Toelichting

G

Kwaliteit

Op 8 juli 2020 heeft er in het kader van grensgovernance een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen overheden in de provincies Noord Brabant, Limburg en Zeeland. Belangrijke onderwerpen waren de grensoverschrijdende aspecten van Stikstof, de voorbereiding van de Vlaams Nederlandse regeringstop in november 2020 en de communicatie van beperkende maatregelen COVID in de grensregio en actuele knelpunten voor bedrijven en inwoners van de grensregio in dit kader. Dit overleg heeft, dankzij de vroegtijdige signalering van knelpunten, geleid tot betere afstemming b.v. op het terrein van sociale zekerheid, fiscaliteit en duidelijkheid over reisbeperkingen

Voor de structurele aanpak van grensknelpunten is de bestuurlijke werkgroep Berx Donner ingesteld. De CvdK heeft hierin geparticipeerd. De bestuurlijke werkgroep heeft haar eindrapportage aangeboden aan de minister president van Vlaanderen en de Staatssecretaris van BZK. De beide landen zullen het voortouw nemen bij de verdere uitwerking van de voorstellen in afstemming met de regio. Het nog te ontwikkelen instrumentarium, wordt ingebed in de structuur van de grensgovernance. De rapportage van de bestuurlijke werkgroep is in december 2020 naar PS gestuurd ter kennisname. Toegezegd is dat GS in het voorjaar 2021 hun appreciatie van het rapport en de vervolgstappen met PS zullen delen.

Door een actieve lobby zijn in de slotverklaring van de Vlaams-Nederlandse top van 4 november 2020 diverse Zeeuwse onderwerpen geadresseerd zoals de samenwerking UZ Gent en Zorgsaam Zorggroep Zeeuws Vlaanderen, de vorming van North Sea Port District en de aankondiging van een onderzoek naar grensoverschrijdende infrastructuur voor CO2, waterstof en restgassen in de Vlaams Nederlandse Delta. Daarnaast zal samen worden opgetrokken voor het verkrijgen van Europese funding en de gezamenlijke onderzoeksagenda van UGent en Campus Zeeland.