambtelijke en bestuurlijke integratiegroep. Onze netwerkpartners zijn daarbij aangesloten. Naast de samenwerking in de gebiedstafels en integratiegroep wordt met de andere overheden samengewerkt in de werkgroep Omgevingsvisie van het Samenwerkingsplatform Omgevingswet Zeeland (SPOZ). Het traject voor de Omgevingsverordening loopt parallel aan de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021. Het SPOZ zal gebruikt worden om de concepten/ontwerp van de Omgevingsverordening 2021 met de andere overheden te bespreken. Tegelijk met de visie zal het ontwerp van de verordening en de ontwerp MER ter inzage gelegd worden.

Concrete resultaten 2020

Terug naar navigatie - Concrete resultaten 2020

- In 2020 is het voorontwerp van de Omgevingsvisie in co-creatie met onze stakeholders tot stand gekomen

- In 2020 is de Omgevingsverordening beleidsneutraal omgezet naar de eisen van de Omgevingswet

- In 2020 is de milieueffect rapportage en de daarbij horende passende beoordeling gereed gekomen. 

 

Slimme mobiliteit

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Om mee te doen in de maatschappij moet je je kunnen verplaatsen: naar het werk, naar school, naar de winkel. Goede bereikbaarheid is daarom cruciaal voor de leefbaarheid en vitaliteit van Zeeland. Veel mensen kunnen zelf in hun mobiliteit voorzien, en voor de lange afstand is de trein een prettig alternatief voor de eigen auto. Het mobiliteitssysteem zoals het nu werkt past door de ontwikkelingen steeds minder bij de huidige tijd. Er zijn veranderingen nodig. Die veranderingen betreffen zowel de manier waarop mobiliteit wordt aangeboden, als de infrastructuur die daarvoor nodig is. In 2020 is met een conferentie de aftap van de opgave Slimme Mobiliteit geweest en zijn met de notitie netwerksturing en richtinggevende notitie stappen gezet in voorbereiding op de regionale mobiliteitsstrategie. Parallel zijn pilots voorbereid.

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Het komen tot een toekomstgericht mobiliteitssysteem, dat slimmer, sneller en schoner is en inspeelt op de technologische ontwikkelingen. Randvoorwaarden daarbij zijn betaalbaarheid, zekerheid, keuzevrijheid en toegankelijkheid.  

Inzet

Terug naar navigatie - Inzet

Op 10 februari 2020 is met de conferentie Slimme Mobiliteit in Goes de aftrap gegeven voor de opgave Slimme Mobiliteit. Aanwezigen werden geïnspireerd door verhalen van Carlo van de Weijer, gedeputeerde dhr. Van der Maas en staatssecretaris mevr. Van Veldhoven en via verschillende werksessies over praktische uitwerkingen en invullingen.

Met de notitie netwerksturing in Provinciale Staten van maart 2020 is het proces vastgelegd en is de betrokkenheid van partijen beschreven. In de loop van 2020 is het enthousiasme en betrokkenheid vanuit de diverse partijen gebleken. Dit heeft geleid dat eind 2020 er een richtingennotitie ligt, opgesteld met medewerking van diverse partijen. Op basis hiervan kunnen de verschillende meebeslissende partijen begin 2021 hun standpunt bepalen: Zijn het naar hun mening de goede richtinggevende keuzes en wat wordt er meegegeven voor de uitwerking naar de regionale mobiliteitsstrategie.

Parallel aan het nadenken over de toekomst, is ingespeeld op de kansen om op korte termijn verbeteringen in de praktijk te brengen. Via het compensatiepakket Wind in de Zeilen is het gelukt om afspraken met het Rijk te maken over een snelle intercity, met behoud van de twee bestaande sprinters per uur. Die snelle intercity gaat vanaf december 2021 één keer per uur rijden. Daarnaast zijn vanuit Wind in de Zeilen afspraken gemaakt over budgetten voor het Living Lab Slimme Mobiliteit Zeeland en het knooppunt stationsgebied Vlissingen.

Gewerkt is aan de voorbereiding en uitvoering van diverse pilotprojecten. Onder andere een subsidie aan de Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland voor de verdere uitrol van deelauto’s in Zeeland, verdere stappen in deelfietsen in Middelburg en Vlissingen, voorbereiding van het proefproject Ontmoetingsbus in de gemeente Reimerswaal en een eerste verkenning naar de potentie voor een autonoom varend pontje in Zeeland en een auotonoom vervoerproject op Schouwen Duiveland.

In aansluiting op het nationale initiatief Digitalisering Mobiliteitsdata is in Zeeland in 2020 een start gemaakt met een Regionaal Data Team. Dit team gaat borgen dat vanuit Zeeland het verzamelen en ter beschikking stellen van Mobiliteitsdata van voldoende kwaliteit geborgd is. Dit is van belang voor het eigen wegbeheer, het openbaar vervoer, hulpdiensten en voor rijtaakondersteuning die in voertuigen is ingebouwd. Deze ontwikkeling en andere aspecten van smart mobility ontwikkelingen, zoals deelmobiliteit, hubs, autonoom vervoer en iVRI's worden landelijk regelmatig besproken in het kader van  krachtenbundeling smart mobility. 

Proces

Terug naar navigatie - Proces

Gekozen is voor een netwerkaanpak, waarbij partijen samen nadenken en richtingen bepalen op een strategie voor het toekomstige mobiliteit systeem. De input voor de richtingen is opgehaald bij de betrokken partijen en stakeholders. De partijen die betrokken zijn bij de opgave hebben gezamenlijk een proces doorlopen om te komen tot de uitgangspunten en kaders. Ook de reiziger (jongeren, reizigers algemeen en reizigers met een beperking) is nadrukkelijk betrokken. Tot dit moment zijn 110 personen van 59 partijen betrokken in de verschillende sessies, waarbij nog een bredere groep aanwezig is geweest op de conferentie Slimme Mobiliteit op 10 februari 2020.

Concrete resultaten 2020

Terug naar navigatie - Concrete resultaten 2020

- Conferentie Slimme Mobiliteit
- Richtingennotitie Slimme Mobiliteit
- Drie brede bijeenkomsten, 10 werksessies, drie reizigersbijeenkomsten
- 59 organisaties aangehaakt op ontwikkelingen
- Implementatieplan digitalisering Mobiliteitsdata en regionaal data team i.o.
- 13 pilots en proefprojecten in voorbereiding en/ of uitvoering
- Zeeuwse inbreng in landelijke trajecten Krachtenbundeling Smart Mobility en OV Toekomstbeeld

Zichtbaar Zeeland

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

In Zeeland is het uitstekend wonen, leven en werken. Maar buiten Zeeland weet lang niet iedereen dat. Het imago van Zeeland is nog te veel: leuk voor een weekendje en vakantie, maar niet om te wonen. Het vergt een lange adem om dat beeld bij te stellen. En dat is nodig, want Zeeland staat  voor grote uitdagingen zoals het vinden van personeel. Dat is niet alleen op te lossen met het opleiden van jongeren, bijscholen van mensen die nu geen werk hebben en mensen van werk naar werk te leiden. We zullen ook veel mensen van buiten Zeeland moeten halen. En dat is een uitdagende doelstelling. Want mensen hebben behalve werk ook vaak partners (met werk), kinderen, familie en andere (sociale) bindingen met een regio waar ze wonen. Dus om mensen aan te kunnen trekken is een geïntegreerde aanpak op aantrekkelijk imago, wonen, studeren, ondernemen, recreëren en werken nodig.  

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Inzet is om voor de integrale aanpak van imago en marketing van Zeeland te komen tot  één uitvoeringsorganisatie gebaseerd op een samenhangende merk- en marketingvisie, positioneringsstrategie en een digitaal fundament. Deze organisatie draagt zorg dat er op termijn  sprake is van een sterk en positief imago van Zeeland als katalysator voor de ontwikkeling en leefbaarheid van Zeeland.

Inzet

Terug naar navigatie - Inzet

Zorgen voor een sterker imago is een brede opgave met een oneindig karakter. Ook kunnen de indirecte doelstellingen wisselen. Doel voor de komende jaren is het aantrekken van nieuwe vestigers, om te wonen, werken en studeren. Het behouden van werkgevers voor Zeeland, door te faciliteren dat de personeelsbehoefte adequaat kan worden ingevuld, en het versterken van het voorzieningenniveau zijn daar weer beoogde effecten van. Deze opgave hangt dan ook sterk samen met andere ambities als economische ontwikkeling en leefbaarheid. Om uiteindelijk te komen tot een Zeeland Marketing Organisatie is er in 2020 geïnvesteerd in het betrekken van gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs bij de ontwikkeling van de beoogde marketingorganisatie ZMO en bij de totstandkoming van een concept Marketingstrategie Zeeland. Deze strategie vormt het strategisch en inhoudelijk kader voor de opgave Zichtbaar Zeeland en borduurt  voort op de Richtingennotie Zichtbaar Zeeland die in Provinciale Staten van 10 juli 2020 is vastgesteld. De door de tripel helix werk- en stuurgroep, ondersteund door het kernteam ZMO, opgestelde concept van de Marketingstrategie Zeeland hebben wij op 15 december 2020 besproken en doorgeleid naar Provinciale Staten.

Proces

Terug naar navigatie - Proces

De aanvankelijk opzet om  daadwerkelijk samen met de diverse partners de ZMO per 1 januari 2021 op te richten bleek als gevolg van COVID-19 niet haalbaar. Deze concept Marketingstrategie Zeeland vormt de basis voor het Opgavenvoorstel Zichtbaar Zeeland dat op 22 januari 2021 in de Commissie Strategische Opgaven en op 5 februari 2021 in uw Staten is behandeld. Daarna zal in samenwerking met de netwerkpartners vanuit deze kaders verder invulling en uitwerking worden gegeven aan zowel de inhoudelijke strategie als aan het vormgeven van de organisatorisch kant richting marketingorganisatie. Hiervoor wordt de periode van februari, maart en april benut.
Vóór 1 juli 2021 moet duidelijk zijn dat er behalve voor de nog op te stellen Regionale marketingstrategie Zeeland ook een breed draagvlak én commitment is voor de ZMO in zowel inhoudelijk als financieel opzicht. Mocht dit niet het geval zijn dan moet bezien worden of en zo ja op welke wijze, uitvoering kan worden gegeven aan Zichtbaar Zeeland.
De beoogde besluitvorming hierover is voorzien in Provinciale Staten van 10 en 11 juni 2021.